CLOSE
Add to Favotite List

  Thanh Phong

 • Càn Long Hạ Giang Nam
 • Đại Hồng Bào Hải Thoại - Cuốn 1

  Đại Hồng Bào Hải Thoại - Cuốn 1
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1957

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 1722

  Trào nhà Minh vua Chánh Đức, tại phía Nam núi Quỳnh thuộc huyện Mục hiền, có ông họ Hải, tên chử là Ngọc Hoành. Hải ngọc Hoành cưới vợ là Diệu thị, em gái Diệu lẩm Sanh cũng ở mộl làng. Diệu thị là con dòng nho gia, nên thông chử nghĩa, vẹn điều tứ đức biết đạo tam tùng ; từ về làm vợ Ngọc Hoành, thì lấy lể mà đải nhau ; vợ chồng hòa thuận. Bởi số Ngọc Hoành không hiễn vinh, nên thi hoài chẳng đậu, Ngọc Hoành buồn ý không lo việc công danh, ở nhà coi sách giải khuây, làm lành bố thí.
  Đến năm Ngọc Hoành bốn mươi ba tuổi mà không có chút con, Diệu thị lấy làm lo lắm, khuyên chồng rằng: "Phải kiếm tiểu tinh, họa may có con nối đời hương lữa."

 • Đại Hồng Bào Hải Thoại - Cuốn 2

  Đại Hồng Bào Hải Thoại - Cuốn 2
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1957

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 1492

  Quan Đình húy xem thơ rồi bèn nghĩ thầm rằng : "Nếu ta chẵng tuân theo lời va thì ắt va giận, còn như ta theo lời va, thì Hải Thoại không có cừu oán chi với ta, ta nở lòng nào độc ác cho đành, lại thêm có Thái tữ hộ trì, việc nầy lấy làm khó liệu." Còn đang suy nghĩ, bỗng nghe quân báo "Hải Thoại đã đến nha, lại có Thái tử sai Phùng Bảo theo mà hộ vệ, lại xưng rằng đến mà coi đánh, xin Ião gia hảy thăng đường mà phát lạc." Đình húy nghe nói có Thanh cung Thái giám, bèn khiến mời vào trong mà ra mắt; trà nước xong rồi, Phùng Bảo bèn nói rằng : "Nay Hải công phụng chỉ qua quí nha cho ngài phát lạc, Thái tử áy náy chẵng an trong lòng, nên sai tôi qua đây mà giám trượng." Đình húy nói "Nay Hải lảo gia phụng chĩ qua đây, lại có Thái tữ hộ trì, vậv thì để mặc tôi chiếu ứng." Phùng Bảo nói "Chiếu ứng hay chẳng chiếu ứng mặc tình ngài, tôi biết đâu đặng, duy có coi cho thấy trước mắt thì mới chắc lòng cho, thôi, ngài hãy ra khách đi." Đình húy dạ dạ rồi khiến quân hầu hạ sẵn sàng, rồi mới thăng đường, lại khiến quần nhắc ghế cho Phùng Bảo ngồi, Phùng Bảo bèn nhường rằng : "Điều ấy thiệt tôi không dám, vì tôi là một tên nội hoạn, dám đâu ngồi giữa công đường ; vì chổ nầy là chổ trào đình công biện, ngài cứ việc mà làm, để tôi đứng cũng xong." Nói rồi bèn đứng một bên công án mà coi.

 • Đông Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 1

  Đông Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 1
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 2319

  Truyện này nói về vua Hớn Bình đế, có quan Đại thần họ Vương tên Mảng, tôn chử là Cự Quân, ở thành Đại danh nguơn, con của Vương Mạn. (Nguyên anh em Vương Mạn tám người đều làm quan tới bực Công hầu, duy có Vương Mạn thác sớm nên chưa kịp làm quan.) Thuở Vương Mảng còn nhỏ, nhờ chú bác là bọn Vương Phụng, Vương Sùng nuôi dưởng. Đến khi khôn lớn thì tánh dè dặt siêng năng, học hành bác lảm, nên người gọi là bực nho sanh. Ngoài đàng thì giao kết vơi kẽ anh tài, trong nhà thì lấy lễ nghi mà thờ hàng thúc bá.
  Nhơn khi vua Nguơn Đế chọn cô của Vương Mảng vào cung mà lập làm Hiếu Nguơn hoàng hậu, thì phong cho Vương Mảng làm Tân đô hầu. Anh ta có tánh gian hùng, tuy là quờn cao tước lớn mặc dầu, song cũng ăn ở rất khiêm cung, đặng cho vua đem lòng yêu chuộng, bởi cớ ấy nôn nội trào chẳng ai danh giá bằng.

