vietmessenger.com


Đồng Quê

Phi Vân

Đồng Quê

MỤC LỤC

1. Muốn Ăn Trứng Nhạn
2. Châu Xương, cử Thanh Long Ðao!
3. Trao thân con khỉ mốc!
4. Cành tre cũ, cặp giò xưa
5. Ðổng Trác biết sập giàn
6. Ông tướng "thầy ba"
7. Ðạo
8. Quỷ Vương
9. Tiếng hò trong đêm vắng
10. Chợ hay quê?
11. Các trò ơi, Thầy phen nầy thọ tử