vietmessenger.com


Cạm Bẫy Người

Vũ Trọng Phụng

Cạm Bẫy Người

MỤC LỤC

I. Ông thân tôi là "mòng"
II. Ông quân sư của bạc bịp
III. Đố anh nào bịt mắt được tôi
IV. Ba nhân vật
V. Bốn đồng ngửa sấp
VI. Ruột quân xúc xắc
VII. Xưởng chế tạo khí giới
VIII. Những thủ đoạn ngoài chương trình b…
IX. Một cuộc vận động tự trị
X. Canh tài bàn
XI. Tấm lòng đi bịp, từ nay xin chừa
XII. Nạn kinh tế, sở liêm phóng với ông ấm B
XIII. Cái "lưới nhện"
XIV. Kẻ ở người về