vietmessenger.com


Tô Châu

Nam Du Huê Quang

MỤC LỤC

1. Thượng- Đế hội thi bửu-bối
2. Mới ba tuổi, Linh Quang giết Long vương
3. Phong, Hỏa đôi yêu phá thế
4. Hội Phân - long, Linh - Diệu công bình
5. Huê Quang phạm tội đọa đày
6. Vua lập miếu thờ Huê Quang
7. Giàu ác gặp yêu hãm hại
8. Long Thoại bắt Kiết chi Đà
9. Tông Vô Kỵ dùng mưu trí
10. Long Thoại chạy đà trối chết
11. Huê Quang giả làm Quan Âm
12. Ngọc Hoàng tha tội Huê Quang
13. Duyên nợ thật là xứng đáng
14. Huê Quang lại được miếu thờ
15. Giận Đông Nhạc, Huê Quang toan đốt điện