vietmessenger.com


Ngã Cật Tây Hồng Thị

Tinh Thần Biến

MỤC LỤCTẬP 1. LƯU TINH

  1. Tần Vũ
  2. Quyết Tâm
  3. Dạ Đàm
  4. Phụ Tử
  5. Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng
  6. Duy Nhất Đích Tuyển Trạch
  7. Trạch Sư
  8. Triệu Vân Hưng
  9. Tinh Tú
  10. Cực Hạn Huấn Luyện (1)
  11. Cực Hạn Huấn Luyện (2)
  12. Thự Quang (1)
  13. Thự Quang (2)
  14. Cực Tốc Thuế Biến (1)
  15. Cực Tốc Thuế Biến (2)
  16. Cực Tốc Thuế Biến (3)
  17. Ngư Trường Kiếm
  18. Nhất Nộ Sát Nhân (1)
  19. Nhất Nộ Sát Nhân (2)
  20. Sinh Tử (1)
  21. Sinh Tử (2)
  22. Sinh Tử (3)


TẬP 2. LƯU TINH LỆ

  1. Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1)
  2. Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2)
  3. Bí Mật (1)
  4. Bí Mật (2)
  5. Lưu Tinh Lệ (1)
  6. Lưu Tinh Lệ (2)
  7. Nhất Phi Trùng Thiên (1)
  8. Nhất Phi Trùng Thiên (2)
  9. Thạch Trung Thạch (1)
  10. Thạch Trung Thạch (2)
  11. Luyện Khí Tông Sư (1)
  12. Luyện Khí Tông Sư (2)
  13. Luyện Khí Tông Sư (3)
  14. Tu Chân Giới (1)
  15. Tu Chân Giới (2)
  16. Tu Chân Giới (3)
  17. Tam Pho Đồ
  18. Mưu Toán (1)
  19. Mưu Toán (2)
  20. Linh Khí Thành (1)
  21. Linh Khí Thành (2)
  22. Kim Bài Nhiệm Vụ (1)
  23. Kim Bài Nhiệm Vụ (2)
  24. Lưu Tinh Chi Danh


TẬP 3. TỨ CỬU THIÊN KIẾP

  1. Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1)
  2. Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2)
  3. Tình Thiên Phích Lịch (1)
  4. Tình Thiên Phích Lịch (2)
  5. Tình Thiên Phích Lịch (3)
  6. Bồi Táng (1)
  7. Bồi Táng (2)
  8. Độc Tự Nhất Nhân (1)
  9. Độc Tự Nhất Nhân (2)
  10. Bạo Phát (1)
  11. Bạo Phát (2)
  12. Bạo Phát (3)
  13. Tình Cảm
  14. Liễu Ám Hoa Minh (1)
  15. Liễu Ám Hoa Minh (2)
  16. Nguy Cơ (1)
  17. Nguy Cơ (2)
  18. Thanh Sơn Liên Mạch (1)
  19. Thanh Sơn Liên Mạch (2)
  20. Độ Kiếp Chi Chiến (1)
  21. Độ Kiếp Chi Chiến (2)
  22. Độ Kiếp Chi Chiến (3)
  23. Thân Tử (1)
  24. Thân Tử (2)


TẬP 4. TINH THẦN BIẾN

  1. Tinh Thần Biến
  2. Tiền đề thiên kiếp
  3. Huyết chiến thiên kiếp
  4. Linh thức truyền âm
  5. Lôi điện chi lực
  6. Tinh Thần Chân Hỏa
  7. Quy đồ
  8. Kim Diễm ưng
  9. Tồi khô lạp hủ
  10. Hình thế đẩu chuyển
  11. Lão tổ tông xuất mã
  12. Luyện hoá Kim Đan
  13. Huyết chiến
  14. Tinh thần lĩnh vực
  15. Canh tân thời gian
  16. Sinh tử nhất tuyến
  17. Canh tân thời gian - Thời thế thay đổi
  18. Gia nhân đoàn tụ
  19. Quyết định
  20. Tiêu thất
  21. Nguyệt Viên Dạ, Ô Giang Thượng
  22. Ngũ Đức Chi Tử
  23. Chiến Vu Ô Giang Chi Thượng
  24. Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền
  25. Hoành tảo
  26. Mạt lộ
  27. Tân đích chinh trình


