vietmessenger.com


Tô Chẩn

Tiết Nhơn Quí Chinh Đông

MỤC LỤC

1. Huyện Long Môn, phước tinh giáng thế
2. La Thông cưới vợ dữ hóa hiền
3. Cử Kim sứ, Tần Thúc Bảo thổ huyết
4. Gặp cơn cùng, Tiết Nhơn Quí làm thuê
5. Viên ngoại quá giận toan sự giết con
6. Gặp thời may, Nhơn Quí cưới vợ
7. Nơi San cốc, vợ chồng than thở
8. Phàn viên ngoại gặp nạn được rể hiền
9. Phàn Tú Huê kết duyên dũng sĩ
10. Núi Kim Tuyền, Giảo Kim trao lịnh tiễn
11. Lãnh ấn soái, Huất Trì chinh đông
12. Trận Long Môn, Nhơn Quí bày kế
13. Bình Liêu luận, Nhơn Quí dâng bài
14. Nhơn Quí giết giặc Kim Sa Nang
15. Thiên sơn di, Nhơn Quí dẹp an
16. Hãng Mã thành, đêm tối giao binh
17. Kính Đức sa cơ bị cầm
18. Phụng Hoàng sơn, Thái Tôn thọ khốn
19. Trương Sĩ Quí lén hại Vạn Triệt
20. Nguyệt Ánh hóa phép hại Hỏa đầu
21. Cáp Tô Văn một phen đại bại
22. Kính Đức lập kế xét hiền thần
23. Hai con Sĩ Quí bị cầm
24. Nhơn Quí ra sức giết Điện Bửu
25. Thiên Tiên cốc, Nhơn Quí thọ khốn
26. Tần phủ trung, Thúc Bảo ly trần
27. Hoài Ngọc ra tài giết tướng
28. Nhờ gậy tang, Hoài Ngọc phá phi đao
29. Động Tàng quân, chiến mã ré vang lừng
30. Lộ mưu gian, Trương Hườn toan làm phản
31. Thành Tràng An, Nhơn Quí bắt phản tặc
32. Nhơn Quí làm kế bán cung lớn
33. Tinh Tinh Đởm giao chiến bị thương
34. Thành Việt Hổ, Tô Văn dấy binh
35. Giảo Kim nói dối thoát vòng vây
36. Thành Việt Hổ, Nhơn Quí giải vây
37. Nước Phò Dư, Tô Văn mượn binh
38. Lý đại tiên thủ trừ yêu đạo
39. Trận Long Môn, Tô Văn vong mạng
40. Đường Thái Tôn ban sư về nước
41. Trình Giảo Kim vâng lịnh lập vương phủ
42. Liễu viên ngoại đưa con xuất giá