hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: BÓNG ĐỔ TRÒN VO
 

NguoiTho
date: 06-16-17
time: 21:45:27
total posts: 74

BÓNG ĐỔ TRÒN VO


Lưng còng nhập bóng tròn vo
Tiễn con Ba khóc, sao lo quá chừng!
Nào đâu vượt núi, xuyên rừng
Mà con không thể tạm dừng bên Ba
Thương Ba bóng chiếc thật thà
Tròn, vo tâm trẻ, lệ nhòa ăn năn
*
Chào nhau, lệ chửa kịp ngăn
Đã quay trở lại, tim oằn đại tang.
*
Đường về: bóng đổ, lệ hàng
Từ nay đôi bóng, đôi đàng âm dương.
Từ nay không có Ba thương
Ai yêu con trẻ? Ai tường khổ đau?
Còn ai lẽo đẽo theo sau
Nghe Ba kể chuyện chống Tàu, dẹp Tây?
Từ nay chân lấm bùn lầy
Còn ai dạy dỗ con đây làm người?
*
Ba ơi! Con gọi Ba ơi
Khóc hoài vẫn mặn! Lệ rơi đời đời!


Ý NGA

YOUR SHADOW WAS SO ROUND


Your bent back made your shadow so round;
You cried when seeing me off, spirit so downed.
It was not mountains to cross, jungles to go thru,
Too hard that I could not come back to visit you!
I deplored you, Dad being lonely, simple, sincere,
So heart-whole that I felt repenting in tears blear.
*
But, alas, after that farewell, not yet less sad,
I had to return, heart-broken to mourn for Dad!
*
Staggering home, on slanting shadow, in tears sea:
From now on, death has separated Dad from me!
From this day forth, I have no more the father dear
Who will for this young care, up this child cheer!
No more for any kid to stick to you along behind
For against-Chinese, anti-French tales you remind.
Hence, into toil and moil I have to myself bring,
Who will lovingly educate me into a good thing?
*
Oh Dad! I am calling you, Dear Dad, Dad mine!
So long I have wept the tears are still salted, brine.


Translation by THANH-THANH

view NguoiTho's profileview NguoiTho's postsview NguoiTho's photo
 
 
 


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2018 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm