vietmessenger.com


Đội Gạo Lên Chùa

Nguyễn Xuân Khánh

Đội Gạo Lên Chùa

MỤC LỤCI. TRÔI SÔNG

  1. Lưu lạc
  2. CHùa Sọ
  3. Tây lai Bernard
  4. Trường làng
  5. Sư Vô Trần
  6. Tôi học võ
  7. Nhà sư cách mạng
  8. Bốt đình Sọ
  9. Đại úy Thalan
  10. Nhà giam phòng nhì
  11. Trận lúa vàng
  12. Thiền sư Vô Úy
  13. Sư khoan Độ
  14. Sư cụ và thầy giáo Hải
  15. Cô Nguyệt
  16. Đại sư huynh
  17. Đom đóm
  18. Trôi Sông


II. BÃO NỔI CAN QUA

  1. Ngày mới
  2. Mặt trời bừng sáng cánh đồng quê
  3. Giếng thơm
  4. Trên sông Bồ Đề
  5. Đã mang lấy nghiệp vào thân


III. VỀ CÕI NHÂN GIAN

  1. Ngày giỗ tổ
  2. Tân binh
  3. Chuẩn bị lên đường
  4. Nhà sư bộ đội
  5. Duyên nhà phật
  6. Tiếng chuông chùa
  7. Hai đối thủ
  8. Gặp gỡ
  9. Về cõi nhân gian