vietmessenger.com


Tấm Lòng Vàng

Nguyễn Công Hoan

Tấm Lòng Vàng

MỤC LỤC

1. Vua Zéro
2. Ai?
3. Lúc vẻ vang
4. Phân vân
5. Hối hận
6. Tháng ngày qua
7. Quan huyện
8. Thầy trò
9. Tính việc
10. Công việc
11. Lòng mẹ
12. Những ngày cuối cùng