vietmessenger.com


Kỹ Thuật Đảo Chánh

Curzio Malaparte & Thế Uyên

Kỹ Thuật Đảo Chánh

MỤC LỤC

I. Cuộc Đảo Chánh Bôn-Sê-Vích Và Chiến Thuật Của Trotzky
II. Lịch Sử Một Cuộc Đảo Chánh Hụt Hay Trotzky Chống Staline
III. 1920: Kinh Nghiệm Ba Lan Trật Tự Thiết Lập Ở Varsovie
IV. Kapp, Hay Là Cuộc Cách Mạng Tháng Ba Chống Marx
V. Bonaparte, Hay Là Cuộc Đào Chánh Tân Kỳ Đầu Tiên
VI. Primo De Rivera Và Pilsudzki: Một Kẻ Siểm Nịnh Và Một Viên Tướng Xã Hội
VII. Mussolini Và Cuộc Đảo Chánh Phát Xít