vietmessenger.com


Mưa Thu Nhớ Tằm

Bình Nguyên Lộc

Mưa Thu Nhớ Tằm

MỤC LỤC

Xác không chôn
Ho lao muôn năm
Nhơn sinh quan bao tử
Nuôi ghẻ
Thú tánh sơ khai
Thước đo nghệ thuật
Không có thứ thiệt
Một lối trả thù độc đáo
Mưa thu nhớ tằm
Kẻ đào ngũ
Tôi đã chết rồi
Tre phải tàn
Mẹ tôi tái giá
Lại mẹ tôi tái giá
Màu thời gian
Quyển gia phổ
Bánh xe lịch sử