CLOSE
Add to Favotite List

  Đông Tùng

 • Tam Quốc Tam Tuyệt

  Tam Quốc Tam Tuyệt
  Đông Tùng
   

  Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 4 VIEWS 1656

  Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là một tác phẩm có giá trị bậc nhất ở trong văn học sử Trung Hoa, nó nằm trong «Tứ đại kỳ thư» và cả «Lục tài tử thư».
  Theo hit nhà phê bình Mao tôn Cương và Kim thánh Thán trong bài «Đọc Tam quốc chí pháp» thì sách nầy sở dĩ có giá trị ưu việt là vị có ba nhân vật : Khổng Minh, Quan Vân Trường, Tào Tháo, và cũng theo hai ông, thì ba nhần vật đó được gọi là «TAM TUYỆT» ở thời đại Tam quốc.
  1. Khổng Minh, người tuyệt thế về trí.
  2. Quan Vân Trường, người tuyệt thế về nghĩa.
  3. Tào Tháo, người tuyệt thế về mưu.

TO TOP
SEARCH