vietmessenger.com


Văn Học Việt Nam Thời Toàn Cầu Hóa

Nguyễn Hưng Quốc

Văn Học Việt Nam Thời Toàn Cầu Hóa

MỤC LỤC

1. Toàn cầu hoá
2. Giải lãnh thổ hoá
3. Tính lai ghép
4. Chủ nghĩa hậu hiện đại
5. Chủ nghĩa hậu hiện đại và chủ nghĩa tiền vệ
6. Chủ nghĩa hậu hiện đại - Những mảnh nghĩ vụn
7. Mạng hoá: Một cuộc cách mạng thầm lặng
Tài liệu tham khảo chính