TẬP 5. XÍCH HUYẾT ĐỘNG PHỦ

  1. Phiêu lưu
  2. Hải để yêu thú thế giới
  3. Tử Vong Nguy Ky
  4. Tái kiến liễu, Tiểu Hắc
  5. Vong mệnh
  6. Ma thư "vô danh"
  7. Sưu hồn
  8. Vô xử khả đào
  9. Sát lục đảo kế thời
  10. Tần Vũ hồng nhãn, Tang Mặc điên cuồng
  11. Tiểu Hắc quy lai
  12. Lưỡng huynh đệ vs lưỡng huynh đệ.
  13. Kịch độc
  14. Hoán Mệnh
  15. Lập Nhi cô nương
  16. Nhạ họa liễu (Rước họa
  17. Tương tụ
  18. Li Khứ
  19. Hỏa tình
  20. Hộ Pháp
  21. Kham bỉ tế châm
  22. Truy Sát Lệnh
  23. Vĩ tùy
  24. Phát nan
  25. Trang Chung đích bí mật
  26. Hầu Phí bạo nộ
  27. Tra Hồng dữ Hầu Phí
  28. Tra Phách chi tử
  29. Lưu Tinh Cảnh Giới
  30. Địa hạ quyết chiến
  31. Sinh tử tam liên kích
  32. Sinh tử tam liên kích
  33. Cửu hộ pháp
  34. Tân đích đỗng chủ
  1. Cửu Sát Chi Nộ


TẬP 6. CỬU SÁT ĐIỆN

  1. Cửu Kiếm Chi Bí
  3. Nội Loạn
  4. Thanh Huyền lão tổ
  5. Nhất Kiếm Xuyên Hầu
  6. Chân Chánh Đích Cao Thủ Lan Thúc
  7. Vị bốc tiên tri
  8. Tần Vũ và Lập Nhi.
  9. Tam Sát Lâm Môn
  10. Vô ngôn đích thẩm vấn
  11. Cân ngã môn tẩu ba!
  12. Tử Sát lâu
  13. Nhất tích huyết châu
  14. Cửu Sát điện
  15. Tử hình
  16. Nhất oa đoan


TẬP 7. BÁT PHƯƠNG LAI TRIÊU

  1. Phản mục
  2. Đại Lục Hợp Thiên Môn Trận
  3. Hầu Phí Xuất Tràng
  4. Thanh Long Cung Chủ
  5. Phá Trận
  6. Bạo cuồng trạng thái
  7. Lưu Tinh Chàng Kích
  8. Lan Thúc Chung Hiện
  9. Thuỳ Chi Tội
  10. Tinh Thần Các
  11. Không gian tháp hãm
  12. Đằng long đại lục
  13. Chu Thiên tinh thần đại trận
  14. Bát Phương Lai Hạ
  15. Lục đại cự đầu
  16. Cửu Ngọc kiếm đích Sở tại


TẬP 8. TẦN VŨ QUY LAI

  1. Hoàn hương
  2. Tam huynh đệ tụ thủ.
  3. Thế khởi.
  4. Khi man
  5. Trùng thiên sát ý.
  6. Sát
  7. Nghiêm Nhị, truyền ngã lệnh
  8. Đảm thứ
  10. Tiểu Lộ
  11. Tuân Phụng, Tư Đồ Huyết
  12. Thập niên.
  13. Hắc sắc thành trì
  14. Hiểm địa
  15. Sinh tử thông đạo
  16. Ðệ cửu bả ngọc kiếm địch ủng hữu giả


