vietmessenger.com


Dương Đình Lôi & Xuân Vũ

2000 Ngày Đêm Trấn Thủ Củ Chi - Quyển 2

MỤC LỤC

14. ...Chú đĩa trâu đeo ...chân ngọc
15. ...Nếu tôi biết vụ đó.... như thế
16. Lọ mực tím nhuộm áo tình địch.
17. Đi chợ Long Hoa Giải Phóng.
18. Pháo binh đấm lưng bộ binh ta hơi mạnh.
19. Lá hồng thư viết bằng nước mắt
20. Ăn thịt kỳ đà xui hay hên?
21. Một chút tiểu sử và cái lập trường của bà khu ủy.
22. Học giả ở chuồng chó Bẹc-giê
23. Bức thư của Thanh Tuyền: R lãnh trọn
24. Về triều đình lãnh thánh chỉ
25. Ngưòi đàn bà goá chồng ba năm đột ngột bị cảm
26. Đi trấn nhậm Bình Lư. Vĩnh biệt tình yêu!
27. Giặc giả gì "oánh" mấy chục năm chưa dứt!
28. Ấp Chiến Lược thiên đàng
29. Chuột mất hang
30. Chủ tịch tỉnh Bến Tre mười năm kháng chiến
31. Những mối duyên và nợ
32. Cô xã đội phó
33. Sợi dây thòng lòng của Đảng thưởng cho mày
34. Đứa học trò bỏ lớp vì thầy giáo ra Ấp Chiến Lược
35. Lính cò mửa của "Q" Hai Chòi
36. Trên miệng hầm ông Ba Xu
37. Hội ve chai chống Mỹ
38. Vành đai thép
39. Con chích choè liếng khỉ
40. Đấu tranh chánh trị: Ra đồng đánh trâu
41. C.. cô hồn, L... nhà nước