vietmessenger.com


Đồng Sa Băng

Dấu Chân Ngày Xưa

MỤC LỤC

Người xưa
Ly rượu ngày cưới
Bờ sông xưa
Đại bàng gãy cánh
Mưa rừng
Ðồng Sa Băng
Mẹ
Tiếng Kinh Cầu
Khói Thuốc