vietmessenger.com


Duyên Anh

Đêm Thánh Vô Cùng

MỤC LỤC

Máng Cỏ Của Cu Tý
Giáng Sinh Ở Một Làng Nhỏ Miền Đồng Tháp
Quà Giáng Sinh
Chúa Không Đến Ngôi Nhà Thờ Đó
Nổi Buồn Khi Qua Dẫy Chu-Pao
Con Sên Già Lùi Bước
Ý Nghĩ Ngoài Cửa Trường
Con Chích Chòe Đã Trở Về
Đêm Thánh Vô Cùng