vietmessenger.com


Ngô Biển Quân

Thần Mộ (Tru Ma) - Phần I

MỤC LỤCQuyển 1

  1. Phục sinh
  2. Kình diễm
  3. Tiểu ác ma công chúa
  4. Hậu Nghệ Cung (Đồ Long)
  5. Ám chiến
  6. Huyết chiến kinh hồn
  7. Điều hí công chúa
  8. Tòng thiên đường nhập địa ngục
  9. Hồi quy
  10. Đạm Thai Tiên Tử


Quyển 2

  11. Sơ Lâm Đế Đô
  2. Kì Sĩ
  3. Hoàng Gia Cổ Tịch
  4. Cổ mộ dưới hoàng cung
  5. Long kị sĩ
  6. Thần Cung Uy Hiếp
  7. Hoàng Cung Đại Chiến
  8. Loạn Cung Xạ Thiên Long
  9. Phong Cuồng Báo Phục
  10. Chiến Đế Đô


Quyển 3

  1. Lạc Nan Công Chủ
  2. Tây xuất Sở cảnh
  3. Sinh Dực Hổ Vương
  4. Tiểu Ngọc
  5. Phi Thiên Ma Nữ
  6. Thần Chi Tả Thủ
  7. Thần Phong Học Viện
  8. Thần Chiến Di Tích
  9. Ác Ma Thị Nữ
  10. Nhất Khối Thần Cốt


Quyển 4

  1. Tiểu Ma Phiền
  2. Danh truyện thần phong
  3. Hổ Đế Thần Ngọc Kinh Hồn
  4. Thánh long bào hao ngũ giai tuyệt thế
  5. Khủng Phạ Mỹ Nữ
  6. Nữ sanh túc xá
  7. Thống Phiến
  8. Vũ phá ma pháp
  9. Long khiếu chấn thiên
  10. Tấm phóng bí địa


Quyển 5

  1. Khủng phố bí địa
  2. Viễn cổ cự nhân
  3. Ma điện
  4. Kiền thi
  5. Thần Phó 1
  6. Ma Phiền
  7. Thánh Long Bảo Bảo
  8. Đệ Nhất Kiện Sự
  9. Nộ phượng
  10. Cường Giả Đại Chiến
  11. Dục Huyết Bác Mệnh
  12. Cực Hạn Võ Luận
  13. Sắc Dụ
  14. Dĩ Nha Hoàn Nha
  15. Sắc Dục


Quyển 6

  1. Phi Thiên Thần Miêu
  2. Tiểu Ma Đầu
  3. Long Kỵ Long
  4. Chân ái vạn niên
  5. Truyền Thuyết
  6. Côn Lôn
  7. Vãng Sự
  8. Tương Phùng
  9. Vũ Hinh
  10. Chyển Biến
  11. Âm Vân Khởi
  12. Ma Vương Khiếu Thiên
  13. Nhượng Nễ Hoạt Hạ Khứ
  14. Thiên Sứ Phi Hướng Địa Ngục
  15. Đương Nhĩ Lão Khứ Đích Thì Hậu…
  16. Nghịch Thiên Đoạt Mệnh (Thượmg)
  17. Nghịch Thiên Đoạt Mệnh(Trung)
  18. Nghịch Thiên Đoạt Mệnh(Hạ)
  19. Kì Quái Đích Động Vật
  20. Yêu Quái
  21. Hoa Hương
  22. Vị Lai Yêu Giới Chi Vương
  23. Thất Thải Tiên Ba
  24. Ái nhĩ nhất vạn niên
  25. Thị kết thúc hoàn thị khai thủy


