CLOSE
Add to Favotite List

 • Bắc Du Chơn Võ

  Bắc Du Chơn Võ
  Lê Duy Thiện
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1950

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 24 VIEWS 43109

  Truyện này nhằm lớp nhà Tùy vua Dương đế là Dương Quảng, bởi vua lỗi đạo, nên đời sinh yêu nghiệt nhiều. Truyện Thuyết Đường có tỏ việc quốc sự dương gian. Còn truyện này tỏ về việc âm, nói chuyện quỷ thần thời ấy.
  Ngày kia, Ngọc Hoàng Thượng Đế truyền dọn yến đãi các vị thần tiên, uống rượu Huỳnh tương, ca bài tiên nhạc. Trong lúc ăn yến, Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rằng: "Trẫm cầm quyền sử­a máy âm dương, định cơ tạo hóa, trên thời trị các vị thần tiên, dưới trị cả thảy nhân vậ­t, đáng lẽ quyền trẫm lớn hơn Tây phương Phậ­t tổ mới phải, sao còn thuộc về Thần đạo, chưa thành Phậ­t đạo, như vậ­y thời trẫm mệt nhọc mà hỡi còn thấp, Phậ­t thanh nhàn mà đặng phẩm cao! E chưa công bình cho lắm?". Các vị thần tiên tâu rằng: "Phậ­t Thí­ch Ca tu đã chí­n đời, Bệ hạ tu có bảy đời. Vả lại thần còn có vợ con; sao cũng phải nhường Phậ­t đạo, như Bệ hạ muốn thành Phậ­t đạo cũng không khó, phải giáng sinh 1 hai kiếp mà tu nữa, mới thành Phậ­t đạo."

TO TOP
SEARCH