TẬP 9. CỬU KIẾM TIÊN PHỦ

  1. Hồng hoang đích chân chánh thực lực
  2. Huy thủ sát nhân.
  3. Nguy cơ ám tàng
  4. Nguy ky
  5. Lược thi tiểu kế
  6. Thiên kiếp đột biến
  7. Ðồ sát nhất tràng.
  8. Tâm tính thuế biến
  9. Ðộ kiếp chi địa
  10. Đệ lục đạo thiên lôi
  11. Hộ thân pháp bảo
  12. Tân đích vũ khí
  13. Bạo Loạn Tinh Hải chi hung thú
  14. Huyết nhiễm Tinh Hải
  15. Huyết tiên Cửu Kiếm tiên phủ


TẬP 10. NỘ HỎA TRÙNG THIÊN

  1. Tiên ma tề tụ
  2. Y Đạt đích yếu cầu
  3. Mê ảo ma cảnh
  4. Tần Vũ nhập ma
  5. Nguyên linh chi khí
  5. Nguyên linh chi khí
  6. Hảo đại nhất khối nguyên linh nguyên thạch!
  7. Trấn phủ thạch bia
  8. Tư sát sở vị hà
  9. Nghiên Cơ nương nương
  10. Nguyên anh tiêu thất
  11. Thiên Ma huyết vân
  12. Tối hậu đích thủ
  13. Nghịch Ương tiên đế
  14. Đào hoa nguyên, Hoàng tuyền lộ
  15. Hoàng tuyền tử vong lộ
  16. Thùy sinh thùy tử?
  17. Sinh tức tử, tử tức sinh
  18. Phệ Lôi ấn phù
  19. Thủy mặc họa
  20. Li khai tiên phủ
  21. Hắc Diễm Quân chi giới
  22. Thanh Hư quan, Thượng Thiên cung
  23. Lưu tinh lệ chi biến
  24. Bất tích nhất thiết
  25. Tứ đại tán tiên lai đoạt bảo
  26. Tam giới bổn nhất thể
  27. Chu Hiển
  28. Ngã bỉ nhĩ canh đổng đắc thiên!
  29. Kiếm tiên khôi lỗi
  30. Sinh mệnh chi nguyên lực
  31. Dao ngôn
  32. Mặc Kì Lân
  33. Tán ma Liên Trùng
  34. Tiền vãng Bằng Ma đảo
  35. Minh Lương chân nhân quy lai
  36. Đoạt bảo
  37. Thần thú đích đẳng cấp
  38. Tống hà lễ vật
  39. Phong khởi
  40. Độ Kiếp trung kì
  41. Huyền Băng cảnh
  42. Lĩnh vực chi chiến
  43. Hầu Phí, Hắc Vũ
  44. Chấn đãng
  45. Tử thương vô số
  46. Tiên ma tư sát
  47. Nộ Hỏa Trùng Thiên
  48. Mục tiêu


