vietmessenger.com


Hán Sở Tranh Hùng

Mộng Bình Sơn

Hán Sở Tranh Hùng

MỤC LỤC

1. Thâu sáu nước, Thủy Hoàng dựng nhà Tần
2. Hài Công trọng nghĩa đâm bạo chúa
3. Trãm bạch xà, Lưu Quý dấy binh
4. Trừ thần mã, Hạng Vũ lấy vợ
5. Ðánh Chương Hàm, Võ Tín bại binh
6. Hạng Vũ chín lần thắng Chương Hàm
7. Giận bạo chúa, Chương Hàm đầu Sở
8. Cung Vọng Di, Nhị Thế bị hại
9. Xem thiên văn Phạm Tăng đoán thời
10. Yến Hồng Môn, Phàn Khoái cứu chủ
11. Giận Hoài Vương, Hạng Vũ tự lập
12. Cứu Hán vương, Trần Bình lập kế
13. Vì vua Hán, Trương Lương quyết chí
14. Lập kế, Trương Lương dụ Hàn Tín
15. Tìm chân chúa, anh hùng cất bước
16. Yết Ðằng Công, Hàn Tín tỏ can trường
17. Hàn Tướng quân khuất thân làm Ðô Uý
18. Cầu nguyên soái, Hán vương bái tướng
19. Chém Ân Cái, Hàn Tín giữ phép
20. Bắt Chương Bình, Hàn Tín dấy binh
21. Chém mãnh hổ, Tân Kỳ gặp Hàn Tín
22. Lấy Phế Khâu, Hàn Tín dụng thủy chiến
23. Dụ Ngụy Báo, Trương Lương khéo nói
24. Bắt Thái Công, Phạm Tăng hiến kế
25. Bị bạc đải Trần Bình đầu Hán
26. Ðất Bành Thành, Hạng vương đại thắng
27. Trương Lương dụng kế khích Hàn Tín
28. Hứa Phụ âm mưu phản Hán
29. Thành Ðại Châu, Trương Ðồng chết theo Hạ Duyệt
30. Về Bành Thành, Phạm Tăng lìa Sở Bá
31. Ðánh Huỳnh Dương, quân Sở giết Trung Thu
32. Ðuổi Bành Việt, Hạng vương chiếm Ngoại Hoàng
33. Tề vương nấu dầu luột Lịch Sinh
34. Lập nghiệp riêng Khoái Kiệt xui Hàn Tín
35. Núi Quảng Võ, Hán Sở tranh chiến
36. Cắt Hồng Câu, Lưu, Hạng giảng hòa
37. Trương Lương cố sức họp chư hầu
38. Nàng ngu Cơ viết thư khuyên Hạng Vũ
39. Một trận thư hùng, Hạng vương lầm chước quỉ
40. Ngu Cơ liều thân nơi Cai Hạ
41. Nghi Hàn Tín, Hán vương cải phong
42. Nghe Lâu Kính, Hán đế thiên đô
43. Vào Bạch Ðằng trúng kế, Hán đế hầu nguy
44. Trần Hy mưu phản Triệu Ðại
45. Cung Vị Ương, Lã Hậu giết Hàn Tín
46. Thành Lạc Dương, Loan Bố khóc Bành Việt
47. Trương Lương bày kế giúp Thái tử
48. Lã Thái Hậu mưu giết công thần