hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngã Cật Tây Hồng Thị » Tinh Thần Biến[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   5.0/7 - 419 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Ngã Cật Tây Hồng Thị

  Tinh Thần Biến  MỤC LỤC 


  TẬP 1. LƯU TINH
    1. Tần Vũ
    2. Quyết Tâm
    3. Dạ Đàm
    4. Phụ Tử
    5. Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng
    6. Duy Nhất Đích Tuyển Trạch
    7. Trạch Sư
    8. Triệu Vân Hưng
    9. Tinh Tú
    10. Cực Hạn Huấn Luyện (1)
    11. Cực Hạn Huấn Luyện (2)
    12. Thự Quang (1)
    13. Thự Quang (2)
    14. Cực Tốc Thuế Biến (1)
    15. Cực Tốc Thuế Biến (2)
    16. Cực Tốc Thuế Biến (3)
    17. Ngư Trường Kiếm
    18. Nhất Nộ Sát Nhân (1)
    19. Nhất Nộ Sát Nhân (2)
    20. Sinh Tử (1)
    21. Sinh Tử (2)
    22. Sinh Tử (3)

  TẬP 2. LƯU TINH LỆ
    1. Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1)
    2. Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2)
    3. Bí Mật (1)
    4. Bí Mật (2)
    5. Lưu Tinh Lệ (1)
    6. Lưu Tinh Lệ (2)
    7. Nhất Phi Trùng Thiên (1)
    8. Nhất Phi Trùng Thiên (2)
    9. Thạch Trung Thạch (1)
    10. Thạch Trung Thạch (2)
    11. Luyện Khí Tông Sư (1)
    12. Luyện Khí Tông Sư (2)
    13. Luyện Khí Tông Sư (3)
    14. Tu Chân Giới (1)
    15. Tu Chân Giới (2)
    16. Tu Chân Giới (3)
    17. Tam Pho Đồ
    18. Mưu Toán (1)
    19. Mưu Toán (2)
    20. Linh Khí Thành (1)
    21. Linh Khí Thành (2)
    22. Kim Bài Nhiệm Vụ (1)
    23. Kim Bài Nhiệm Vụ (2)
    24. Lưu Tinh Chi Danh

  TẬP 3. TỨ CỬU THIÊN KIẾP
    1. Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1)
    2. Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2)
    3. Tình Thiên Phích Lịch (1)
    4. Tình Thiên Phích Lịch (2)
    5. Tình Thiên Phích Lịch (3)
    6. Bồi Táng (1)
    7. Bồi Táng (2)
    8. Độc Tự Nhất Nhân (1)
    9. Độc Tự Nhất Nhân (2)
    10. Bạo Phát (1)
    11. Bạo Phát (2)
    12. Bạo Phát (3)
    13. Tình Cảm
    14. Liễu Ám Hoa Minh (1)
    15. Liễu Ám Hoa Minh (2)
    16. Nguy Cơ (1)
    17. Nguy Cơ (2)
    18. Thanh Sơn Liên Mạch (1)
    19. Thanh Sơn Liên Mạch (2)
    20. Độ Kiếp Chi Chiến (1)
    21. Độ Kiếp Chi Chiến (2)
    22. Độ Kiếp Chi Chiến (3)
    23. Thân Tử (1)
    24. Thân Tử (2)

  TẬP 4. TINH THẦN BIẾN
    1. Tinh Thần Biến
    2. Tiền đề thiên kiếp
    3. Huyết chiến thiên kiếp
    4. Linh thức truyền âm
    5. Lôi điện chi lực
    6. Tinh Thần Chân Hỏa
    7. Quy đồ
    8. Kim Diễm ưng
    9. Tồi khô lạp hủ
    10. Hình thế đẩu chuyển
    11. Lão tổ tông xuất mã
    12. Luyện hoá Kim Đan
    13. Huyết chiến
    14. Tinh thần lĩnh vực
    15. Canh tân thời gian
    16. Sinh tử nhất tuyến
    17. Canh tân thời gian - Thời thế thay đổi
    18. Gia nhân đoàn tụ
    19. Quyết định
    20. Tiêu thất
    21. Nguyệt Viên Dạ, Ô Giang Thượng
    22. Ngũ Đức Chi Tử
    23. Chiến Vu Ô Giang Chi Thượng
    24. Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền
    25. Hoành tảo
    26. Mạt lộ
    27. Tân đích chinh trình

  TẬP 5. XÍCH HUYẾT ĐỘNG PHỦ
    1. Phiêu lưu
    2. Hải để yêu thú thế giới
    3. Tử Vong Nguy Ky
    4. Tái kiến liễu, Tiểu Hắc
    5. Vong mệnh
    6. Ma thư "vô danh"
    7. Sưu hồn
    8. Vô xử khả đào
    9. Sát lục đảo kế thời
    10. Tần Vũ hồng nhãn, Tang Mặc điên cuồng
    11. Tiểu Hắc quy lai
    12. Lưỡng huynh đệ vs lưỡng huynh đệ.
    13. Kịch độc
    14. Hoán Mệnh
    15. Lập Nhi cô nương
    16. Nhạ họa liễu (Rước họa
    17. Tương tụ
    18. Li Khứ
    19. Hỏa tình
    20. Hộ Pháp
    21. Kham bỉ tế châm
    22. Truy Sát Lệnh
    23. Vĩ tùy
    24. Phát nan
    25. Trang Chung đích bí mật
    26. Hầu Phí bạo nộ
    27. Tra Hồng dữ Hầu Phí
    28. Tra Phách chi tử
    29. Lưu Tinh Cảnh Giới
    30. Địa hạ quyết chiến
    31. Sinh tử tam liên kích
    32. Sinh tử tam liên kích
    33. Cửu hộ pháp
    34. Tân đích đỗng chủ
    1. Cửu Sát Chi Nộ

  TẬP 6. CỬU SÁT ĐIỆN
    1. Cửu Kiếm Chi Bí
    3. Nội Loạn
    4. Thanh Huyền lão tổ
    5. Nhất Kiếm Xuyên Hầu
    6. Chân Chánh Đích Cao Thủ Lan Thúc
    7. Vị bốc tiên tri
    8. Tần Vũ và Lập Nhi.
    9. Tam Sát Lâm Môn
    10. Vô ngôn đích thẩm vấn
    11. Cân ngã môn tẩu ba!
    12. Tử Sát lâu
    13. Nhất tích huyết châu
    14. Cửu Sát điện
    15. Tử hình
    16. Nhất oa đoan