Quyển 7

  1. Ly Khai
  2. Chiến Yêu
  3. Vô Ngôn Huy Thủ
  4. Tiền Tấu
  5. Nhạ Oán
  6. Nhất Quyền
  7. Chiến Long Kỵ Sĩ
  8. Lưu Huyết Đích Nhân Duyên
  9. Nhạ Phát Sát Ky
  10. Huyền Công Nghịch Chuyển
  11. Đáng Ngã Giả Tử
  12. Huyền Công Ngự Nhân
  13. Tương Khai Sát Giới
  14. Ngũ Giai Lai Tập
  15. Nghịch Thiên Thất Ma Đao (Thượmg)
  16. Nghịch Thiên Thất Ma Đao (Trung)
  17. Nghịch Thiên Thất Ma Đao (Hạ)
  18. Long Bảo Bảo
  19. Danh Dương Đại Lục
  20. Kiếp Hậu Dư Ba
  21. Diêu Tương Hô Ứng
  22. Thao Thiên Ma Khí
  23. Tử Vong Tuyệt Địa
  24. Vô Danh Thần Ma
  25. Hồi Quy Thần Phong
  26. Tạo Thần
  27. Thôi đoạn
  28. Thánh Long Độ Kiếp
  29. Thánh Long Niết Bàn


Quyển 8

  1. Thần Linh Long
  2. Thần Ma Lai Tập
  3. Linh Long Kiếp
  4. Thần Thú Hộ Thể
  5. Hậu Kiếp
  6. Tá Thể Trọng Sinh
  7. Mê Vụ Trọng Trọng
  8. Đạm Thai Truyền Nhân
  9. Sát Thủ
  10. Huy Sái Vũ Ý
  11. Tâm Tiệm Lãnh
  12. Pháp Sư Toạ Kỵ
  13. Trừng Phạt Tiểu Công Chúa
  14. Chân Ngã Hồi Quy
  15. Long Kỵ Sĩ Ước Chiến
  16. Tiền Chiến
  17. Á Long
  18. Chiến Long Vu Thiên
  19. Đồ Long
  20. Ẩn Bí Sơ Hiện
  21. Phong Khởi Vân Dũng
  22. Thập Đại Cao Thủ
  23. Tái Lâm Tuyệt Địa
  24. Tha Hoàn Hoạt Trứ
  25. Thần Ma Hiện
  26. Hư Thiên Ảo Cảnh
  27. Đạm Thai Tuyền Phong Ấn Đích Ác Ma
  28. Nghịch Thiên Cải Mệnh


Quyển 9

  1. Sinh Tử Chi Mê
  2. Thuỳ Năng Đào Li
  3. Dữ Thần Ma Đối Thoại
  4. Kinh Thiên Đại Cục
  5. Cấm Kị Chi Vật
  6. Nhân Tâm
  7. Chúng Khẩu Thước Kim
  8. Phản Tập Sát
  9. Tử Thần Lai Liễu
  10. Mộng Khả Nhi Hiện Thân
  11. Lâm Cận Ma Điện
  12. Thái Cực Thần Ma Đồ
  13. Đột Phá Tu Luỵên Bích Luỹ
  14. Man Thú Xuất Thế
  15. Bĩ Tử Nhất Nhất Tủ Kim Thần Long
  16. Ngôn Động Cửu Thiên


Quyển 10

  1. Dịch Sử Cự Nhân
  2. Đại chiến thánh địa truyền nhân
  3. Lục Giai Vô Địch
  4. Đoạt xá 1
  5. Tập Sát
  6. Ma Vương
  7. Đại Sát Tứ Phương
  8. Tiên Tử Diện Đối Dụ Hoặc
  9. Bĩ Tử
  10. Anh hùng Thần Nam
  11. Tiết độc tiên tử
  12. Tiểu Thần Hi - Thần Nam
  13. Chu quả Thần Nam
  14. Cường Cường Liên Thủ Thần Đông
  15. Tiệt Sát Thần Đông
  16. Mộng- Lăng Bính Chàng Thần Đông


Quyển 11

  1. Phu Lỗ Tiên Tử
  2. Chấn Thiên Động Địa
  3. Cuồng Bạo
  4. Khiếu Long Chấn Thiên
  5. Tróc Tiên
  6. Tầm Tung
  7. Liên Trảm
  8. Phong Ấn Đích Lực Lượng
  9. Huyết Long Hoá Thân
  10. Nhập Hà
  11. Thần bí cao thủ
  12. Sắc
  13. Tiết Độc
  14. Long đạo
  15. Thiêu hấn
  16. Chiến hồn hồi quy


