vietmessenger.com


Võ Ðình Cường

Huyền Trang (Ðường Tam Tạng Thỉnh Kinh)

MỤC LỤC

I. Thời Niên Thiếu
II. Lập Nguyện Lớn
III. Trốn Ra Ngoài Biên Cương
IV. Qua Năm Phong Hỏa Ðài Và Sa Mạc Qua-Bích (Gobi)
V. Mối Tình Huynh Ðệ Ngàn Năm Còn Thắm Thiết
VI. Qua Hai Mươi Bốn Nước Trung Á Và Vượt Qua Tuyết Sơn
VII. Viếng Bắc Ấn Ðộ
VIII. Trên Ðường Ði Ðến Các Thánh Ðịa Phật Giáo
IX. Chiêm Bái Các Phật Tích
X. Ở Tu Học Tại Chùa Na Lan Ðà
XI. Chu Du Ðông, Nam, Tây, Bắc Ấn Ðộ
XII. Tranh Luận Với Các Phái Tiểu Thừa Và Ngoại Ðạo
XIII. Ðại Thí Trường "Vô Già"
XIV. Trên Ðường Về Trung Quốc
XV. Ngày Khải Hoàn
XVI. Phiên Dịch Kinh Ðiển
XvVII. Từ Giã Cõi Ðời