  TẬP 7. BÁT PHƯƠNG LAI TRIÊU
    1. Phản mục
    2. Đại Lục Hợp Thiên Môn Trận
    3. Hầu Phí Xuất Tràng
    4. Thanh Long Cung Chủ
    5. Phá Trận
    6. Bạo cuồng trạng thái
    7. Lưu Tinh Chàng Kích
    8. Lan Thúc Chung Hiện
    9. Thuỳ Chi Tội
    10. Tinh Thần Các
    11. Không gian tháp hãm
    12. Đằng long đại lục
    13. Chu Thiên tinh thần đại trận
    14. Bát Phương Lai Hạ
    15. Lục đại cự đầu
    16. Cửu Ngọc kiếm đích Sở tại

  TẬP 8. TẦN VŨ QUY LAI
    1. Hoàn hương
    2. Tam huynh đệ tụ thủ.
    3. Thế khởi.
    4. Khi man
    5. Trùng thiên sát ý.
    6. Sát
    7. Nghiêm Nhị, truyền ngã lệnh
    8. Đảm thứ
    10. Tiểu Lộ
    11. Tuân Phụng, Tư Đồ Huyết
    12. Thập niên.
    13. Hắc sắc thành trì
    14. Hiểm địa
    15. Sinh tử thông đạo
    16. Ðệ cửu bả ngọc kiếm địch ủng hữu giả

  TẬP 9. CỬU KIẾM TIÊN PHỦ
    1. Hồng hoang đích chân chánh thực lực
    2. Huy thủ sát nhân.
    3. Nguy cơ ám tàng
    4. Nguy ky
    5. Lược thi tiểu kế
    6. Thiên kiếp đột biến
    7. Ðồ sát nhất tràng.
    8. Tâm tính thuế biến
    9. Ðộ kiếp chi địa
    10. Đệ lục đạo thiên lôi
    11. Hộ thân pháp bảo
    12. Tân đích vũ khí
    13. Bạo Loạn Tinh Hải chi hung thú
    14. Huyết nhiễm Tinh Hải
    15. Huyết tiên Cửu Kiếm tiên phủ

  TẬP 10. NỘ HỎA TRÙNG THIÊN
    1. Tiên ma tề tụ
    2. Y Đạt đích yếu cầu
    3. Mê ảo ma cảnh
    4. Tần Vũ nhập ma
    5. Nguyên linh chi khí
    5. Nguyên linh chi khí
    6. Hảo đại nhất khối nguyên linh nguyên thạch!
    7. Trấn phủ thạch bia
    8. Tư sát sở vị hà
    9. Nghiên Cơ nương nương
    10. Nguyên anh tiêu thất
    11. Thiên Ma huyết vân
    12. Tối hậu đích thủ
    13. Nghịch Ương tiên đế
    14. Đào hoa nguyên, Hoàng tuyền lộ
    15. Hoàng tuyền tử vong lộ
    16. Thùy sinh thùy tử?
    17. Sinh tức tử, tử tức sinh
    18. Phệ Lôi ấn phù
    19. Thủy mặc họa
    20. Li khai tiên phủ
    21. Hắc Diễm Quân chi giới
    22. Thanh Hư quan, Thượng Thiên cung
    23. Lưu tinh lệ chi biến
    24. Bất tích nhất thiết
    25. Tứ đại tán tiên lai đoạt bảo
    26. Tam giới bổn nhất thể
    27. Chu Hiển
    28. Ngã bỉ nhĩ canh đổng đắc thiên!
    29. Kiếm tiên khôi lỗi
    30. Sinh mệnh chi nguyên lực
    31. Dao ngôn
    32. Mặc Kì Lân
    33. Tán ma Liên Trùng
    34. Tiền vãng Bằng Ma đảo
    35. Minh Lương chân nhân quy lai
    36. Đoạt bảo
    37. Thần thú đích đẳng cấp
    38. Tống hà lễ vật
    39. Phong khởi
    40. Độ Kiếp trung kì
    41. Huyền Băng cảnh
    42. Lĩnh vực chi chiến
    43. Hầu Phí, Hắc Vũ
    44. Chấn đãng
    45. Tử thương vô số
    46. Tiên ma tư sát
    47. Nộ Hỏa Trùng Thiên
    48. Mục tiêu

  TẬP 11. PHÁ KHÔNG
    1. Chân Dương môn
    2. Nghi hoặc
    3. Xung đột bạo phát
    4. Huyết lưu thành hà
    5. Đông thiên lí đích nhất bả hỏa
    6. Thiên Hỏa chân nhân
    7. Thời khắc hỗn loạn
    8. Hảo nhất cá Thiên Hỏa đạo hữu
    9. Không trung lâu các
    10. Phòng chỉ ngã thuấn di ba
    11. Liên thủ
    12. Canh mãnh liệt ta ba
    13. Sự gia nhập của Bạo Loạn Tinh Hải
    14. Sứ giả thượng giới
    15. Phương Điền và Tông Quật
    16. Đạp thượng Thanh Hư Sơn
    17. Nhị nhân phá trận
    18. Phá Thiên đồ đích quy chúc
    19. Tiên giới sứ giả hạ phàm
    20. Tài Đại Khí thô
    21. Bách Tê Lôi ấn phù
    22. Kiếm tiên đối quyết
    23. Huyết ma
    24. Nhất điều tiêu tức
    25. Man càn
    26. Tối cường vũ lực đích siêu thần thú
    27. Thiên kiếp hàng lâm
    28. Cửu cửu trọng kiếp
    29. Kiếp hậu dư sinh
    30. Tề tụ Tuyết Ngư đảo
    31. Ám trung tranh đấu
    32. Phách mại Phá Thiên đồ
    33. Tối hậu đích doanh gia
    34. Phi thăng, vô nại
    35. Tam phương hiệp định
    36. Chân diệc giả giả diệc chân
    37. Xuất phát
    38. Man Càn chi nộ
    39. Tử vong thâm uyên
    40. Cực địa
    41. Lưỡng phương hội tụ
    42. Huyết Linh phù
    43. Nghịch Ương Cảnh
    44. Cực địa
    45. Cực địa
    46. Thực Lực của Tông Quật
    47. Phân biệt tiền định
    48. Tối hậu nhất cá
    49. Biệt ly
    50. Nhất miết
    51. Bạch Huyền Quân
    52. Thủ Quan Giả
    53. Vạn Thú Phổ
    54. Tranh Đoạt Vạn Thú Phổ
    55. Sư thúc, nhĩ chẩm yêu lai liễu?
    56. Cao thủ như vân
    57. Hà khứ hà tòng
    58. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam
    59. Nghịch Ương tiên đế tử chi mê
    60. Lan thúc đích lễ vật
    61. Truyện tống
    62. Nhẫn
    63. Thiên ngoại
    64. Khả liên
    65. Hoàng Thạch tinh khổ tu
    66. Tinh Thần Biến đệ thất cảnh giới
    67. Thị thuấn di ma?
    68. Phi thăng tiên ma yêu giới

