CLOSE
Add to Favotite List

  Hưng Đạo Vương

 • Binh Thư Yếu Lược

  Binh Thư Yếu Lược
  Hưng Đạo Vương
  KHAI TRÍ xuất bản 1969

  Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 7 VIEWS 9672

  Việc binh là việc sống chết của nhân-dân, là việc còn mất của quốc-gia nên bất cứ triều-đình nào, chánh-phủ nào, cũng đều phải lưu tâm đến binh-học. Bởi lẽ ấy, các võ-quan thời xưa đều phải thi võ-thuật và chịu khảo-hạch về binh-thư.
  Nhưng các binh-thư lại có rất nbiều thứ. Phần Nghệ-văn-Chí trong Hán- thư có chép rằng: Nhiệm-hoành chia các binh-thư ra làm 4 loạỉ:
  1.Binh Quyền Mưu,
  2.Binh Hình-thế.
  3.Binh Âm Dương
  4.Binh Kỹ-xảo.

TO TOP
SEARCH