vietmessenger.com


Trảm Long 2 - Tranh Đoạt Long Quyết

Hồng Trần

Trảm Long 2 - Tranh Đoạt Long Quyết

MỤC LỤC

1. Hung trạch
2. Đêm lặng không trăng
3. Bồi thường
4. Không hẹn mà gặp
5. Hổ trong lồng
6. Bố cục trừ hại
7. Lộc Châu Thu Nguyệt
8. Kỳ môn ảo trận
9. Ảo hải
10. Vô vị thiền
11. Trảm tâm
12. Đại Phong Thủy
13. Vào thành
14. Thấy đao trong sương
15. Điện Phục Ma
16. Trảm long quyết
17. Số mệnh vô minh