 • Đông Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 2

  Đông Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 2
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 1190

  Ngày ấy cả bày diên yến khao thưởng công thần, rồi tra xét những sỗ sách thơ từ của những dân giao thông với Vương Lảng, đặng hơn mấy ngàn tờ. Lưu Tú bèn dạy đem ra đốt hết, đặng làm cho nhừng kẻ ấy an lòng. Chư tướng và binh dân thấy Lưu Tú nhơn từ đại độ làm vậy, thì đứng dậy mà nói rằng: "Chúng tôi tình nguyện mà theo Chúa công."

 • Hạnh Nguyên Cống Hồ

  Hạnh Nguyên Cống Hồ
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 7784

  Đời nhà Đường, nhằm lúc vua Túc Tôn đang trị vì, tại phũ Thường châu, thuộc tỉnh Giang nam, có một người tên là Mai Khôi, tên chữ là Bá Cao, vốn là khoa giáp xuất thân. Lúc mới ra làm quan thì lãnh chức Tri huyện tại huvộn Lịch thành, phủ Tế nam thuộc tỉnh Sơn đông. Ít lâu sau thì đổi về phủ Thường châu. Mai Khôi làm quan rất thanh liêm chánh trực. Hai vợ chồng sanh đặng một trai đặt tên là Mai Bích, tên chữ là Lương Ngọc. Lúc con còn nhỏ, Mai Khôi đã kết suôi gia với Hầu Loan cũng là bạn đồng liêu. Sờ dĩ chưa kịp Iàm lễ cưới là vi hai đàng đều phải đi trấn phương xa.

 • Tam Hạp Bửu Kiếm

  Tam Hạp Bửu Kiếm
  Thanh Phong
   

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 14 VIEWS 4649

  Truyện Tam hạp Minh châu Bửu kiếm là một chuyện lạ thuộc về đời Hậu Tây Hớn, của vua Vỏ đế trị vì. Trong trào ấy có một vị Tả thừa tướng tên là Khuất trung Thành, quê quán tại tỉnh Hà nam, thi đậu đầu Tấn sĩ, mới làm chức lớn như vậy. Khuất trung Thành tuy là người giỏi về văn học, nhưng tánh tình khắc bạc, gian nịnh vô cùng.
  Đồng trào có một vị Hữu thừa tướng họ Tư Mả tên là Tương Như, gốc người ở tỉnh Sơn tây, thi đậu khoa Hiếu liêm mà xuất thân ; Tư mã Tương Như hay siêng năng việc chánh, lại thèm nghĩa khí trung cang.

 • Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 1

  Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 1
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 13 VIEWS 10831

  Từ ngày Châu thất Đông thiên, Ngũ Bá tranh cường, Thất hùng tinh xuất. (Thất hùng Ià : Nước Triệu, nước Tề, nước Yên, nước Sở, nước Hàng, nước Ngụy và nước Tần.) Trong bảy nước thì nước Triệu vần là một họ vói nước Tần. Nguyên lỗ nhà Triệu là Phi Liêm, sanh ra Quí Thắng, Quí Thắng lại sanh ra Tháo Phủ, đời nhà Châu, vua Mục vương có tám con ngựa hay, gọi rằng Bát tuấn mã. Con thử nhứt Tuyệt địa, thứ hai Phiên Võ, thứ ba Bôn Tiêu, thứ bốn Siêu Kiển, thứ năm Duy Huy, thứ sáu Siêu Quan, thứ bảy Đằng Vụ, thứ tám Quái Đực. Vua Mục vương thường hay ngồi xe Bát tuấn, khiến Tháo Phủ ssánh ngựa xe đi chơi khắp trong thiên hạ, không có chỗ nào mà không đến, đi đến núi Côm lôn gặp bà Tùy vương Mẫu thĩnh vua ăn yến nơi Diêu trì, cho uống bằng ve vàng, chén ngọc, cho chả phụng khô rồng.

 • Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 2

  Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 2
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 13 VIEWS 6516

  Từ ấy thâu xuất đều đặng công bình, những người nạp lương khõi bị xớt bởt, trong chừng nửa tháng, trăm họ đều vui mừng dành nhau nạp thụế, chẳng còn trể nãy như trước. Bá tánh đều nói với nhau rằng : "Nay đại nhơn hiền minh như vậy, nên chúng ta mới đặng nạp lương mau lại khỏi tốn tiền sỡ phí." Trong chừng một tháng, thì kho tàng đếu đầy, cửa nẻo cấm nghiêm.
  Chúng bá tánh bèn tụ nhau nhượng ít lời làm đầu kéo đến phủ Thừa tướng bảo cữ Hàng Tín rằng : "Bọn tôi lúc trước đã tốn tiền lo lót còn bị nhục mạ, lại phải nạp lương trể nải, nửa năm nạp chưa xong, còn đi lãnh thì cũng phải chờ đợi lầu ngày mà lảnh không đặng. Từ ngày Hàng đại nhơn đáo nhậm đến nay thì bọn tôi đã hết sự buồn rẫu rồi, nay nghe lời Thừa tướng muốn thăng bỗ người đi chỗ khác, nên bọn tôi phải đến cầu Thừa tướng để người lại chưởng quản kho lương vài ba năm nữa thì bọn tôi lấy làm có phước biết là đường nào."

 • Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 3

  Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 3
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 13 VIEWS 5389

  Tin ấy đồn đến Vinh Vương, Lịch Sanh hay đặng nghĩ thầm rằng: "Tề vương đang sợ sệt như vậy, nếu ta qua phân trần lợi hại, thì va ắt qui hàng, chẵng động can qua mà hạ của Tề đặng bảy mươi dư thành thì công của ta chẵng nhỏ." Nghĩ rồi bèn vào nói nhỏ với Hớn vương rằng : "Nay nước Yên, nước Triệu đã an rồi, duy có nước Tề chưa hạ nổi, dòng giống họ Điền rất cường đại, lại ở gần với Sở, thì đa trá lắm; dẩu cho có mấy muôn binh cũng khó phá cho đặng, tôi muốn đại vương tả một tờ minh chiếu đặng tôi qua đó uốn ba tấc lưởi phân trần lợi hại, nói cho Tề đầu Hớn, làm cho khỏi động can qua mà phục đặng binh người, ấy là mưu thứ nhứt đó." Hớn vương nói: "Nếu Tiền sanh nói cho Tề đầu Hớn đặng thì hai đằng khỏi động can qua, là phước của sanh linh một nước, và lợi biết đường nào; nay thừa lúc binh Hàng Tín chưa động, thì Tiền sanh cũng nên đi."

 • Thập Nhị Quả Phụ Chinh Tây

  Thập Nhị Quả Phụ Chinh Tây
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 10572

  Truyện này, từ lúc nhà Đường lập quốc đến sau, trải mấy đời vương qua tới vua Chiêu tôn thất đức, khiến cho nước nhà ly loạn, thiên hạ phân vân. ĐEến đời Lương, đời Đường, đời Tấn, đời Hớn, đời Chiêu, hậu xưng là Ngủ Quí. Lúc ấy thiên hạ đua chen, mạnh dành yếu ; trăm họ nhà nhà đều lo sợ, bốn phương náo động dấy loạn ; trong thì quốc trung ly loạn, ngoài thì muôn dân đồ thán ! Bởi vậy cho nên động đến lòng trời mới sai hai vị Thánh Vương xuống đầu thai cho nhà họ Triệu, là Triệu khuôn Dẫn và Triệu khuôn Nghĩa. Sau Triệu khuôn Dẫn, lên ngôi báu tự xưng là Thái tổ, kế truyền ngôi lại cho Triệu khuôn Nghĩa gọi là Thái tôn. Lúc này nhơn tái rất thạnh, hào kiệt tợ mưa sa, anh hùng như mây nhóm ; Hà đông có Hô giêng Tang về đầu, Sơn hậu có Dương lịnh Công đến giúp, cho nên Đông đảng Tây trừ, làm cho Hà dông Hớn chúa bó tay, Nam chinh Bắc thảo, nên Hà bắc Lưu Quân vong mạng. Khi đó các nước đủ mặt tới chầu, trong triều đều vửng đặt.