  TẬP 12. TẦN VŨ
    1. Phong Nguyệt Tinh
    2. Tái tạo kinh mạch
    3. Tam hồn cửu luyện
    4. Bái kiến
    5. Truyền tấn linh châu
    6. Tranh đoạt quyền khống chế
    7. Hốt du
    8. Tam thập lục quân
    9. Sự tình hữu biến
    10. Quang minh chính đại
    11. Bế quan
    12. Ngọc Kiếm Tông lai nhân
    13. Kiếm đãng bát phương
    14. Vạn Thú phổ đệ nhị tầng
    15. Cửu cấp Yêu vương
    16. Đột lai đích kinh hỉ
    17. Tần Vũ này, Tần Vũ kia
    18. Vũ Hoàng chi lệnh
    19. Cái chết của Hàn Thư
    20. Huyết sái Phong Nguyệt Tinh
    21. Bồi táng ba
    22. Bỏ trốn
    23. Tập sương
    24. Chập phục
    25. Hãm tịnh
    26. Các phương vân tập
    27. Đế cấp đích đối chiến
    28. Nguy cơ
    29. Giảo cục nhân
    30. Thần khí "Chuyển Không"
    31. Vô Danh
    32. Hoàng tử "Vô Danh"
    33. Kinh thiên chi chiến
    34. Túy tửu
    35. Túy tửu
    36. Thiên Cương
    37. Phí Phí đích tấn tức
    38. Linh hồn tu luyện
    39. Hắc động chi cảnh
    40. Tiểu hữu, ngã môn đẳng trứ nhĩ
    41. Tiểu hữu thị thuỳ
    42. Lục y thiếu nữ
    43. Sát nhân
    44. Nguyên lai thị nhĩ
    45. Bất tử
    46. Tiếp liên đăng tràng
    47. Tôn nữ
    48. Tam Cá Yếu Cầu
    49. Khương Lan Giới Nội
    50. Công thành li khai
    51. Song đế tiệt sát
    52. Tiêu thất
    53. Tiềm Tu Thuế Biến
    54. Chỉ pháp
    55. Băng Phong Tông
    56. Định kế
    57. Nhất chỉ
    58. Ám Tinh giới
    59. Nguyệt Nha Loan
    60. Kiến diện
    61. Lão bằng hữu môn
    62. Thương định
    63. Toả Nguyên Luyện Hoả trận
    64. Vũ Hoàng đích nộ hoả
    65. Tịch tẫn thiên hoả
    66. Khương Lan Giới đích phòng ngự
    67. Vô Song Cảnh kiếm
    68. Tam Đại Yêu Đế
    69. Ốc Lam đích thừa nặc
    70. Hoành tảo

  TẬP 13. TAM HUYNH ĐỆ
    1. Thanh danh viễn bá
    2. Chúc vu na nhất giới?
    3. Truyền tấn mật trận
    4. Thúy vân tinh
    5. Mê thần đồ quyển
    6. Yêu giới tam hoàng
    7. Truyền thừa cấm địa
    8. Thanh tâm phong
    9. Thanh hộ vệ
    10. Tương tụ
    11. Huynh đệ đồng tâm
    12. Tiệt sát địa điểm
    13. Súc thế
    14. Thần khí hủy
    15. Nhất quyền
    16. Ninh tĩnh đích dạ
    17. Nhất Lộ Hướng Bắc
    18. Tam huynh đệ tương tụ
    19. Biến dị siêu cấp thần
    20. Khủng Long Công Pháp
    21. Tuế Nguyệt Du Du
    22. Thiên niên khổ tu
    23. Hắc Ô tinh
    24. Kiến Tông Quật
    25. Cân tung
    26. Nhất chiến
    27. Tha thời gian
    28. Thông cáo thiên hạ
    29. Tiềm Nhập
    30. Linh Hồn
    31. Như hà đảo?
    32. Hắc Vũ đích thân thế
    33. Tu luyện trên thiên thạch
    34. Liên hợp
    35. Tinh thần không gian
    36. Động xuân tâm
    37. Quách Phàm
    38. Thần kiếp
    39. Tụ tập tại Phong Loan tinh
    40. Chính diện giao thủ
    41. Độ thần kiếp
    42. Tam trọng thần kiếp
    43. Sự trừng phạt của Thanh Đế
    44. Thẹn quá hóa giận
    45. Triệu tập
    46. "Tinh Thần Biến" đệ cửu cảnh giới
    47. Thần hỏa