TẬP 11. PHÁ KHÔNG

  1. Chân Dương môn
  2. Nghi hoặc
  3. Xung đột bạo phát
  4. Huyết lưu thành hà
  5. Đông thiên lí đích nhất bả hỏa
  6. Thiên Hỏa chân nhân
  7. Thời khắc hỗn loạn
  8. Hảo nhất cá Thiên Hỏa đạo hữu
  9. Không trung lâu các
  10. Phòng chỉ ngã thuấn di ba
  11. Liên thủ
  12. Canh mãnh liệt ta ba
  13. Sự gia nhập của Bạo Loạn Tinh Hải
  14. Sứ giả thượng giới
  15. Phương Điền và Tông Quật
  16. Đạp thượng Thanh Hư Sơn
  17. Nhị nhân phá trận
  18. Phá Thiên đồ đích quy chúc
  19. Tiên giới sứ giả hạ phàm
  20. Tài Đại Khí thô
  21. Bách Tê Lôi ấn phù
  22. Kiếm tiên đối quyết
  23. Huyết ma
  24. Nhất điều tiêu tức
  25. Man càn
  26. Tối cường vũ lực đích siêu thần thú
  27. Thiên kiếp hàng lâm
  28. Cửu cửu trọng kiếp
  29. Kiếp hậu dư sinh
  30. Tề tụ Tuyết Ngư đảo
  31. Ám trung tranh đấu
  32. Phách mại Phá Thiên đồ
  33. Tối hậu đích doanh gia
  34. Phi thăng, vô nại
  35. Tam phương hiệp định
  36. Chân diệc giả giả diệc chân
  37. Xuất phát
  38. Man Càn chi nộ
  39. Tử vong thâm uyên
  40. Cực địa
  41. Lưỡng phương hội tụ
  42. Huyết Linh phù
  43. Nghịch Ương Cảnh
  44. Cực địa
  45. Cực địa
  46. Thực Lực của Tông Quật
  47. Phân biệt tiền định
  48. Tối hậu nhất cá
  49. Biệt ly
  50. Nhất miết
  51. Bạch Huyền Quân
  52. Thủ Quan Giả
  53. Vạn Thú Phổ
  54. Tranh Đoạt Vạn Thú Phổ
  55. Sư thúc, nhĩ chẩm yêu lai liễu?
  56. Cao thủ như vân
  57. Hà khứ hà tòng
  58. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam
  59. Nghịch Ương tiên đế tử chi mê
  60. Lan thúc đích lễ vật
  61. Truyện tống
  62. Nhẫn
  63. Thiên ngoại
  64. Khả liên
  65. Hoàng Thạch tinh khổ tu
  66. Tinh Thần Biến đệ thất cảnh giới
  67. Thị thuấn di ma?
  68. Phi thăng tiên ma yêu giới


TẬP 12. TẦN VŨ

  1. Phong Nguyệt Tinh
  2. Tái tạo kinh mạch
  3. Tam hồn cửu luyện
  4. Bái kiến
  5. Truyền tấn linh châu
  6. Tranh đoạt quyền khống chế
  7. Hốt du
  8. Tam thập lục quân
  9. Sự tình hữu biến
  10. Quang minh chính đại
  11. Bế quan
  12. Ngọc Kiếm Tông lai nhân
  13. Kiếm đãng bát phương
  14. Vạn Thú phổ đệ nhị tầng
  15. Cửu cấp Yêu vương
  16. Đột lai đích kinh hỉ
  17. Tần Vũ này, Tần Vũ kia
  18. Vũ Hoàng chi lệnh
  19. Cái chết của Hàn Thư
  20. Huyết sái Phong Nguyệt Tinh
  21. Bồi táng ba
  22. Bỏ trốn
  23. Tập sương
  24. Chập phục
  25. Hãm tịnh
  26. Các phương vân tập
  27. Đế cấp đích đối chiến
  28. Nguy cơ
  29. Giảo cục nhân
  30. Thần khí "Chuyển Không"
  31. Vô Danh
  32. Hoàng tử "Vô Danh"
  33. Kinh thiên chi chiến
  34. Túy tửu
  35. Túy tửu
  36. Thiên Cương
  37. Phí Phí đích tấn tức
  38. Linh hồn tu luyện
  39. Hắc động chi cảnh
  40. Tiểu hữu, ngã môn đẳng trứ nhĩ
  41. Tiểu hữu thị thuỳ
  42. Lục y thiếu nữ
  43. Sát nhân
  44. Nguyên lai thị nhĩ
  45. Bất tử
  46. Tiếp liên đăng tràng
  47. Tôn nữ
  48. Tam Cá Yếu Cầu
  49. Khương Lan Giới Nội
  50. Công thành li khai
  51. Song đế tiệt sát
  52. Tiêu thất
  53. Tiềm Tu Thuế Biến
  54. Chỉ pháp
  55. Băng Phong Tông
  56. Định kế
  57. Nhất chỉ
  58. Ám Tinh giới
  59. Nguyệt Nha Loan
  60. Kiến diện
  61. Lão bằng hữu môn
  62. Thương định
  63. Toả Nguyên Luyện Hoả trận
  64. Vũ Hoàng đích nộ hoả
  65. Tịch tẫn thiên hoả
  66. Khương Lan Giới đích phòng ngự
  67. Vô Song Cảnh kiếm
  68. Tam Đại Yêu Đế
  69. Ốc Lam đích thừa nặc
  70. Hoành tảo


