vietmessenger.com


Mộng Bình Sơn

Thuyết Đường

MỤC LỤC

1. Nghe trẻ hát, Tùy Văn Đế truất Đông Cung
2. Núi Lâm Đồng, Tần Quỳnh cứu giá
3. Dãi tuyết đêm, Phàn Hổ tìm bạn quý
4. Đày Yên Sơn, Thúc Bảo đánh lôi đài
5. Xem hoa đăng, Quốc Viễn đốt Tràng An
6. Nam Dương ải, Cầm Hổ thị uy thua điệt tướng
7. Vỡ Nam Dương, Ngữ phu nhân tự ải từ phu tướng
8. Hai búa mạnh, Giảo Kim chiếm Châu Sa
9. Gặp La Thành, Trình Giảo Kim bị trúng thương
10. Dê tìm cọp, Giảo Kim bị bắt
11. Chiếm Ngõa Cương, Giảo Kim ngang dọc chơi ba búa
12. Ba tấc lưỡi, Từ Mậu Công lui tướng mạnh
13. Đánh Ngõa Cương, Khâu Thụy mắc mưu sâu
14. Hàng Ngõa Cương, Bùi Nguyên Khánh bỏ Tùy
15. Lập Vương cung, Lý Uyên bị tội
16. Ba trận hỏa lôi, Nguyên Khánh thành tro bụi
17. Trước ải quan, Nguyên Bá xé đôi mình Thiên Tích
18. Thành Kim Dung, Tây Ngụy Vương lôi đình đuổi tướng
19. Rừng Sơn Hậu, Uất Trì Cung qua núi gặp chân nhân
20. Tần Vương bị nạn, Uất Trì Cung đóng khố đi cứu giá
21. Mạnh Hải Công thất trận, mất toi hai vợ
22. Danh tướng ra quân, La công tử bắt Trại Phi
23. Đánh vỡ chúng vương, Thúc Bảo giết Ngao Ngư
24. Đau nghĩa cũ, Thúc Bảo lập đền thờ Hùng Tín
25. Giữa ngày bắt gian dâm, Tần vương trước cung treo ngọc đới
26. Rời ngục Thiên Lao, Tần vương quỳ khóc tế La Thành
27. Giảo Kim nói tức Trì Cung đốt Lang Tiên các