vietmessenger.com


Tú Mỡ

Giòng Nước Ngược - Tập I

MỤC LỤC

"Điếu" đức tụng
"Phở" đức tụng
Ông cụ non
Ông nghị đi hội đồng về
Bài phú "thầy phán"
Bầu cử
Bốn lần đi thi
Chồng gàn
Duyên con vồ
Giầu và nghèo
Hồ Gươm phú
Hư danh
Khai bút rông
Khuyên ai kén vợ
Kiệu bay
Kinh tế khủng hoảng phú
Mề đay
Mỡ mà chẳng... mỡ
Mười thương
Nhắn nhủ ông nghị
Phụ bạc
Quan phán
Tú Mỡ với Quan Ôn
Tủi cho bà Tú Mỡ
Tự thuật
Trời đầy Nguyễn Khắc Hiếu
Vợ chồng đời nay
Văn tế bảo hộ
Xoay hòn đất