vietmessenger.com


Chữ Nhân Hoạch

Tùy Đường Diễn Nghĩa

MỤC LỤC

1. Tùy Đế cất quân chiếm đất nhà Trần
2. Dương Quảng dèm pha mưu đoạt ngôi Thái tử
3. Lộ hùng tâm, Lý Tĩnh tế Tây Nhạc
4. Thành Tế Châu hào kiệt lập thần
5. Tần Thúc Bảo giữa đường cứu Lý công
6. Ngũ hoa trận, Sài Tự Xương chùa núi đính hôn
7. Sái thái thú thưởng phạt kịp thời
8. Cầm giản phường Tam Nghĩa, nếm miếng tân toan
9. Vào quán rượu, bỗng gặp người thân
10. Miếu Đông Nhạc anh hùng mắc bệnh
11. Dầm bão tuyết, Phàn Kiến Uy tìm bạn hiền
12. Rừng Tạo Giác hở cửa chuốc tai ương
13. Trương Công Cẩn vì nghĩa giúp bạn
14. Múa giản trước ba quân, nức tiếng Tần Quỳnh
15. Tần Thúc Bảo về quê nuôi mẹ già
16. Chùa Báo Đức đền ơn đắp tượng
17. Tề Quốc Viễn mãi vui cuộc đá cầu gấm
18. Gái Vương Uyển xem đèn mắc vạ
19. Thả sức chưng dâm, tặng thiếp cha hộp giải lụa
20. Hoàng hậu đội lốt cung nga, mua ân bán ái
21. Mượn quán rượu, kết nghĩa kim lan
22. Phát lệnh tiễn, Hùng Tín truyền danh
23. Giữa tiệc rượu, kể toàn chuyện ăn cướp
24. Sương tuyết mẹ già, hào kiệt kính dâng lễ thọ
25. Lý Huyền Thúy gỡ nguy cứu bạn hiền
26. Đậu tiểu thư cải dạng lánh quê người
27. Cùng kiệt sức dân, Dượng Đế đào sông, xây cung điện
28. Bọn cung nhân cắt vải làm hoa
29. Tùy Dượng Đế hai viện xem hoa
30. Hát bài mới, Bảo Nhi mong bề sủng ái
31. Tiết Dã Nhi múa kiếm góp tiệc vui
32. Địch Khứ Tà vào hang sâu
33. Thư Dương mất chức vì chạm nọc quan
34. Hoa đào nước chảy tìm vui thú
35. Ngày vui nhộn nhịp, đóng giả Bồ Tát Quan âm
36. Quan Văn điện, Ngu Thế Nam thảo chiếu
37. Tôn An Tổ thuyết phục Đậu Kiến Đức hết lẽ
38. Dương Nghĩa Thần ra quân phá giặc cỏ
39. Vua Trần, vua Tùy nhắc chuyện tình thâm u
40. Đê sông Biện, ngự ban họ Dương cho cây liễu
41. Bước cùng, Lý Huyền Thúy lo bề hôn thú
42. Ham thưởng to, Chiêm Khí Tiên bỏ mạng
43. Liên Cự Chân bày mưu lừa Giả Liễu
44. Ninh phu nhân giữa đường thoát nạn
45. Huyện Bình Nguyên, Thúc Bảo gặp may thoát chết
46. Giết Địch Nhượng, Lý Mật phụ bạn
47. Xem hoa quỳnh, vui tàn, Tùy hết
48. Nhờ diệu kế, một bạn về đường
49. Thuyền câu cất tiếng hát, cừu địch tạm nhận quân thần
50. Mượn tay giặc, nghĩa thần diệt phản thần
51. Chúa chân mệnh nhà lao thân hãm
52. Rắp báo ơn, Thế Dân bắt cóc mẹ bạn
53. Giả mộng gặp Chu Công, Vương Thế Sung diệt Ngụy
54. Mẹ hưởng ơn vua, Trình Giảo Kim oán thù quên hết
55. Mậu Công khóc trước ba quân, nghiêm trang tang lễ
56. Quá ác thú, Chu Xán mổ người ăn thịt
57. Đổi lời thư, Đậu công chúa từ hôn
58. Đậu Kiến Đức bị bắt ở cửa hang
59. Trai lỡ vận, họp mặt nhà tù
60. Ra nhà tù, anh hùng chết thảm
61. Hoa Hựu Lan nén lòng, giữ trọn chí
62. Nữ nữ nam nam, đẹp đôi đẹp lứa
63. Vương Thế Sung quên ơn lại phản
64. Tiểu Tần Vương treo đai cửa cung cấm
65. Triệu Vương hùng cứ Long Hổ quan
66. Cung Đơn Tiêu, phi tần dèm nịnh
67. Am Nữ Trinh, phi chúa tu hành
68. Theo ý hoàng hậu, cung nữ được về
69. Mã Tân Vương rửa chân rượu quý
70. Đưa linh xây mộ: Tùy Tiêu Hậu
71. Vũ Tài nhân nuôi tóc lại về cung
72. Trương Xương Tông xức gội xạ hương
73. An Kim Tàng mổ bụng kêu oan
74. Đổi tên nước, phụ nữ làm vua
75. Thỏa tình si, chồng vợ đội ơn
76. Dựng lầu gấm, cung tần bình thơ
77. Thuốc độc giết hôn quân, như trò con trẻ
78. Thượng hoàng tốt, không cứu nổi công chúa hư
79. Lựa ý tứ, Giang Thái Tần truy hoan
80. An Lộc Sơn vào cung gặp quý phi
81. Nuông chiều quá trớn: tắm con, ban tiền
82. Lý Trích Tiên vâng chiếu, đáp thư nước ngoài
83. Đưa mắt xanh, học sĩ biết anh hùng
84. Thần nữ thoát bình phong, ẩn hiện mắng nhiếc
85. La Công Viễn thư gửi Thục đương quy
86. Điện Trường Sinh, nửa đêm thề nguyền
87. Chim anh vũ tụng kinh thành phật
88. Đất Phạm Dương, tiết độ sứ làm phản
89. Đường Minh Hoàng nằm mơ thấy quỷ
90. Thề trung trinh, Nhan Châu Khanh khởi nghĩa
91. Cửa Thu Diên, vua tôi tháo thân
92. Đóng Linh Vũ, thái tử lên ngôi
93. Hồ Ngưng Bích, Lôi Hải Thanh tuẫn tiết
94. An Lộc Sơn bị đâm xổ ruột chết ngay
95. Lý nhạc công thổi sáo gặp tiên ông
96. Liều trăm mạng, Quách Tử Nghi báo nghĩa
97. Đạt Hề Doanh Doanh chắp mối tình xưa
98. Được chiếc tất gấm, bà lão hái ra tiền
99. Xét tội phản, vua nhớ ơn tôi, định tha
100. Đưa sang cung Nam Nội, ly gián tình phụ tử