vietmessenger.com


Duyên Anh

Đêm Thánh Vô Cùng

MỤC LỤC

Máng Cỏ Của Cu Tý
Giáng Sinh Ở Một Làng Nhỏ Miền Đồng Tháp
Quà Giáng Sinh
Chúa Không Đến Ngôi Nhà Thờ Đó
Nổi Buồn Khi Qua Dẫy Chu-Pao
Con Sên Già Lùi Bước
Ý Nghĩ Ngoài Cửa Trường
Con Chích Chòe Đã Trở Về
Đêm Thánh Vô Cùng
This post was typed, scanned and proofed by vm staff and members. If you use our source on your website please give us credit and link back to vietmessenger.com. Please do not copy our source for commercial purposes.