vietmessenger.com


Đào Trinh Nhất

Việt Sử Giai Thoại

MỤC LỤC

Sắc đẹp và tấc lưỡi đàn bà
Trận hải chiến "ới Hòa Lan năm Giáp Thân, 1644
Đời Lê, ta tự chế ra đồng hồ có máy
Vua Gia Long trước những mắt xanh
Vương Dương Minh đi qua cửa?
Những truyện nhân duyên Pháp - Việt trong lịch sử
Một bài thơ giết người