vietmessenger.com


Nguyễn Lê Quan

Kho Tàng Kinh Dị (Truyện Không Đọc Lúc Nửa Đêm)

MỤC LỤC

1. Kho Tàng Đầy Ma
2. Câu Chuyện Tử Thành
3. Hồn Ma Nơi Kho Báu
4. Câu Chuyện Của Vĩnh Kim
5. Đứa Con Nuôi Bất Nghĩa
6. Trận Chiến Người Và Ma
7. Kho Tàng Đẫm Máu
8. Quả Báo Nhãn Tiền
9. Đường Đến Kho Tàng
10. Kho Tàng Phi Nghĩa