CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Thị Thế

 • Hồi Ký Về Gia Đình Nguyễn Tường

  Hồi Ký Về Gia Đình Nguyễn Tường
  Nguyễn Thị Thế
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 21 VIEWS 7218

  Cuốn Hồi Ký về gia đình NGUYỄN TƯỜNG của nữ sĩ lão thành Nguyễn Thị Thế không những là một tài liệu chính xác nhất về gia đình Nguyễn Tường, nó còn là một cuốn sách văn học được viết ngoài văn chương. Chính vì vậy, tuy tác phẩm chỉ có trên 100 trang mà có sức nặng của cả một dòng sông lịch sử Văn Học cũng như Chính Trị qua giòng họ Nguyễn Tường ở Việt Nam trong Thế Ky 20.

TO TOP
SEARCH