vietmessenger.com


Quân Vương

Niccolo Machiavelli

Quân Vương

MỤC LỤC

1. Phân loại Vương quốc và những phương sách để thâu chiếm Vương quốc
2. Những Vương quốc Thế tập
3. Những Vương quốc Hỗn tập
4. Lý do Vương quốc của Darius không nổi loạn chống lại các vị thừa kế vua Alexandre
5. Phương cách cai trị những Đô thị, những Vương quốc đã có sẵn nền sinh hoạt và luật pháp
6. Nhũng lãnh thổ mới chiếm được nhờ võ lực và tài năng của kẻ chiến thắng
7. Nhũng lãnh thổ mới chiếm được nhờ võ lực và tài lực của kẻ khác
8. Những kẻ nhờ hành vi hèn ác làm được Chúa công
9. Những Vương quốc dưới chế độ Dân chính
10. Sức mạnh cần cho Vương quốc
11. Những Vương quốc trực thuộc Giáo hội Công giáo
12. Những hạng cầm quân và lính đánh thuê
13. Quân chính quy, quân phụ trợ và quân hỗn hợp
14. Quân vương đối với chiến tranh
15. Sự khen chê đối với Quốc vương
16. Tính hào phóng và cần kiệm
17. Độc ác để dân sợ hay độ lượng để dân yêu
18. Quân vương và chữ tín
19. Tránh để dân ghét và khinh bỉ
20. Công tác xây cất thành trì doanh trại
21. Cách cai trị được lòng dân
22. Tổng Bộ trưởng của Chúa
23. Phương cách tránh nịnh thần
24. Lý do các Vương hầu Ý mất hết đất đai
25. Số mệnh và con người
26. Kêu gọi anh hùng cứu nước