vietmessenger.com


Người Đàn Bà Mù Chữ

Agota Kristof

Người Đàn Bà Mù Chữ

MỤC LỤC

Những bước đầu tiên
Từ lời nói đến viết lách
Các bài thơ
Diễn hề
Ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ thù nghịch
Cái chết của Staline
Ký ức
Dời trại
Sa mạc
Làm sao để trở thành nhà văn?
Người đàn bà mù chữ