TẬP 13. TAM HUYNH ĐỆ

  1. Thanh danh viễn bá
  2. Chúc vu na nhất giới?
  3. Truyền tấn mật trận
  4. Thúy vân tinh
  5. Mê thần đồ quyển
  6. Yêu giới tam hoàng
  7. Truyền thừa cấm địa
  8. Thanh tâm phong
  9. Thanh hộ vệ
  10. Tương tụ
  11. Huynh đệ đồng tâm
  12. Tiệt sát địa điểm
  13. Súc thế
  14. Thần khí hủy
  15. Nhất quyền
  16. Ninh tĩnh đích dạ
  17. Nhất Lộ Hướng Bắc
  18. Tam huynh đệ tương tụ
  19. Biến dị siêu cấp thần
  20. Khủng Long Công Pháp
  21. Tuế Nguyệt Du Du
  22. Thiên niên khổ tu
  23. Hắc Ô tinh
  24. Kiến Tông Quật
  25. Cân tung
  26. Nhất chiến
  27. Tha thời gian
  28. Thông cáo thiên hạ
  29. Tiềm Nhập
  30. Linh Hồn
  31. Như hà đảo?
  32. Hắc Vũ đích thân thế
  33. Tu luyện trên thiên thạch
  34. Liên hợp
  35. Tinh thần không gian
  36. Động xuân tâm
  37. Quách Phàm
  38. Thần kiếp
  39. Tụ tập tại Phong Loan tinh
  40. Chính diện giao thủ
  41. Độ thần kiếp
  42. Tam trọng thần kiếp
  43. Sự trừng phạt của Thanh Đế
  44. Thẹn quá hóa giận
  45. Triệu tập
  46. "Tinh Thần Biến" đệ cửu cảnh giới
  47. Thần hỏa


TẬP 14. TÂN ĐÍCH QUÂN CHỦ

  1. Bị phát hiện
  2. Vũ Hoàng chi tử
  3. Mê Thần điện
  4. Cải biến mục tiêu
  5. Trọng Tụ tinh
  6. Kim chúc thú
  7. Tang Nạp thôn
  8. Thí luyện Ám tinh
  9. Đế cấp Kim Chúc thú
  10. Trưởng lão.
  11. Đản sinh chi mê
  12. Thân phân kiểm nghiệm
  13. Tân nhất nhâm Kim Hình Quân
  14. Xuất phát, thí luyện tinh!
  15. Ám tinh chi khổ tu
  16. Nhất nguyên trọng thủy
  17. Bách niên đích tu luyện
  18. Linh hồn chi đại viên mãn
  19. Tha khiếu ‘tả thu mi'
  20. Diễn luyện côn pháp
  21. Khương Lan giới tầng thứ hai
  22. Linh hồn đổng kết
  23. Tiến vào Mê Thần điện
  24. Kim Hình quân Hình Viễn
  25. Cư Dân Bản Địa
  26. Tam đại quân chủ tề tựu
  27. Nhập Mê Thần điện
  28. Mê Thần Điện Nội Điện
  29. Mê Thần điện chủ nhân đích lưu ngôn
  30. Nhất can trường thương
  31. Mê Thần Điện đích quản gia
  32. Nhĩ hữu linh hồn mạ?
  33. Khôi lỗi
  34. Hồi hương
  35. Nhị ca Tần Chính
  36. Quy lai
  37. Lưu Tuyền tinh hệ
  38. Phụ tử đoàn tụ
  39. Ân nhân
  40. Huyền Hi đích tự bạch
  41. Phá khai phong ấn
  42. Cải tạo tiên phủ
  43. Nhĩ đào đắc liễu mạ?
  44. Tam thập lục trọng điệp lãng?
  45. Quy hoàn
  46. Thượng cấp thần nhân
  47. Khương Nghiên đích thân phận
  48. Ngân Hoa mỗ mỗ đích cảnh báo
  49. Lưỡng điều truyền tấn
  50. Ngộ Long
  51. Tân đích hy vọng
  52. Cảm ứng thần kiếp
  53. Hình Viễn đích thần kiếp
  54. Vị trí Quân chủ
  55. Kim Hình linh châu
  56. Khai mở Khí Vật điện
  57. Ba kiện hồng mông linh bảo
  58. "Trận Đạo" cửu bách quyển
  59. Quy khứ
  60. Mê Thần Điện đích sủng vật
  61. Độ thần kiếp
  62. Tối hậu nhất chiêu
  63. Hoàn toàn luyện hóa
  64. Tiên Ma Yêu giới thiên hoàn


