vietmessenger.com


La Quán Trung & Mộng Bình Sơn

Tam Quốc Chí ­Diễn Nghĩa

MỤC LỤC

1. Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập Công
2. Nổi Giận Trương Phi Ðánh Khâm Sai Lập Mưu Hà Tiến Trừ Phản Loạn
3. Bàn phế lập, Ðổng Trác mắng Ðinh Nguyên Tặng Xích thố, Lý Túc dụ Lữ Bố
4. Phế Hán Ðế, Trần Lưu lên ngô Lừa Ðổng tặc, Mạnh Ðức dâng kiếm
5. Tiếp Hịch Văn, Các Trấn Ứng Tào Công Phá Quan Ải, Tam Anh Chiến Lữ Bố
6. Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác Làm Càn Giấu Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái Ước
7. Viên Thiệu Qua Cầu Ðuổi Công Tôn Toản Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu Cảnh Thăng
8. Vương Tư Ðồ Khéo Dụng Liên Hoàn Kế Ðổng Thừa Tướng Náo Lộng Phượng Nghi Ðình
9. Trừ Hung Bạo, Lữ Bố Giúp Tư Ðồ Chiếm Trường An, Lý Thôi Nghe Giả Hủ
10. Giúp Nhà Vua, Mã Ðằng Khởi Nghĩa Báo Thù Cha, Tào Tháo Cất Quân
11. Lưu Hoàng Thúc Cứu Khổng Dung ở Bắc Hải Lã Ôn Hầu Phá Tào Tháo Tại Bộc Dương
12. Cung Tổ Ba Lần Nhượng Từ Châu Mạnh Ðức Một Phen Ðánh Lữ Bố
13. Lý Thôi, Quách Dĩ Một Trận Giao Tranh Dương Phụng, Ðổng Thừa Hai Lần Cứu Giá
14. Tào Mạnh Ðức Rời Giá Đến Hứa Ðô Lữ Phụng Tiên Đang Đêm Cướp Từ Quận
15. Thái Sử Từ Ham Đả Tiểu Bá Vương Tôn Bá Phù Hăng Đánh Nghiêm Bạch Hổ
16. Cửa Nha Môn, Phụng Tiên Bắn Kích Sông Vị Thủy, Mạnh Ðức Thua Quân
17. Viên Công Lộ Hưng Binh Bảy Đạo Tào Mạnh Ðức Hội Tướng Ba Miền
18. Giả Văn Hòa Liệu Mưu Quyết Thắng Giặc Hạ Hầu Ðôn Rút Tên Nuốt Con Ngươi
19. Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo dùng kế Lầu Bạch Môn, Lữ Bố vong thân
20. Tào Tháo Ra Săn Ruộng Hứa Ðiền Ðổng Thừa Vâng Chiếu Trong Nội Các
21. Tào Tháo Uống Rượu Luận Anh Hùng Vân Trường Lừa Mưu Giết Xa Trụ
22. Viên, Tào Khởi Ba Quân Mã Bộ Quan, Trương Bắt Hai Tướng Vương, Lưu
23. Nễ Danh Sĩ Lõa Thân Mắng Quốc Tặc Cát Thái Y Đầu Độc Chịu Thảm Hình
24. Quốc Tặc Hành Hung Giết Quý Phi Hoàng Thúc Thua Chạy Ðầu Viên Thiệu
25. Núi Thổ San, Quan Công Giao Ba Việc Thành Bạch Mã, Tào Tháo Mở Trùng Vây
26. Viên Bản Sơ hao binh tổn tướng Quan Vân Trường treo ấn tìm anh
27. Qua ải, Quan Công chém sáu tướng Ðưa chủ, Xích Thố lướt ngàn trùng
28. Chém Thái Dương, anh em đoàn tụ, Ðến Cổ Thành, tôi chúa an vui
29. Tôn Sách bất bình giết Vu Kiết Tôn Quyền nối nghiệp trấn Giang Ðông
30. Viên Thiệu Thất Trận Tại Quan Ðộ Tào Tháo Thiếu Lương Cướp Ô Sào
31. Tào Tháo Ðại Phá Viên Bổn Sơ Huyền Ðức Tạm Lánh Bên Lưu Biểu
32. Viên Thượng Tranh Dành Ðất Ký Châu Hứa Nhu Ðịnh Kế Khơi Chương Hà
33. Tào Phi ham sắc nạp Danh Thị QuáchGia tính kế định Liêu Ðông
34. Thái Phu nhơn lén nghe chuyện mật Lưu Huyền Ðức qua vực Ðàn Khê
35. Huyền Ðức vui mừng gặp ẩn sĩ Ðơn Phước có dịp hầu anh quân
36. Lưu Bị định kế đoạt Phàn Thành Từ Thứ tiến cử Gia Cát Lượng
37. Tư Mã hai lần cử danh sĩ Lưu Bị ba Phen tới thảo lư
38. Chia Thiên Hạ, Long Trung Vạch Kế Ðánh Trường Giang, Tôn Thị Báo Thù
39. Thành Kinh Châu, Lưu Phong Cầu Kế Ðồi Bác Vọng, Gia Cát Dụng Binh
