vietmessenger.com


Tái Sanh Duyên  (sự tích Mạnh Lệ Quân)

Mộng Bình Sơn

Tái Sanh Duyên (sự tích Mạnh Lệ Quân)

MỤC LỤC

1. Xuân tình phát dậy chốn Bồng Lai
2. Hoàng Phủ Kính vẫy vùng Vân Nam trấn
3. Gái nên, nhiều kẻ muốn cầu hôn
4. Vì háo sắc, họ Lưu thất bại
5. Nằm mộng, Yến Tuyết kết nhơn duyên
6. Lưu Khuê Bích mưu hại bạn hiền
7. Giang Tấn Hỉ phóng hỏa Tiểu Xuân đình
8. Hoàng Nguyên soái nổi giận tra gia tướng
9. Nghe lời con, Quốc trượng thi độc kế
10. Hoàng Phủ Nguyên soái xua binh đánh Sa Môn
11. Bành Như Trạch vu cáo hại trung lương
12. Vâng lời mẹ, thầy trò lánh nguy
13. Mến người trung, Hùng Hiệu ra tay bảo bọc
14. Vệ Dõng Đạt bái nhận mẫu tử
15. Vì chữ công danh, anh hùng chịu gian khổ
16. Vua Thành Tôn ngự bút tứ hôn
17. Mạnh Lệ Quân vẽ hình kỷ niệm
18. Vì tiết nghĩa, Mạnh Lệ Quân cải dạng ra đi
19. Ngũ Minh lầu, Lưu Khuê Bích bị hành thích
20. Mạnh Thượng thơ bắt đền nhơn mạng
21. Ngoài kim điện, Thành Tôn hòa giải
22. Mạnh Lệ Quân sửa đổi tánh danh
23. Vì mến tài, Khương Nhược Sơn nhận nghĩa tử
24. Ngô Đạo Am tinh mắt biết người tài
25. Thấy bút tích, Lệ Minh Đường tư tưởng
26. Đánh Xuy Đài sơn, công tử Lưu bị bắt
27. Lương Thừa tướng gieo cầu chọn rể quí
28. Trúng tú cầu, Lệ Minh Đường cưới vợ
29. Giữa tiệc cưới, Mạnh Sĩ Nguyên nghi hoặc
30. Cố Hoàng Nghiệp đứng ra mai mối
31. Lưu Yến Ngọc vào chùa lánh nạn
32. Tại Lưu phủ ? Mai Tuyết Trinh thế hôn
33. Bị mất trộm, Lưu Yến Ngọc buồn rầu
34. Lệ Minh Đường thăng chức Thượng thơ
35. Bành Như Trạch dâng biểu văn cáo cấp
36. Núi Hoàng Hạc, thầy trò giã biệt
37. Quan Binh bộ trông chồng ra ứng cứ
38. Vương Thiếu Phủ dùng phép trói Vương Hào
39. Lệ Minh Đường đề nghị chiêu an thảo khấu
40. Đan Hồng cố sát Nhiêu Phong Doanh
41. Thiếu Phủ Nguyên soái phá yêu thuật, ra oai
42. Đem mật thư, Trần Trại Bảo bị bắt
43. Thần Võ Đạo nhơn thất cơ bị bắt
44. Dâng biểu, Vương Thiếu Phủ minh oan
45. Bành Như Trạch cam thân thọ tội
46. Vua Thành Tôn kén nạp Chánh cung
47. Hiểu lầm Yến Ngọc, Thiếu Hoa căm hận
48. Mến chủ cũ, Giang Tấn Hỉ lo lắng
49. Nhìn bức họa, xót thương người trinh liệt
50. Tô Đại nương nơi Hoàng Phủ an thân
51. Trong thơ, Yến Ngọc xin cứu cha
52. Quốc trượng được ân xá, hoàn hồn
53. Luyến người xưa, Thiếu Hoa tính hoãn hôn
54. Ra phong cáo, chiêu tầm trinh nữ
55. Cựu Hoàng hậu báo mộng cứu cha
56. Lòng dạ hiểm sâu, Khuê Bích tử vong
57. Nhớ ái nữ, Hàn Phu nhơn thọ bịnh
58. Trọng hiền thần, vua tôi yến ẩm
59. Mở ân khoa, Thành Tôn chọn chủ khoa
60. Bàng Phước âm mưu giả Mạnh Thị
61. Trước kim giai, Tường Vân trổ tài thi phú
62. Trung hiếu vương dâng biểu xin nhìn vợ
63. Bị trách mắng, Thiếu Hoa buồn rủn chí
64. Vườn Thượng Uyển, Lệ Thừa tướng đề thơ
65. Dùng lẽ chánh, Lệ Thừa tướng can vua
66. Tại Hoàng phủ, Sĩ Nguyên từ chối
67. Ỷ thế Thái hậu, Trưởng Hoa chất vấn vua,
68. Uống Phiên tửu, Mạnh thị lộ chân tướng
69. Vì lo lắng, Lệ Thừa tướng lâm trọng bịnh
70. Lòng còn giận, Lệ Minh Đường trục khách
71. Trước mặt cha, Mạnh Lệ Quân tạ tội
72. Thành Tôn ra lệnh chém Lệ Thừa tướng
73. Lương Thừa tướng dâng biểu gả con
74. Gái tiết trinh, toại nguyện mối tình chung