TẬP 15. KHAI THIÊN TÍCH ĐỊA

  1. Sơ lâm thần giới
  2. Như thế thần giới
  3. Phúc bá đích trữ vật giới chỉ
  4. Tỏa Thần tháp
  5. Vô cùng thôi diễn
  6. Địa Để Huyệt Long
  7. Ba quyển trục màu vàng
  8. Tinh thần không gian đích biến hóa
  9. Phù Giác thôn đích cựu nhân
  10. Bang mang
  11. Tu luyện giả tại Huyễn Kim Sơn
  12. Thần Bí Nam Nhân
  13. Tu La hải
  14. Hai sự chọn lựa
  15. Nhất bộ đồng hành
  16. Trận pháp bát cấp
  17. Chủ nhân Mê Nhĩ sơn
  18. Song ngư Mê Nhĩ sơn
  19. Uy của Hùng Hắc
  20. Tối cường sát trận
  21. Tương trì
  22. Khấu Đầu
  23. Khai thiên tích địa
  24. Càn khôn chi cảnh
  25. Hỏa diễm
  26. Thần kiếm Xích Huyết
  27. Độc hồn câu
  28. Kinh hỷ đích phát hiện
  29. Nhất cá,hựu nhất cá
  30. Đàm Cửu
  31. Bát đại gia tộc
  32. Uy hiếp
  33. Tam phương thủ lĩnh
  34. Quần chiến
  35. Tàng nặc
  36. Đột biến
  37. Thảm lệ cửu diệp hoa liên
  38. Tàn Tuyết thần thương
  39. Tiểu Hắc đích tu luyện đạo lộ
  40. Lộ nhân giai tri
  41. Bắc Cực Phiêu Tuyết thành
  42. Tình thế bất diệu
  43. Hiện thân
  44. Hiên nhiên đại ba
  45. Tiền phó hậu kế
  46. Cuồng thu phó nhân
  47. Thượng bộ thiên thần xuất hiện
  48. Trận pháp "Càn Khôn"


TẬP 16. HÔN NHÂN

  1. Đạo của ta không đơn độc
  2. Trận pháp tông sư
  3. Các phương yêu thỉnh
  4. Đông Cực Huyễn Kim Sơn
  5. Điện Phủ
  6. Tranh đoạt
  7. Gây hấn
  8. Thời gian pháp tắc?
  9. Hoa Liên phân thân biến dị
  10. Nhân tuyển
  11. Thủ chiến
  12. Người đứng đầu sau Thần Vương
  13. Trường chiến tranh khủng bố nhất thần giới
  14. Cảnh giới mới
  15. Vũ trụ sơ thành
  16. Khương Lan Đệ Tam Tầng
  17. Tái Kiến Lan Thúc
  18. Tam thiên tôn
  19. Cuối cùng cũng gặp lại
  20. Tuyển Trạch
  21. Luyện khí chi đạo
  22. Ngàn vạn lần thí nghiệm
  23. Số lượng thiên thần khí khủng bố
  24. "Tàn Tuyết" chung thành
  25. Kiến nghị
  26. Tranh luận
  27. "Phệ linh"
  28. Tân chủ nhân Mê Thần điện
  29. Minh ngôn
  30. Tâm kết
  31. Nhập Phiêu Tuyết thành
  32. Gặp mặt
  33. Ngày chiêu thân
  34. Tam kiện lễ vật
  35. Thụ nhân sở thác
  36. Giai thê
  37. Kiên trì
  38. Đề tỉnh của Lôi Phạt thiên tôn
  39. Bội phục
  40. Tiêu Diêu thiên tôn
  41. Hạ hỷ
  42. Ba kiện linh bảo
  43. Bình phán
  44. Phong ba
  45. Mục tiêu
  46. Nam Hải khu vực
  47. Trúc Lâm đảo chủ
  48. Hải để phủ để
  49. Thiên địa dị biến
  50. Tân đích thần vương
  51. Thối xuất chiêu thân
  52. Tử huyền phủ
  53. Bình Phán
  54. Kinh thán đích lễ vật đại
  55. Biến đổi bất ngờ
  56. Khảm phạt
  57. Tàng khố
  58. Hồng Mông linh khí?
  59. Thiên địa động
  60. Tân đích tượng thần
  61. Đệ tam cá danh ngạch
  62. Sính lễ
  63. Sinh mệnh linh hồn chi lệ
  64. Tuyên bố


