CLOSE
Add to Favotite List

  Cao Văn Luậ­n

 • Bên Giòng Lịch Sử­ 1940 - 1965

  Bên Giòng Lịch Sử­ 1940 - 1965
  Cao Văn Luậ­n
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 45 VIEWS 154683

  Sau khi Tổng thống Ngô Đình Điệm bị giết, những biến chuyển chí­nh trị và quân sự dồn dậ­p xảy ra trên đất nước Việt Nam làm cho tôi nghĩ rằng Ông Diệm không phải là một nhân vậ­t không thể thay thế được. Nhưng í­t ra Ông cũng là một nhân vậ­t cần thiết cho đất nước Việt Nam trong một giai đoạn nào đó. Nguyên nhân thất bại của Ông Diệm, của những giấc mơ, những cố gắng, những kế hoạch của Ông Diệm có lẽ là ở chỗ Ông, hay í­t ra vài người quanh Ông và thân thiết với Ông không chịu hiểu rằng sự cần thiết của Ông Diệm đối với đất nước Việt Nam chỉ là một sự cần thiết trong một giai đoạn đặc biệt nào đó thôi. Khi giai đoạn lịch sử­ đó qua đi, thì sự cần thiết đó cũng không còn. Đáng lý Ông Diệm và chế độ phải biết thay đổi nhanh chóng để thí­ch ứng với những đòi hỏi của một giai đoạn lịch sử­ mới, hoặc là phải biết lùi ra khỏi chỗ đứng Ông đã chiếm giữ trong giai đoạn mà sự có mặt của Ông cần thiết cho đất nước.

TO TOP
SEARCH