  TẬP 14. TÂN ĐÍCH QUÂN CHỦ
    1. Bị phát hiện
    2. Vũ Hoàng chi tử
    3. Mê Thần điện
    4. Cải biến mục tiêu
    5. Trọng Tụ tinh
    6. Kim chúc thú
    7. Tang Nạp thôn
    8. Thí luyện Ám tinh
    9. Đế cấp Kim Chúc thú
    10. Trưởng lão.
    11. Đản sinh chi mê
    12. Thân phân kiểm nghiệm
    13. Tân nhất nhâm Kim Hình Quân
    14. Xuất phát, thí luyện tinh!
    15. Ám tinh chi khổ tu
    16. Nhất nguyên trọng thủy
    17. Bách niên đích tu luyện
    18. Linh hồn chi đại viên mãn
    19. Tha khiếu ‘tả thu mi'
    20. Diễn luyện côn pháp
    21. Khương Lan giới tầng thứ hai
    22. Linh hồn đổng kết
    23. Tiến vào Mê Thần điện
    24. Kim Hình quân Hình Viễn
    25. Cư Dân Bản Địa
    26. Tam đại quân chủ tề tựu
    27. Nhập Mê Thần điện
    28. Mê Thần Điện Nội Điện
    29. Mê Thần điện chủ nhân đích lưu ngôn
    30. Nhất can trường thương
    31. Mê Thần Điện đích quản gia
    32. Nhĩ hữu linh hồn mạ?
    33. Khôi lỗi
    34. Hồi hương
    35. Nhị ca Tần Chính
    36. Quy lai
    37. Lưu Tuyền tinh hệ
    38. Phụ tử đoàn tụ
    39. Ân nhân
    40. Huyền Hi đích tự bạch
    41. Phá khai phong ấn
    42. Cải tạo tiên phủ
    43. Nhĩ đào đắc liễu mạ?
    44. Tam thập lục trọng điệp lãng?
    45. Quy hoàn
    46. Thượng cấp thần nhân
    47. Khương Nghiên đích thân phận
    48. Ngân Hoa mỗ mỗ đích cảnh báo
    49. Lưỡng điều truyền tấn
    50. Ngộ Long
    51. Tân đích hy vọng
    52. Cảm ứng thần kiếp
    53. Hình Viễn đích thần kiếp
    54. Vị trí Quân chủ
    55. Kim Hình linh châu
    56. Khai mở Khí Vật điện
    57. Ba kiện hồng mông linh bảo
    58. "Trận Đạo" cửu bách quyển
    59. Quy khứ
    60. Mê Thần Điện đích sủng vật
    61. Độ thần kiếp
    62. Tối hậu nhất chiêu
    63. Hoàn toàn luyện hóa
    64. Tiên Ma Yêu giới thiên hoàn

  TẬP 15. KHAI THIÊN TÍCH ĐỊA
    1. Sơ lâm thần giới
    2. Như thế thần giới
    3. Phúc bá đích trữ vật giới chỉ
    4. Tỏa Thần tháp
    5. Vô cùng thôi diễn
    6. Địa Để Huyệt Long
    7. Ba quyển trục màu vàng
    8. Tinh thần không gian đích biến hóa
    9. Phù Giác thôn đích cựu nhân
    10. Bang mang
    11. Tu luyện giả tại Huyễn Kim Sơn
    12. Thần Bí Nam Nhân
    13. Tu La hải
    14. Hai sự chọn lựa
    15. Nhất bộ đồng hành
    16. Trận pháp bát cấp
    17. Chủ nhân Mê Nhĩ sơn
    18. Song ngư Mê Nhĩ sơn
    19. Uy của Hùng Hắc
    20. Tối cường sát trận
    21. Tương trì
    22. Khấu Đầu
    23. Khai thiên tích địa
    24. Càn khôn chi cảnh
    25. Hỏa diễm
    26. Thần kiếm Xích Huyết
    27. Độc hồn câu
    28. Kinh hỷ đích phát hiện
    29. Nhất cá,hựu nhất cá
    30. Đàm Cửu
    31. Bát đại gia tộc
    32. Uy hiếp
    33. Tam phương thủ lĩnh
    34. Quần chiến
    35. Tàng nặc
    36. Đột biến
    37. Thảm lệ cửu diệp hoa liên
    38. Tàn Tuyết thần thương
    39. Tiểu Hắc đích tu luyện đạo lộ
    40. Lộ nhân giai tri
    41. Bắc Cực Phiêu Tuyết thành
    42. Tình thế bất diệu
    43. Hiện thân
    44. Hiên nhiên đại ba
    45. Tiền phó hậu kế
    46. Cuồng thu phó nhân
    47. Thượng bộ thiên thần xuất hiện
    48. Trận pháp "Càn Khôn"

  TẬP 16. HÔN NHÂN
    1. Đạo của ta không đơn độc
    2. Trận pháp tông sư
    3. Các phương yêu thỉnh
    4. Đông Cực Huyễn Kim Sơn
    5. Điện Phủ
    6. Tranh đoạt
    7. Gây hấn
    8. Thời gian pháp tắc?
    9. Hoa Liên phân thân biến dị
    10. Nhân tuyển
    11. Thủ chiến
    12. Người đứng đầu sau Thần Vương
    13. Trường chiến tranh khủng bố nhất thần giới
    14. Cảnh giới mới
    15. Vũ trụ sơ thành
    16. Khương Lan Đệ Tam Tầng
    17. Tái Kiến Lan Thúc
    18. Tam thiên tôn
    19. Cuối cùng cũng gặp lại
    20. Tuyển Trạch
    21. Luyện khí chi đạo
    22. Ngàn vạn lần thí nghiệm
    23. Số lượng thiên thần khí khủng bố
    24. "Tàn Tuyết" chung thành
    25. Kiến nghị
    26. Tranh luận
    27. "Phệ linh"
    28. Tân chủ nhân Mê Thần điện
    29. Minh ngôn
    30. Tâm kết
    31. Nhập Phiêu Tuyết thành
    32. Gặp mặt
    33. Ngày chiêu thân
    34. Tam kiện lễ vật
    35. Thụ nhân sở thác
    36. Giai thê
    37. Kiên trì
    38. Đề tỉnh của Lôi Phạt thiên tôn
    39. Bội phục
    40. Tiêu Diêu thiên tôn
    41. Hạ hỷ
    42. Ba kiện linh bảo
    43. Bình phán
    44. Phong ba
    45. Mục tiêu
    46. Nam Hải khu vực
    47. Trúc Lâm đảo chủ
    48. Hải để phủ để
    49. Thiên địa dị biến
    50. Tân đích thần vương
    51. Thối xuất chiêu thân
    52. Tử huyền phủ
    53. Bình Phán
    54. Kinh thán đích lễ vật đại
    55. Biến đổi bất ngờ
    56. Khảm phạt
    57. Tàng khố
    58. Hồng Mông linh khí?
    59. Thiên địa động
    60. Tân đích tượng thần
    61. Đệ tam cá danh ngạch
    62. Sính lễ
    63. Sinh mệnh linh hồn chi lệ
    64. Tuyên bố

