vietmessenger.com


Những Ngọn Gió Hua Tát

Nguyễn Huy Thiệp

Những Ngọn Gió Hua Tát

MỤC LỤC

Chảy đi sông ơi
Tướng về hưu
Huyền thoại phố phường
Muối của rừng
Chút thoáng Xuân Hương
Không có vua
Con gái thủy thần
Giọt máu
Kiếm sắc
Vàng lửa
Những ngọn gió Hua Tát