vietmessenger.com


Liễu Tàng Dương

Ẩn Long Đại Hiệp

MỤC LỤC

1. Hạnh Hoa trang mưu cầu truyền nhân
2. Diệp Lạc bí lục Phụng Diệp kinh
3. Tranh nhau Phụng Diệp, quần long hiện
4. Thất đại phái, Nhất bang, Lưỡng viện
5. Ngộ cố nhân ai ngờ cao thủ
6. Vạn Niên Hắc Tri Thù hộ chủ
7. Nhờ dược thảo đắc ngộ kỳ duyên
8. Thoát Cái bang tái ngộ cố nhân
9. Trận trung thủ đoạn phục nữ nhân
10. Bách Điểu lệnh Phi Báo Hắc Ưng
11. Cổ Lâm viện Ngũ pháp tướng
12. Hữu ưng bất kiến, kiến vô ưng
13. Phụng Diệp kinh náo loạn võ lâm
14. Bộc lộ thân thủ lộ kế mưu
15. Cao nhân hữu tắc cao nhân trị
16. Tứ lão Kỳ Liên lâm thảm họa
17. Ẩn Hiệp, Long Hiệp chân kinh
18. Long, Phụng bất hợp lại lâm nguy
19. Đáp sao đây ân tình mỹ nhân
20. Dùng mưu kế trùng chỉnh Cái bang
21. Loạn Cái bang phát từ Dĩ Hận
22. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan
23. Kỳ Liên sơn phát hiện chân kinh
24. Phá Ngũ kiếm triệt thoái Cổ Lâm
25. Xuôi Miêu Cương đối đầu các phái
26. Kiếm Võ Đang, Xá Lợi Thiếu Lâm
27. Hắc Quy đàm để mất Quy Diệp
28. Chân tướng phơi bày Bắc Hải, Vô Ưu
29. Diệt ác ma vãn hồi cục diện