TẬP 17. THẦN VƯƠNG ĐÍCH HUYẾT

  1. Phân đạo dương tiêu
  2. Thệ yếu sát chi
  3. Công khai
  4. Tiên ma yêu giới
  5. Động phòng hoa chúc dạ
  6. Thực lực đột thăng
  7. Thông đạo
  8. Chúc mục
  9. Linh hồn công kích
  10. Chu Thông
  11. Tọa khán chúng thần vương
  12. Bế quan (1)
  13. Bế quan (2)
  14. Thủy mạc
  15. Khuyến thuyết
  16. Hỏa Nguyên Linh châu
  17. Vạn lí giang sơn
  18. Thánh hoàng quyết liệt
  19. Lôi Phạt thiên tôn đích hàng lâm
  20. Tả Thu Mi đích tả tả
  21. Bắc hải chi cực
  22. Băng phủ địa ngục
  23. Đông hải lão quỷ
  24. Sanh sanh bất tức
  25. Cao thủ chân chính
  26. Vũ trụ bổn nguyên
  27. Thần vương cảnh
  28. Kiến cơ
  29. Mê Vụ thành
  30. Hãn Nhiên Lai Tập
  31. Đống Kết
  32. Thần Vương Vẫn Lạc


TẬP 18. THIÊN TÔN SƠN

  1. Hàng lâm
  2. Địa vị
  3. Phù Điêu Thông Đạo
  4. Huyền phù đích thạch bản
  5. Nữ hài Tử Hà
  6. Nhi tử Tần Tư
  7. Khắc Lôi Duy Cách
  8. Nhị ca
  9. Phù Thế ấn
  10. Thương Thiên ấn
  11. Đồ lục
  12. Thối nhất bộ
  13. Thệ ngôn
  14. Huyết hải nữ vương
  15. Huyền thanh nhất khí côn
  16. Thân thể đích chàng kích
  17. Cải biến đột ngột
  18. Mười năm
  19. Hậu thổ ấn xuất thế
  20. Trọng trọng kiếp sát
  21. Tất cả để cho con
  22. Chấn nhiếp sát chiêu
  23. Lại một Tu La thần vương
  24. Tàn Sát Lạnh Lùng
  25. Lạt Thủ
  26. Thối Lui
  27. Dò hỏi
  28. Súc thế
  29. Vạn Dân Ấn xuất thế
  30. Thánh Hoàng gục ngã
  31. Thiên tôn xuất thủ
  32. Thời gian đảo lưu
  33. Mộc Ngư
  34. Thông đạo màu đen
  35. Ngày tàn của các thần vương
  36. Tiêu Diêu Thiên Tôn
  37. Kết cục mới
  38. Thanh tu lão giả
  39. Xa Hầu Viên
  40. Thiên Tôn Linh bảo
  41. Tặng dữ
  42. Đây là số mệnh
  43. Phụ thân?
  44. Thiên Tôn Thị Tha
  45. Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục - Thượng)
  46. Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục - Hạ)