vietmessenger.com


Mùa Hoa Móng Tay

Du Tử Lê

Mùa Hoa Móng Tay

MỤC LỤC

Dì Lăng
Nhìn Xuống
Trong Vòng Rào Thơ Ấu
Bước Lên Thềm Đời
Theo bước chân người
Qui Nhơn, Trở Lại Một lần Nào,
Hình Dung Người Khách Lạ Và Những Ngọn Nến
Bắt đầu mùa của những bông hoa móng tay
Sầu người bon bon
Vàng Ủ Khói Mây Trôi