vietmessenger.com


Lý Tế Xuyên

Việt Điện U Linh Tập

MỤC LỤCI. LỊCH ĐẠI ĐẾ VƯƠNG

  Gia Ứng Thiện Cảm Linh Vũ Đại Vương
  Bố Cái Đại Vương
  Triệu Việt Vương, Lý Nam Đế
  Thiên Tổ Địa Chủ Xã Tắc Đế Quân
  Nhị Trưng Phu Nhân
  Hiệp Chính Hựu Thiện Trinh Liệt Chân Mãnh Phu Nhân


II. LỊCH ĐẠI PHỤ THẦN

  Uy Minh Dũng Liệt Hiển Trung Tá Thánh Phu Hựu Đại Vương
  Hiệu Uý Uy Mãnh Anh Liệt Phụ Tín Đại Vương
  Thái Uý Trung Phụ Dũng Võ Uy Thắng Công
  Bảo Quốc Trấn Linh Định Bang Quốc Đô Thành Hoàng Đại Vương
  Hồng Khánh Khuông Quốc Trung Vũ Tá Trị Đại Vương
  Đô Thống Khuông Quốc Tá Thánh Vương
  Thái Uý Trung Tuệ Võ Lượng Công
  Khước Địch Thiện Hựu Trợ Thuận Đại Vương Và Uy Địch Dũng Cảm Hiển Thắng Đại Vương
  Chứng An Minh Ứng Hựu Quốc Công
  Hồi Thiên Trung Liệt Uy Vũ Trợ Thuận Vương Ở Cửa Sông Thiên Mạc
  Quả Nghị Cương Chính Uy Huệ Vương


III. HẠO KHÍ ANH LINH

  Ứng Thiên Hóa Dục Nguyên Trung Hậu Thổ Địa Kỳ Nguyên Quân
  Minh Chủ Linh Ứng Chiêu Cảm Bảo Hựu Đại Vương
  Quảng Lợi Thánh Hựu Uy Tế Phu Ứng Đại Vương
  Khai Nguyên Uy Hiển Long Trứ Trung Vũ Đại Vương
  Xung Thiên Dũng Liệt Chiêu Ứng Uy Tín Đại Vương
  Tản Viên Hựu Thánh Khuông Quốc Hiển Linh Ứng Vương
  Khai Thiên Trấn Quốc Trung Phụ Tá Dực Đại Vương
  Trung Dục Vũ Phụ Uy Linh Vương
  Thiện Hộ Linh Ứng Chương Vũ Quốc Công
  Lợi Tế Linh Thông Huệ Tín Vương


IV. TỤC BỔ

  Bài Ký Sự Tích Sóc Thiên Vương
  Thanh Sơn Đại Vương
  Kiền Hải Môn Từ


V. TRÙNG BỔ

  Anh Liệt Chính Khí Đoàn Tướng Quân
  Linh Thần Miếu Thanh Cẩm


PHỤ LỤC

  Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương
  Chép Rõ Sự Tích Từ Đạo Hạnh Đại Thánh
  Linh Chương Linh Ứng Đại Vương, Tự Nhiên Phương Dung Công Chúa