vietmessenger.com


Ôn Thụy An

Sát Nhân Giả Đường Trảm

MỤC LỤC

1. Đèn lồng‎
2. Bảo Trọng
3. Hành thích
4. Dạ yến của sát thủ
5. Đao của Vương Khấu
6. Đao của Đường Trảm
7. Đối thoại của kẻ sát nhân