vietmessenger.com


Đôi Mắt TrênTrời

Dương Nghiễm Mậu

Đôi Mắt TrênTrời

MỤC LỤC

Lấy máu
Những chuột
Mỗi người
Khuôn mặt nước rút
Lời chúc cho kẻ phản bội
Giọt cường toan
Nói một mình
Nước mắt
Vết xám
Ám ảnh đen