Quyển 12

  1. Li Khứ
  2. Phương Thiên Họa Kích
  3. Hỗn Thiên
  4. Thần Ma dực
  5. Ki hình ái luyến
  6. Đoạt Bảo
  7. Phục Hoạt
  8. Mê Vụ
  9. Dạ tham cổ mộ
  10. Bán Niên
  11. Thanh niên cao thủ
  12. Cái Thế Chi Uy
  13. Truyền Thuyết về lục giai cao thủ
  14. Điên Phong Đối Trì
  15. Địa để thế giới
  16. Dị bảo
  17. Vô địch đại chiến
  18. Thần huyết nhiễm tiễn
  19. Thùy dữ tranh phong!


Quyển 13

  1. Yêu Thần Phá Ma
  2. Thiên địa pháp tắc
  3. Xuất ma
  4. Kích Sát Thiên Sử
  5. Nhất Niệm Thành Ma
  6. Song Hồn
  7. Đại Ma
  8. Phong Ma Ấn
  9. Vấn Đỉnh Thập Đại
  10. Lão Yêu Quái Quay Lại
  11. Truyền thuyết trung đích thần chi tả thủ
  12. Nghi Bí
  13. Lục đạo truyền nhân
  14. Tình Dục đạo
  15. Liên hợp
  16. Nam Cung Tiên Nhi
  17. Hậu cung thân vương
  18. Nhĩ yếu giá nhân bất yếu giá cấp biệt nhân
  19. Ứng chiến
  20. Thiên Ma bát bộ
  21. Hư Không đạo
  22. Diệt Thiên Thủ


Quyển 14

  1. Chính tà thánh chiến
  2. Tử khí
  3. Đọa lạc thiên sứ
  4. Kham bỉ thần linh
  5. Chiến thi
  6. Hạng Thiên xuất thủ
  7. Diệt Thiên thần uy
  8. Như hà diệt sát?
  9. Sát
  10. Yêu thỉnh
  11. Thái cổ Thần tộc
  12. Thi thuyết
  13. Dâm kế
  14. Thiết cục
  15. Vi tróc
  16. Vi Mộng Khả Nhi tuyển trượng phu
  17. Thủy tinh quan
  18. Ma khí thao thiên
  19. Tối thục tất đích mạch sinh nhân
  20. Đại điển
  21. Thần tich - thần hồn hiện
  22. Tha chi quy lai - ngã dục nghịch thiên


Quyển 15

  1. Thiên nhai
  2. Bán thần
  3. Thùy ngự thùy
  4. Tưởng Sát Nhân
  5. Thập tam huyết thi
  6. Cuồng Sát
  7. Vô địch
  8. Vũ Hinh (Thượng)
  9. Vũ Hinh (Hạ)
  10. Huyền công thông thể
  11. Đề nghị
  12. Ngũ thiên niên tiền (Thượng)
  13. Ngũ thiên niên tiền (Hạ)
  14. Giá Lâm
  15. Thi vương
  16. Diệt chiến
  17. Thiên ngoại hóa thân
  18. Bễ nghễ thiên hạ
  19. Chiến bách thế luân hồi
  20. Thiên ma tả thủ


Quyển 16

  1. Tiểu khả ái
  2. Vũ Hinh ảo tưởng
  3. Phân biệt
  4. Mộng Khả Nhi địch nghịch tập
  5. Phục thù
  6. Ngã bổn thiện lương
  7. Thần thuyết
  8. Y Ân
  9. Long uy
  10. Lực bạt sợn hề khí cái thế
  11. Thần đích lực lượng
  12. Thần tử liễu
  13. Chương 13
  14. Quang minh thần cốt
  15. Đạm đài tằng phong ma
  16. Diệt sát