vietmessenger.com


Hứa Trọng Lâm & Mộng Bình Sơn

Phong Thần Diễn Nghĩa

MỤC LỤC

1. Trụ Vương Tế Miễu Bà Nữ Oa
2. Phản Nước Thương, Tô Hộ Ðề Thơ
3. Xem Thơ Tây Bá Hầu, Tô Hộ Dâng Ðắc Kỷ
4. Giết Giai Nhân, Hồ Ly Mượn Lệnh
5. Vân Trung Tử Dâng Kiếm Trừ Yêu
6. Làm Bào Lạc, Trụ Vương Hại Tôi Trung
7. Bí Trọng Bày Mưu Phế Khương Hậu
8. Họ Phương Cõng Chúa Phản Triều Ca
9. Thương Thừa Tướng Liều Mình Gián Chúa
10. Tiếng Sấm Sanh Dị Nhân
11. Tây Bá Bị Giam Thành Dũ Lý
12. Na Tra Xuất Hiện Ải Trần Ðường
13. Thạch Cơ Bị Lửa Thiêu Hiện Hình Cục Ðá
14. Na Tra Nhờ Thầy Cứu Nhập Xác Bông Sen
15. Khương Thượng Về Trần Cưới Vợ
16. Tử Nha đốt quỉ hoá Tỳ Bà
17. Ðát Kỷ lập Sái Bồn đốt hại Cung Nga
18. Khương Tử Nha lội sông trốn chúa
19. Bá Ấp Khảo Dâng Báu vật Chuộc Tội Cha
20. Táng Nghi Sanh mua lòng bọn nịnh
21. Văn Vương khoe quan qua năm ải
22. Văn Vương thương con mữa thịt hóa thỏ
23. Thấy Phi Hùng điềm lành ứng mộng
24. Văn Vương rước Khương Thượng nơi sông Vị
25. Hồ Ly dọn tiệc mời yêu quái
26. Ðắt Kỷ bày mưu hại Tỉ Can
27. Văn Trọng ban sư về nước, Dâng mười Khoản can Vua
28. Văn Vương phạt Trụ Cứu Dân
29. Văn Vương chém Sùng Hầu Hổ
30. Võ Thành Vương Phản Trụ Ðầu Châu
31. Văn Thái Sư đuổi theo Phi Hổ
32. Hoàng Thiên Hóa gặp cha tại Ðồng Quan
33. Hoàng Phi Hổ đánh ải Tụy Thủy
34. Võ Thành Vương ra mắt Tử Nha
35. Triều Ðiền đem binh thám thính
36. Quế Phương vâng chiếu chinh Tây
37. Tử Nha về núi cầu Nguyên Thỉ
38. Tứ Thánh phò Trụ đánh Tây Kỳ
39. Hai nịnh bị giá lạnh nằm co
40. Bốn Tướng cậy phép đoạt thành
41. Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa trại
42. Thái Sư thâu được bốn Tướng thần
43. Văn Thái Sư thất trận cầu Tiên giúp
44. Khương Tử Nha bị trù, hồn bay về trời
45. Nhiên Ðăng phá trận Thập Tuyệt
46. Quản Thành Tử Phá Trận Kim Quang
47. Triệu Công Minh ra sức phò Văn Trọng
48. Lục Yểm lập kế bắt Triệu Công Minh
49. Trận Hồng Sa Võ Vương đành lâm nạn
50. Trận Huỳnh Hà ba cô bắt các Tiên
51. Tử Nha cướp trại đuổi binh Thương
52. Núi Tuyệt Long,Văn Trọng chầu Trời
53. Ðặng Cửu Công dâng sắc chinh Tây
54. Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng
55. Thổ Hành Tôn thất thế đầu Tây Kỳ
56. Tử Nha lập mưu bắt Thiền Ngọc
57. Trụ Vương sai Tô Hộ phạt Tây Kỳ
58. Trời khiến Tử Nha gặp Lữ Nhạc
59. Ân Hồng giữa đường thâu Chánh Ðáng
60. Mã Nguyên xuống núi giúp con vua
61. Ân Hồng nát thây trên Thái Cực Ðồ
62. Trương Sơn kế tiếp việc chinh Tây
63. Thân Công Báo khuyên Nhứt Ðiện hạ đánh Tử Nha
64. La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ
65. Ân Giao mắc lời thề bỏ mạng
66. Hồng Cẩm Vân đẹp số xe duyên
67. Ðàn Kim Ðài, Tử Nha bái Tướng
68. Núi Thú Dương nghĩa sĩ cầm cương
69. Khổng Tuyên ra tài bắt Tướng
70. Chuẩn Ðề hóa phép cỡi Công
71. Tử Nha kéo binh qua hai ải
72. Quảng Thành Tử ba lần lạy Giáo Chủ
73. Già trẻ, đôi Hùm tranh cao thấp
74. Khói Trắng, Hơi Vàng, hai phép đồng nhau
75. Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên
76. Trịnh Luân bắt Tướng thâu Tỵ Thủy
77. Lão Tử hóa Tam Thanh đánh Giáo Chủ
78. Tây Phương hai vị phá Tru Tiên
79. Ải Xuyên Vân, bốn tướng Châu bị bắt
80. Trận Ôn Hoàng bị quạt Mầu phá tiêu
81. Ải Ðồng Quan, họ Dư rải độc
82. Trận Vạn Tiên Triệt Giáo sa cơ
83. Phá trận dữ, Tiên Thú hiện hình
84. Kéo binh Lang đánh ải Lâm Ðồng
85. Hai vị chư hầu đầu Thánh Chúa
86. Ngũ Nhạc trở về Thiên Tào
87. Vợ chồng Thổ Hành Tôn tử trận
88. Tử Nha độ binh vượt Huỳnh Hà
89. Vua Trụ chặt chân lương dân để xem tủy
90. Liễu Quỷ Ðào Tinh bị đả Thần
91. Tử Nha lập kế thiêu Văn Hóa
92. Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân
93. Kim Tra lập kế đoạt ải Du Hồn
94. Văn Hoán nổi xung chém Phá Bại
95. Tử Nha hài tội ác Trụ Vương
96. Nữ Oa đón thâu Ðắt Kỷ
97. Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình
98. Phá Ðài báu, nhà Châu thí của
99. Tử Nha vâng sắc Phong Thần
100. Châu Võ Vương luận công chia nước