vietmessenger.com


Trần Phiên Ngung

Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm

MỤC LỤC

1. Xót dạ anh hùng ngày quốc phá
2. Tiêu Hiệp khu trừ hàn khí độc
3. Tâm Hư Sư Thái biểu lộ thần uy
4. Võ Đang sơn, mây trời bằn bặt
5. Thương xót muôn trùng, Võ Đang sơn tá túc
6. Trời Mộc Châu, Uyển Thanh tháng ngày hiu hắt nhớ
7. Xuôi Trường Giang, Phạm Hữu Xứ thổ lộ chân tình
8. Đất Kim Lăng, Đường Trại Nhi kết giao nghĩa sĩ
9. Tâm Hư Sư Thái uy danh vỡ mật bọn gian tà
10. Giữa rừng sâu, Hân Bảo Thư rơi vào tay giặc
11. Cõi nào sau trước thôi đành vậy
12. Tuyệt-tình-đàm cũ, mây trời cũ
13. Lòng mây trăm mối ngổn ngang
14. Trời Nam mây quặn lòng thương nhớ
15. Chốn thâm sơn, Trương giáo chủ ẩn mình
16. Khoảnh khắc vô tình gặp
17. Ngổn ngang dạ đất, lòng trời
18. Nguyên Huân thu hồi Vũ Mục Di Thư
19. Hổ phù tín vật, lệ chứa chan đau
20. Tâm Hư khích tướng Dương Vương
21. Gặp Bảo Thư, Nguyên Huân thoát khỏi Hoàng Thành
22. Trần Nguyên Huân bái kiến Thần y
23. Theo lời dặn, Nguyên Huân vào thạch động
24. Bụi hổng còn nhớ ngày Đông tuyệt
25. Kình Dương đại hội, hào kiệt tranh hùng
26. Kình Dương đại hội, hào kiệt tranh hùng (2)
27. Đường về đất Mẹ xa xôi quá
28. Tương phùng lòng mây chưa thỏa
29. Tây Đô, bảo kiếm bay hồn giặc
30. Người xưa cỡi hạc đi đâu