  TẬP 17. THẦN VƯƠNG ĐÍCH HUYẾT
    1. Phân đạo dương tiêu
    2. Thệ yếu sát chi
    3. Công khai
    4. Tiên ma yêu giới
    5. Động phòng hoa chúc dạ
    6. Thực lực đột thăng
    7. Thông đạo
    8. Chúc mục
    9. Linh hồn công kích
    10. Chu Thông
    11. Tọa khán chúng thần vương
    12. Bế quan (1)
    13. Bế quan (2)
    14. Thủy mạc
    15. Khuyến thuyết
    16. Hỏa Nguyên Linh châu
    17. Vạn lí giang sơn
    18. Thánh hoàng quyết liệt
    19. Lôi Phạt thiên tôn đích hàng lâm
    20. Tả Thu Mi đích tả tả
    21. Bắc hải chi cực
    22. Băng phủ địa ngục
    23. Đông hải lão quỷ
    24. Sanh sanh bất tức
    25. Cao thủ chân chính
    26. Vũ trụ bổn nguyên
    27. Thần vương cảnh
    28. Kiến cơ
    29. Mê Vụ thành
    30. Hãn Nhiên Lai Tập
    31. Đống Kết
    32. Thần Vương Vẫn Lạc

  TẬP 18. THIÊN TÔN SƠN
    1. Hàng lâm
    2. Địa vị
    3. Phù Điêu Thông Đạo
    4. Huyền phù đích thạch bản
    5. Nữ hài Tử Hà
    6. Nhi tử Tần Tư
    7. Khắc Lôi Duy Cách
    8. Nhị ca
    9. Phù Thế ấn
    10. Thương Thiên ấn
    11. Đồ lục
    12. Thối nhất bộ
    13. Thệ ngôn
    14. Huyết hải nữ vương
    15. Huyền thanh nhất khí côn
    16. Thân thể đích chàng kích
    17. Cải biến đột ngột
    18. Mười năm
    19. Hậu thổ ấn xuất thế
    20. Trọng trọng kiếp sát
    21. Tất cả để cho con
    22. Chấn nhiếp sát chiêu
    23. Lại một Tu La thần vương
    24. Tàn Sát Lạnh Lùng
    25. Lạt Thủ
    26. Thối Lui
    27. Dò hỏi
    28. Súc thế
    29. Vạn Dân Ấn xuất thế
    30. Thánh Hoàng gục ngã
    31. Thiên tôn xuất thủ
    32. Thời gian đảo lưu
    33. Mộc Ngư
    34. Thông đạo màu đen
    35. Ngày tàn của các thần vương
    36. Tiêu Diêu Thiên Tôn
    37. Kết cục mới
    38. Thanh tu lão giả
    39. Xa Hầu Viên
    40. Thiên Tôn Linh bảo
    41. Tặng dữ
    42. Đây là số mệnh
    43. Phụ thân?
    44. Thiên Tôn Thị Tha
    45. Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục - Thượng)
    46. Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục - Hạ)

   

  TẬP 1. LƯU TINH

  Chương 1

  Tần Vũ

  Thời tiết nhập đông, cơn tuyết lớn vừa rơi qua, toàn Viêm Kinh thành như được phủ thêm một lớp áo màu bạc. Viêm Kinh thành rất lớn, khả dĩ có thể chứa hơn trăm vạn nhân khẩu, người cai trị ba quận đông vực chính là ‘Trấn Đông vương’ Tần Đức, phủ đệ cũng đặt tại kinh thành này.

  Trấn Đông vương phủ chiếm một khoảng đất rất thoán, chính môn cả ngày lẫn đêm đều mở rộng. Cửa chính vào phủ rất rộng, có thể cùng lúc sáu bẩy người tiến vào.

  Tại đại môn hai bên có hai vị đại hán dũng mãnh cao chừng hai thước bán thân cởi trần đứng canh, hai vị đó như đá điêu khắc mà thành, hai mắt lạnh lùng nhìn lướt qua những người bộ hành đi ngang, sau lưng đeo cự hình chiến đao huyết hồng sắc. Những thanh đao này dài ít nhất một thước rưởi.

  Tiết nhập đông, hoa tuyết rơi đầy, độ lạnh kinh người, mặt sông hầu như đều đống băng nhưng hai vị đại hán vẫn còn cởi trần.

  Nhưng điều làm cho mọi người kinh hãi chính là bên hai đại hán bất ngờ xuất hiện một lão hổ hung mãnh.

  Lão hổ toàn thân đỏ hồng như ngọn lửa, thân dài hơn hai thước, đuôi như thiết tiên đột nhiên ve vẩy một cái khiến không khí nhất thời chấn động, từ đôi mắt hổ phát xuất tia hàn khí. Lão hổ chính thị được gọi là "Liệt Hổ".

  Đột nhiên, từ trong Trấn Đông vương phủ đi ra hai đại hán, cũng giống như hai đại hán cởi trần đang đứng trước cửa, chỉ phân biệt nhờ vào liệt hổ hung mãnh họ dẫn theo, bọn họ đến thay đổi phiên trực.

  Bên ngoài phủ đệ, dù là hào gia quý tộc hay là bình dân du dân tại Viêm Kinh thành đều tự giác tránh đường đến gần Trấn Đông vương phủ.

  Trong một tiểu viện u tĩnh tại Trấn Đông vương phủ.

  Một trung niên nhân vận thanh y đang ngồi trên thạch kỷ, bên cạnh là một tiểu nam hài khả ái. Đứng trước mặt trung niên nhân là mười hai người, lão giả có, mĩ phụ có, hoặc là thanh niên cũng có……nhưng cả mười hai người này đều có điểm chung là đều mặc tử y.

  "Phụ vương, sao người lại gọi nhiều vị lão sư vậy?" Hài tử Tần Vũ mới sáu tuổi đang ngồi trên đùi phụ thân, trong tay đang nghịch tuyết cầu, nghi hoặc nhìn phụ thân Tần Đức.

