vietmessenger.com


Thái Trí Hằng

Lần Đầu Bên Nhau

MỤC LỤC

Phần 1: About me
Phần 2: Flying Dance
Phần 3: Làm quen
Phần 4: Gặp mặt!
Phần 5: Triết học cà phê
Phần 6: Khoảng cách
Phần 7: Titanic
Phần 8: Biến mất
Phần 9: Nhớ nhung
Phần cuối: Bức thư cuối cùng