40. Thành Kinh Châu, phu nhơn muốn hiến Nơi Tân Giả, Gia Cát lửa thiêu
41. Huyền Ðức đưa bá tánh sang sông Triệu Vân liều chết cứu minh chúa
42. Trương Dực Ðức Đại Náo Cầu Trường Bản Lưu Dự Châu Thua Chạy Cửa Hán Tân
43. Gia Cát Lượng Trổ Tài Hùng Biện Lỗ Tử Kính Ra Sức Luận Bàn
44. Khổng Minh Dùng Trí Khích Châu Du Tôn Quyền Quyết Chí Đánh Tào Tháo
45. Cửa Tam Giang, Tào Tháo thất trận Quần Anh Hội, Tương Cán mắc mưu
46. Dùng Chước Lạ, Khổng Minh Mượn Tiễn Dâng Kế Mật, Hoàng Cái Chịu Đòn
47. Hám Trạch vì bạn dâng hàng thư Bàng Thống khéo lập kế Liên Hoàn
48. Trên Trường Giang, Tào Tháo ngâm thơ Tỏa chiến thuyền, Bắc quân diệu võ
49. Ðàn Thất tinh cầu gió phương Nam Cửa Tam Giang lửa thiêu quân Bắc
50. Gia Cát Lượng khéo tính Huê Dung Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo
51. Tào Nhơn hỗn chiến binh Giang Ðông Khổng Minh chọc tức Châu Công Cẩn
52. Khổng Minh từ chối khéo Tử Kính Triệu Vân kế giỏi đoạt Quế Dương
53. Vân Trường thả lão tướng Huỳnh Trung Tôn Quyền đại chiến với Vă n Viễn
54. Trước cửa Phật , Quốc Thái được rễ Em Tôn Quyền , HoàngThúc nên duyên
55. Lưu Huyền Ðức nói khích phu nhơn Gia Cát Lượng chọc giận Công Cẩn
56. Tào Tháo mở hội đền Ðồng Tước Khổng Minh chọc chết Châu Công Cẩn
57. Gia Cát Lượng khóc viếng Châu Du Bàng Sĩ Nguyên chung lo việc nước
58. Báo phụ thù, Mã Siêu khởi binh Tào Mạnh Ðức cắt râu bỏ áo
59. Cẩm Mã Siêu đại chiến Hứa Chữ Thắng Tây Lương, Tào Tháo dương danh
60. Trương Tòng đi sứ gặp Dương Tu Bàng Thống nghị kế lấy Tây Thục
61. Giữa sông, Tử Long đoạt A Ðẩu Tôn Quyền hòa hoãn với Tào Man
62. Ải Phù Quan, Cao Dương táng mạng Ðánh Lạc Thành , Hoàng Ngụy đua tranh
63. Ngọa Long thương khóc Bàng Phượng Sồ Dực Ðức vì nghĩa tha Nghiên Nhan
64. Dùng kế Khổng Minh bắt Trương Nhiệm Mượn binh Dương Phụ đánh Mã Siêu
65. Mã Siêu vây khổn Hà Mạnh Quan Lưu Bị lãnh chức Ích Châu Mục
66. Quan Vân Trường một đao phó hội Phục Hoàng Hậu vì nước bỏ mình
67. Tào Tháo dẹp yên đất Hán Trung Trương Liêu một trận oai vang dậy
68. Với trăm quân, Cam Ninh cướp trại Quăng chén rượu, Tả Từ bỡn chơi
69. Bói Kinh Dịch, Quản Lộ tiên tri Ðánh gian hùng, trung thần tuẫn tiết
70. Trương Phi lấy Ngọa Khẩu ải Huỳnh Trung đoạt Thiên Ðản san
71. Huỳnh Trung lấy Ðối San Triệu Vân lấy Hán Thủy
72. Gia Cát Lượng dụng mưu lấy Hán Trung Tào A Man rút quân về Tà Cốc
73. Huyền Ðức lên ngôi Hán Trung Vương Quan Vân Trường đánh chiếm Tương Dương quận
74. Bàng Ðức khiêng hòm tử chiến Vân Trường xổ nước thắng quân Tào
75. Vân Trường nạo xương trị độc Lữ Mông áo trắng qua sông
76. Từ Quáng đại chiến Miên Thủy Vân Trường bại tẩu Mạch Thành
77. Núi Ngọc Tuyền Quan Công hiển thánh Lạc Dương thành Tào Tháo cảm thần
78. Chữa chứng đầu nhức Hoa Ðà uổng đời Trăn trối việc sau Tào Tháo hết kiếp
79. Anh chẹt em Tào Thực phải làm thơ Cháu bỏ chú Lưu Phong đành thọ tội
80. Phế Hán chúa Tào tặc đoạt ngôi cao Kế nghiệp Lưu Hán Vương lên Ðế vị