  Tần Đức hòa ái khẽ xoa đầu Tần Vũ, đoạn hướng về phía mười hai người kia điềm đạm nói: "Các vị dậy dỗ Vũ nhi một khoảng thời gian, tốt lắm, không cần phải cân nhắc nữa, có nhận xét gì cứ nói ra."

  Mười hai người kia nhìn nhau, sau cùng một lão giả có chòm râu bạc trắng tiến lên một bước, cung kính nói: "Bẩm vương gia, chúng thuộc hạ đã quan sát về các phương diện, nhận thấy tam điện hạ đối với kỳ môn xảo kĩ rất có hứng thú, tuy nhiên đối với các vấn đề quyền thế không hề có chút hứng thú. Căn cứ vào những điều đó có thể phán đoán rằng tam điện hạ khó có khả năng phù hợp trở thành một người có vị trí cao."

  Chỉ bằng vào vài ngày tiếp xúc với nam hài, họ đã có thể đưa ra phán đoán như vậy, tựa như chém đinh chặt sắt. Tất nhiên Tần Đức trong lòng không thể hoài nghi được.

  Tần Đức thở dài một tiếng, nhìn sang hài tử Tần Vũ ngây thơ chưa biết gì, cười khổ nói: "Ta cũng biết, Vũ nhi giống hệt mẹ nó, đối với quyền thế của thế tục không có một tia hứng thú, tuy nhiên nó ở đây tu luyện vài tuyệt học có thể thành……"

  Tần Đức đang nói đột nhiên ngừng lại, sau đó phất tay nói: "Thời gian qua đã làm phiền các ngươi nhiều, các người bây giờ có thể li khai vương phủ."

  "Vương gia, chúng thuộc hạ cáo từ!"

  Mười hai tử y nhân đồng thời cúi người, sau đó lần lượt rời khỏi tiểu trang viện u tĩnh.

  Thời khắc đó, trong trang viện chỉ còn Tần Đức và nhi tử Tần Vũ. Tần Đức trầm mặc không nói gì, hồi lâu sau nhìn sang Tần Vũ, trong mắt chứa nhiều hàm ý, ngay cả Tần Vũ mới chỉ là một đứa bé sáu tuổi không thể hiểu được.

  "Phụ vương người sao thế, sao không nói gì nữa?" Tần Vũ trong lòng rất thắc mắc, nhưng nó vốn là đứa trẻ rất thông minh nên không tiếp tục làm phiền phụ thân, từ nhỏ đã mất mẫu thân, trong lòng Tần Vũ thì phụ thân là trọng yếu nhất, ngoài ra còn có hai ca ca nữa.

  Rất lâu sau đó, Tần Đức vẫn ngồi như vậy và Tần Vũ cũng tiếp tục ngồi trên đùi của cha.

  Đột nhiên, một tiếng hạc vang lên.

  Chỉ thấy từ không trung một tiên hạc trắng bay tới, cưỡi phía trên là một vị trung niên tuấn nhã đầy vẻ tiên phong đạo cốt, nháy mắt tiên hạc hạ xuống giữa trang viện.

  "Phong huynh, Vũ nhi đan điền có vấn đề, huynh phải giúp ta tìm ra giải pháp……" Tần Đức nhìn sang người trung niên, lo âu nói.

  Phong Ngọc Tử nhìn Tần Đức như thế, trong lòng đã tự nhiên đã hiểu rõ nỗi lo của hảo bằng hữu, chỉ thở dài: "Vương gia, tại hạ đã nói rồi. Vũ nhi hiện tại tu luyện nội công căn bản không có một tia hi vọng, tại đan điền thập phần quái dị, không thể tích tụ nội lực, tự nhiên vô phương tu luyện nội công. Đan điền căn bản là do thiên sinh, trong hàng vạn người cũng không thể tìm được một người thứ hai nào như vậy, Phong Ngọc Tử ta thật sự không thể tìm ra giải pháp."

  Nghe lời đó, Tần Đức từ từ ngồi xuống trầm tư hồi lâu.

  "Phụ vương, nội lực là gì, đan điền con không thể tích tụ nội lực là thế nào? Những vị lão sư lúc nãy cũng nói đến việc này, điều đó có nghĩa gì?" Hài tử sáu tuổi Tần Vũ ánh mắt nghi hoặc hỏi phụ thân.

  Lời vừa nói lúc nãy hắn vẫn còn nhớ rỏ ràng.

  Tần Đức trong lòng cười khổ, ngoài miệng an ủi nói: "Vũ nhi, con hỏi nhiều như vậy làm gì, chẳng phải con không vui học được nhiều môn sao, có thích trở về ‘Vân Vụ sơn trang’ không?"

  Tần Vũ nhất thời ánh mắt trở sáng, tinh thần phảng phất bóng đèn chiếu màn đêm: "A, con không phải học những quyển sách khô khan đó nữa rồi, Vân Vụ sơn trang, con thích nhất là ôn tuyền (suối nước nóng) ở đó, con còn thích ngắm sao, ngắm cảnh mặt trời mọc."

  Tần Đức cười đáp: " Được, được, được, Vũ nhi, nếu con thích nó, cha sẽ cho người đưa con về Vân Vụ sơn trang, còn nghìn tinh binh đi theo sau do con sai bảo, nếu con muốn gì thêm thì trực tiếp nói với Liên gia gia"

  "Tuyệt, tuyệt vời quá, oa, Vân Vụ sơn trang là của con rồi, con có thể ngày ngày ngâm mình trong suối nước nóng, sẽ tuyệt lắm đây." Tần Vũ nét mặt hưng phấn đỏ hồng lên.

  Trên mặt Tần Đức phục lên một nụ cười, có điều Tần Vũ không thể phát hiện được.

  "Con thích là được rồi, Vũ nhi, trước tiên con về ngủ đi, chừng nào muốn về Vân Vụ sơn trang thì nói với Liên gia gia." Tần Đức vừa cười vừa xoa đầu Tần Vũ.

