vietmessenger.com


Việt Sử Giai Thoại - Tập 1

Nguyễn Khắc Thuần

Việt Sử Giai Thoại - Tập 1

MỤC LỤC

1. Cuộc Kì Ngộ Giữa Lạc Long Quân Và Âu Cơ
2. Nước Văn Lang Đã Ra Đời Như Thế Nào?
3. Vì Sao Người Việt Cổ Có Tục Xăm Mình?
4. Phù Đổng Thiên Vương
5. Sự Tích Thánh Tản Viên
6. Huyền Thoại Về Loa Thành
7. Tôi Kề, Ngày Xưa ... Chuyện Mỵ Châu
8. Triệu Đà Là Người Như Thế Nào?
9. Nhà Hán Và Ngón Đòn Cuối Đối Với Triệu Đà
10. Cù Thị Là Cù Thị Ơi!
11. Lược Truyện Trưng Nữ Vương
12. Lời Tâu Của Lý Tiến, Lý Cầm Và Trương Trọng
13. Chuyện Man Nương
14. Bệnh Mê Đọc Sách Của Phòng Pháp Thặng
15. Trận Kịch Chiến Ở Hồ Điển Triệt
16. Sự Tích Đầm Dạ Trạch
17. Triệu Việt Vương Đã Đánh Giặc Như Thế Nào?
18. Triệu Việt Vương Đã Chết Như Thế Nào?
19. Nỗi Lòng Khương Công Phụ
20. Sự Tích Đền Bạch Mã
21. Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng
22. Tô Lịch Đại Vương
23. Chuyện Sái Kinh Và Sái Tập
24. Tâm Địa Lý Duy Chu
25. Chân Dung Ngô Quyền
26. Loạn Dương Tam Kha
27. Vì Sao Họ Ngô Mất Ngôi?
28. Cuộc Đại Định Của Đinh Bộ Lĩnh
29. Nam Việt Vương Đinh Liễn Giết Thái Tử Hạng Lang
30. Tên Đại Nghịch Thần Đỗ Thích
31. Cái Chêt Của Đinh Điền Và Nguyễn Bặc
32. Đoạn Kết Bi Thảm Của Cuộc Đời Ngô Nhật Khánh
33. Thương Hại Thay! Tướng Quân Hầu Nhân Bảo
34. Đại Lược Về Lí Lịch Trước Khi Lên Ngôi Của Lê Hoàn
35. Chuyện Lê Hoàn Lên Ngôi Hoàng Đế
36. Lê Hoàn Tiếp Sứ Giả Nhà Tống Như Thế Nào?
37. Nhân Cách Lê Long Đĩnh
38. Lê Long Đĩnh Gặp May
39. Chuyện Sét Đánh Ra... Thơ!
40. Lý Công Uẩn Lên Ngôi
41. Phụ Lục 1
42. Phụ Lục 2
43. Phụ Lục 3
44. Phụ Lục 4
45. Lời Chú Cuối Sách