81. Nóng thù anh , Trương Phi bị ám hại, Rửa hờn em Tiên chúa khởi binh hùng
82. Tôn Quyền hàng Ngụy chịu nhục xin Cửu Tích Tiên chúa đánh Ngô vui vẻ thưởng ba quân
83. Ðánh Hào Ðình Tiên Chúa diệt quân thù Giử Giang Khẩu thư sinh làm đại tướng
84. Lục Tốn đốt bảy trăm dậm trại Khổng Minh bày "Tám cửa trận đồ
85. Tiên Chúa di chiếu gửi Cô nhi Khổng Minh án binh cự Man Quốc
86. Thử Trương Ôn, Tần Bật khẩu tranh Phá Tào Phi, Từ Thạnh đốt lửa
87. Dẹp giặc Rợ, Hán Thừa Tướng thân chinh Chống binh Trời, Nam Man Vương bị bắt
88. Vượt Lư Thủy, Khổng Minh bắt Man vương Biết trá hàng, ba phen trói Mạnh Hoạch
89. Hán Thừa Tướng bốn lên dụng mưu Nam Man Vương năm phen bị bắt
90. Dùng thú máy, sáu bận phá quân Man Ðốt giáp mây, bẩy lần bắt Mạnh Hoạch
91. Tế Lư Thủy , Hán Thừa Tướng rút lui Ðánh Trung Nguyên, Võ Hầu dâng biểu
92. Triệu Vân sức già chém ba tướng - Khổng Minh dùng trí lấy ba thành
93. Khương Duy về đầu Thục chúa Khổng Minh múa lưỡi giết gian thần
94. Gia Cát Lượng, nhơn tuyết phá Khương binh Tư mả Ý, hẹn ngày bắt Mạnh Đạt
95. Mã Tắc trái lời khuyên, Nhai Ðình thất thủ Khổng Minh ôm đàn gảy, Tư Mã chạy dài
96. Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tắc Châu Phương cắt tóc dụ Tào Hưu
97. Khổng Minh dâng biểu xuất Kỳ Sơn Khương Duy tráo thư giết binh Ngụy
98. Theo Hớn binh , Vương Song bị chém Lấy Trần Thương , Gia Cát đề binh
99. Gia Cát Lượng tấn binh đến Kỳ Sơn Tư Mã Ý đem quân vào đất Thục
100. Không hiểu kế Tào Chơn thất trận Ra trận tiền tai mắt gặp nhau
101. Khổng Minh ngũ xuất Kỳ Sơn Trương Hấp lâm nơi Kiếm Các
102. Khổng Minh sáu lần ra Kỳ Sơn Tư Mã Ý đại chiến nơi Vị Kiều
103. Tư Mã Ý bị khốn Hồ Lô Cốc Khổng Minh cầu sao Ngũ Thượng Nguyên
104. Tướng tinh rơi , Khổng Minh chầu trời Nhìn tượng gỗ, Tư Mã Ý vỡ mật
105. Khổng Minh chết, còn trừ Ngụy Diên Ngụy Chúa đày dân cất đền đài
106. Tào Tuấn hết số qui thiên Tư Mã Ý giả bịnh gạt Tào Sảng
107. Tư Mã Ý vấn tội Tào Sảng Khương Duy bại trận núi Ngưu Ðầu
108. Tôn Quyền hết số qui Thiên Tôn Tuấn giữa tiệc bày kế
109. Vây Tư Mã, Khương Duy dùng mưu cao Phế Tào Phương, Ngụy gia mang quả báo
110. Văn Anh đơn kỵ lui binh Khương Duy bối thủy phá giặc
111. Ðặng Ngãi dụng mưu địch Khương Duy Gia Cát Ðản nghĩa thảo Tư Mã Chiêu
112. Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên liều thác Lấy Trường Thành, Bá Uớc án binh
113. Mắc kế Ðinh Phụng, Tôn Lâm thác Khương Duy so tài cùng Ðặng Ngãi
114. Trừ Tư Mã, Ngụy Chúa bị hại Bỏ lương thảo, Khương Duy cả thắng
115. Triệu Khương Duy , Hậu Chúa cả tin Xin khẩn điền , Tướng Quân tránh họa
116. Chung Hội tiến binh vào Tây Xuyên Võ Hầu hiển thánh, núi Ðịnh Quân
117. Qua âm Bình, Ðặng Ngãi tiến binh Nơi Miêng Trước tận trung Thục tướng
118. Trước Tổ Miếu, Lưu Thầm tự vận Lấy Tây Xuyên, Ngụy Tướng thành công
119. Mưu sự bại, Khương Duy tuẫn tiết Trời quả báo, Ngụy Chúa mất ngôi
120. Bình Ðông Ngô, Ðổ Dự thành công Hết phân cách tới hồi thống nhứt