  "Phụ vương tái kiến, Phong bá bá tái kiến." Tần Vũ vẫy vẫy tay, trực tiếp chạy thẳng về phòng mình.

  Tần Đức cười nhìn Tần Vũ vào phòng rồi, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, thoán chuyển thân như một luồng khói xanh, biến mất sau hậu viện và Phong Ngọc Tử tựa như cơn gió theo hướng đó bay đi.

  ……

  Trong mật thất của vương phủ có ba người là Tần Đức, Phong Ngọc Tử và một hắc y thư sinh tay cầm chiết phiến (quạt rách).

  "Vương gia, ngài thực sự đã quyết định rồi chứ?" Hắc y thư sinh nhìn Tần Đức nghi hoặc hỏi.

  Tần Đức gật đầu đáp: "Vũ nhi không thể trở thành người lãnh đạo, cũng không thể trở thành cao thủ cấp tiên thiên, nó lại không lĩnh hội tốt những gì được dậy dỗ. Đan điền quái dị của nó, ài, điều ta có thể làm cho nó có lẽ chỉ là cuộc sống khoảng mười năm vui vẻ yên bình, đợi chúng ta bắt đầu đầu kế hoạch cuối cùng, Vũ nhi nó sẽ không thể có những ngày yên ổn."

  Phong Ngọc Tử suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói.

  "Vương gia, kế hoạch ngài thực sự muốn thực hiện, ngài phải biết rằng một khi thực hiện nó, phải đem đến kết quả gì?" Phong Ngọc Tử hỏi lại một lần nữa.

  Tần Đức thần sắc tức thời nghiêm túc, trong mắt hàn quang chớp động: "Không kể là vì tổ tiên Tần gia chúng ta hay là vì Tĩnh Di, kế hoạch này vẫn nhất định phải được thực hiện. Tĩnh Di lưu lại cho ta ba nhi tử, tuy Vũ nhi đan điền có vấn đề. Nhưng Phong nhi và Chính nhi một võ một văn, khả dĩ có thể thành đại sự. Từ Nguyên, đệ nhất ‘ám kì’ (mật cơ) đã bắt đầu triển khai chưa?"

  Hắc y thư sinh Từ Nguyên phẩy vài quạt, xếp lại nhẹ cười nói: "Vương gia yên tâm, mọi việc nhất thiết đều trong tầm kiểm soát."

  "Tốt, rất tốt." Tần Đức trong mắt phát xuất một tia sát khí kinh nhân.

  ° ° °

  Trấn Đông vương Tần Đức ở tại Tiềm Long đại lục, mà Tiềm Long đại lục diện tích rất lớn, cho đến giờ vẫn chưa ai có thể hiểu hết được.

  Chủ yếu cực đông của Tiềm Long đại lục là Hồng Hoang Vô Biên, trong hồng hoang núi lớn non cao, rừng cây dầy đặc, trong đó có vô số yêu thú, càng đi sâu vào trong thì yêu thú càng lợi hại, đó là nguyên nhân khiến thượng tiên trên Tiềm Long đại lục không thể thăm dò toàn bộ vùng Hồng Hoang Vô Biên.

  Phía tây của Hồng Hoang Vô Biên có ba quốc gia lớn.

  Sở vương triều, Minh vương triều, Hán vương triều ba đại vương triều nhân khẩu tổng cộng gần trăm ức (1 ức=100,000), diện tích rộng lớn khiến người ta phải kinh hãi, trong ba vương triều thì Sở vương triều là cường đại nhất, trong Sở vương triều có một gia tộc tách riêng độc lập là Tần gia.

  Tần gia chiếm cứ ba quận đông vực trong mười hai quận của Sở vương triều, ba quận đông vực này gần Hồng Hoang Vô Biên. Đó là gia truyền họ Tần qua hơn trăm năm, tại ba quận đông vực căn cơ vô cùng thâm hậu, cho dù là hoàng đế của Sở vương triều đích thân đối phó thì cũng thập phần gian nan. Hơn nữa Tần gia có một binh chủng đặc thù là ‘Liệt Hổ quân’.

  Liệt hổ, toàn thân xích hồng (đỏ thẫm), thân hình to lớn, là một loại đặc biệt trong các lão hổ. Phương pháp nuôi dưỡng liệt hổ trên quy mô lớn chính là điều cơ mật trọng yếu hạng nhất của Tần gia.

  Tần gia nắm trong tay sáu mươi vạn đại quân, trong đó có năm vạn Liệt Hổ quân, mỗi chiến sĩ trong Liệt Hổ quân đều cưỡi liệt hổ, liệt hổ bản thân có lực công kích kinh thế hãi nhân, thêm vào chiến sĩ phía trên phối hợp có thể quét sạch mọi chướng ngại vật.

  Sơ sơ năm vạn liệt hổ gầm rú, khả năng này có thể triệt hạ sĩ khí quân địch. Năm vạn liệt hổ quân có thể tiêu diệt hơn mười vạn đại quân kị binh phổ thông.

  Tiềm Long đại lục vũ lực cực cao, ba quốc gia lớn đều có các tu tiên giả trấn quốc. Mỗi tu tiên giả tồn tại trong mắt phàm nhân đều tựa như thần tiên. Phi kiếm xuất ra có thể lấy đầu người ngoài trăm ngàn dặm, ngự kiếm phi hành bay lên đến tận chín tầng trời, chẳng phải là khả năng của thần tiên sao?

  ° ° °

  Vân Vụ sơn trang ngự tại Đông Lam sơn. Đông Lam sơn cao hơn ba nghìn thước, là một ngọn núi rất cao.

  Hai năm sau.

  Lúc này Tần Vũ đã tám tuổi và cũng cao lên nhiều, trong mắt hiện lên vẻ trí tuệ lấp lánh thâm sâu, tuy nhiên trong đó lại ẩn chứa chút u buồn. Tần Vũ đang một mình đi trên sơn đạo, trên vai là một ưng đen con.

  "Tiểu Hắc, hai năm qua, suốt hai năm phụ vương chỉ ghé qua thăm ta đúng một lần." Tần Vũ cắn hai môi, quay sang ưng con nói.