 • Tống Từ Vân - Cuốn 1

  Tống Từ Vân - Cuốn 1
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 2626

  Đời nhà Tống,tại tĩnh Tích giang, thuộc phủ Ninh ba có một người tên Lục vân Trung, làm quan Thượng trụ quốc Hữu thừa tướng. Tuổi đã bảy mươi mà còn ở trào bĩnh chánh. Phu nhơn là Triệu thị, sanh đặng hai gái và một trai. Đứa gái lớn thì gả cho Cao Dỏng chức Đông bình vương (vốn dòng Cao hoài Đức), đương trấn tại Kim đẩu đồng quan. Gái thứ thì tiến cung hiện đương làm Chánh hậu. Con trai út là Lục phụng Dương, mới nên mười sáu tuổi, chưa thành gia thất. Công tử nầy tuy nhỏ mà vỏ nghệ cao cường.

 • Tống Từ Vân - Cuốn 2

  Tống Từ Vân - Cuốn 2
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 1350

  Lục phụng Dương nói xong liền huơi song tiên xốc lại mà đánh Bàng vân Dỏng, Bàng vân Dỏng cũng huơi trường thương cự lại, chẳng dè binh trên sơn trại đương lúc tâm hùng đơm liệt, một người cự nổi một trăm người, cho nên binh ấy có một ngàn đánh với năm ngàn binh trào mà binh trào đánh không lại, đến nổi phải thua, rùng rùng chạy hết. Lục phụng Dương tay tả cầm roi mà đón lấy trường thương, tay hữu lại đánh xáng xuống vai Bàng vân Dỏng một roi rất nặng, làm cho Vân Dỏng phải té xuống ngựa lồm cồm đứng dậy bỏ ngựa mà chạy. Lục phụng Dưưng cũng không rượt theo, bèn thâu binh trở về núi.

 • Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa - Cuốn 1

  Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa - Cuốn 1
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 6774

  Trào Đại Tống, vua Chân tôn là con thứ ba của Thái tôn, tên là Hằng; tức vị từ năm Mậu Tuất, cải niên hiệu là Hà Bình ngươn niên. Phong cho vợ lớn là Lưu phi làm Hoàng hậu, Vợ thứ là Lý phi chức Thần phi. Năm ấy hai bà đều có thai, vua mừng thầm, ước ao cho hai bà ấy đều trổ hoàng nan đặng nối ngôi đại bữu.
  Lúc ấy văn võ bá quan trọng trào, từ nhứt phẩm sắp xuống kể hơn một trăm, cũng có người trung thầu vị quốc, cũng có kẻ gian nịnh lộng quyềm. Những trung thần như Thái sư Lý Hằng. Khu mật sứ Vương Đáng. Tả thừa tướng Khấu Chuẩn. Thị chế Tôn Thích, vân vân. Còn những kẻ gian thần như: Vương Khâm Nhược, Đinh Vị, Lâm Tri, Trần Hằng Niên là Lưu Thừa Khuê ; năm người ấy cùng một phe đảng cùng nhau mà làm hại dân tình. Người ấy gọi là ngũ quỷ ở trong trào. Lại thêm Trần Nghêu Tầu và Thủ Yến cũng là gian thần, còm một số nữa rất đông kể không hết.

 • Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa - Cuốn 2

  Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa - Cuốn 2
  Thanh Phong
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 5958

  Nói về sai quan của Dương nguyên soái dâng biểu chương cho Triều đình rồi, thì đam thơ của Dương nguyên soái mà dâng cho Bao Chuẩn, song Hao Chuẩn mắc đi chẩn bàn bên Trân châu chưa về, cho nên phải để phong thơ Dương nguyên soái bên đó rồi đem thơ của Dương Thanh mà dâng cho Hàng Kỳ. Hàng Kỳ giở thơ ra xem mới hay Địch Thanh lập đặng công lớn. Bèu dọn tiệc mà thết đải sai quan. Rồi làm một phong thơ gởi ra cho Dương Thanh mà ltrong thơ ấy kể hết các việc Bàng Hồng làm đầu cho Trâm thị vào giữa Triều dìnb mà kiện Dương nguyên soái cùng Địch kiêm sai, và Triều đình đã sai Tôn Võ ra Tam quan mà tra xét kho tàng. Sai quan lảnh thơ từ giã lui ra. Rồi đó lại đam thơ đến Vô nịnh phủ mà dâng cho Dư thái quân. Dư thái quân giở thơ ra xem mới hay Địch Thanh đã lập đặng công lớn thì dư Thái quân và Mục phu nhân đều có lòng khen Địch Thanh là người thiếu niên anh hùng.

TO TOP
SEARCH