vietmessenger.com


Quà của Chúa

Dorota Terakowska

Quà của Chúa

MỤC LỤC

1. Ngày hôm trước
2. Ngày thứ nhất: Thánh kinh
3. Ngày thứ nhất: Phòng áp mái
4. ngày thứ hai: Nước
5. Ngày thứ ba: Đất
6. Ngày thứ tư: Ánh sáng
7. Ngày thứ năm: sự sống
8. Ngày thứ sáu: sự sống, tiếp theo
9. Ngày thứ bảy: Vườn
10. Ngày thứ bảy: Táo
11. Ngày thứ bảy: ngày nghỉ
12. Ngày thứ bảy: Người đàn bà và người đàn ông
13. Ngày thứ bày: Adam và Ewa
14. Ngày thứ bảy: "Không có gì" dưới lá vả
15. Ngày thứ bảy: Tội lỗi
16. Ngày thứ bảy: Cây
17. Ngày thứ tám
18. Ngày đầu tiên: Đàn bà và Đàn ông