vietmessenger.com


Mặc Thu

Thằng Bé Thợ Rèn

MỤC LỤC

1. Những mẩu chuyện nửa kín nửa hở …
2. Bóng ma trên Gò Cụt…
3. Vó ngựa sắt và những cái cùm…
4. Tên Mã Phu mới tuyển…
5. Con mèo lạc…
6. Ngón đòn khá độc..
7. Vật cũ của người khuất…
8. Những gánh nồi đất…
9. Từ bọn người nhà ông Tổng…
10. ... đến ông tướng trẻ tuổi…
11. Tiếng búa trong rừng…
12. Đạo quân thừa một người…