vietmessenger.com


Uyên Ương Gãy Cánh

Kahlil Gibran

Uyên Ương Gãy Cánh

MỤC LỤC

Nỗi u sầu
Bàn tay định mệnh
Vào nơi tôn nghiêm
Ngọn lửa thiêng
Cơn phong ba
Hồ lửa
Trước ngai Tử thần
Bên Chúa bên tình
Hy sinh
Giải thoát