  Con ưng nhỏ này một năm trước Tần Vũ du lãm Đông Lam sơn đã phát hiện ra, tiện thể cặp bên thân, có ưng con kết bạn, Tần Vũ cũng không quá cô độc, sáu tuổi trở về trước còn có phụ thân bầu bạn, hai năm gần đây kể từ khi sáu tuổi chỉ nhìn thấy phụ thân đúng một lần.

  Hắc ưng vỗ vỗ cánh, ve vuốt khuôn mặt ngây thơ của Tần Vũ khiến hắn nhất thời nở một nụ cười.

  Đi được một đoạn, Tần Vũ đột nhiên nhìn thấy phía trước có một dựng phụ (phụ nữ có mang) gánh một bó củi đang khó khăn đi tới, liền quay sang hắc ưng nói: "Tiểu Hắc, chúng ta tới giúp a di kia nhé?"

  Hắc ưng tức thì vỗ cánh, rời khỏi vai Tần Vũ. Tần Vũ nhanh chóng chạy về phía dựng phụ nọ.

  "A di, a di để cháu gánh củi giúp cho." Tần Vũ hướng về phía phụ nhân nọ nói.

  Phụ nhân nghe thấy thanh âm, buông gánh củi xuống, xoa xoa mồ hồi trên trán, nhìn thấy rõ ràng Tần Vũ vẫn còn là một tiểu hài đồng, cười nói: "Tiểu oa nhi, cảm ơn cháu, ai di có thể mang được, chỉ còn một dặm nữa là đến tiểu thôn rồi" nói rồi xốc lại bó củi trên vai rồi tiếp tục đi tới.

  "Tiểu oa nhi? Cháu không còn nhỏ nữa, cháu đã tám tuổi rồi, bó củi đó cháu có thể mang được." Tần Vũ nhìn sang dựng phụ, đột nhiên giành lấy bó củi rồi vác lên vai.

  Bó củi đối với người bình thường thì không nặng lắm, nhưng với một hài tử mới tám tuổi thì đúng là rất nặng. Chỉ là Tần Vũ tại Vân Vụ sơn trang thường ngâm mình trong suối nước nóng nên thân thể cường tráng không giống như những đứa trẻ tám tuổi khác, ngang nhiên vác bó củi trên vai.

  "A di, người xem, cháu có thể mang được đúng không? Hà, a di không được gọi cháu là tiểu oa nhi nữa nhé." Tần Vũ đắc ý nói, không kể trên má non nớt của mình có lem một vết nhọ, tựa tên hề.

  Phụ nhân nọ ngẩn ngơ, bật cười nói: "Khí lực quả không nhỏ, bất quá còn một dặm nữa, oa nhi cháu sẽ không chịu được đâu, thôi nhường lại để a di đến đây đi."

  "Ai nói cháu không thể chịu đến cùng."

  Tần Vũ nhìn dựng phụ vươn tay, cuống quít liền đi nhanh về phía trước, sau đó quay đầu lại nói: "A di, cháu đã lên Đông Lam sơn nhiều lần rồi, biết ngoài một dặm có một tiểu thôn trang, chắc chắn là nơi đó, nhanh lên, nhanh lên nào. A di đừng để cháu phải chờ đó!"

  Phụ nhân nọ bật cười: "Hài tử này, không biết là con nhà ai, có đứa con thế này cha mẹ nó hẳn phải hạnh phúc lắm."

  Tần Vũ mang bó củi này, lúc đầu không cảm thấy khó khăn, sau khi đi được một đoạn đường nó cảm thấy hai chân như nhũn ra, có thể lên núi, sau lưng lại mang một bó củi, dù thân thể Tần Vũ cường tráng, nhưng bất quá cũng là trẻ tám tuổi mà thôi.

  Một lúc sau, hai chân của Tần Vũ đột nhiên quỵ xuống.

  "Oa ……" Phụ nhân cả kinh.

  "Không sao, chuyện này bình thường thôi." Tần Vũ quay đầu nỗ lực làm ra mặt cười nói, giọng nói này của hắn giống như giọng của một vị đại lực sĩ, nhưng sơn đạo gồ ghề, Tần Vũ lại va phải một hòn đá, không trụ được nên ngã xuống.

  "Rầm!" Tần Vũ toàn thân đập xuống đất.

  Dựng phụ vội vàng đi tới, nhặt những phiến gỗ lên và giúp Tần Vũ đứng dậy. Tần Vũ mồ hôi nhễ nhại, trên mặt đầy đất, mặt trông như tên hề, Tần Vũ buồn phiền nhìn phụ nhân nói: "A di, kỳ thật……cháu có thể mang được, chỉ là vấp phải hòn đá nên mới ngã."

  "Cháu giỏi lắm, a di biết là cháu có thể mang được, nhưng thôn trang đã ở phía trước rồi, cám ơn cháu."

  Phụ nhân thu lại bó củi, nhìn Tần Vũ không có bị thương tích, sau đó giúp nó lau sạch mặt, và cẩn thận nhắc nhở một lúc, chờ cho Tần Vũ gật đầu đáp ứng mới quay về thôn trang.

  Tần Vũ nhìn trước mắt thôn trang còn cách khoản chừng trăm thước, nhăn mày nói: "Tiểu Hắc, còn chút xíu là tới rồi." Cuối cùng Tần Vũ cũng nở nụ cười, "Bất quá A di hiện tại nhẹ nhàng hơn rồi, vài bước là về đến thôn trang rồi."

  Tần Vũ cười rất sản khoái, trong lòng rất vui vẻ.

  Từ một nơi bí mật gần đó, ba bóng nhân ảnh nhìn nhau. Họ chính là ba cao thủ ngầm đi theo để bảo hộ Tần Vũ.

  Tần Vũ chính là nhi tử của Trấn Đông vương, đường đường tam điện hạ, làm sao có thể để nó đi loạn một mình trên núi thế này được?

  "Tam điện hạ chỉ là một hài tử a, tâm tư lương thiện, sao vương gia lại để tam điện hạ một mình tại Vân Vụ sơn trang, hai năm chỉ thăm một lần, mỗi lần nhìn tam điện hạ đêm khuya ngồi trên đỉnh núi thâu đêm, thân thể nhỏ nhoi trong gió lạnh ban đêm trên đỉnh núi, lòng ta lại cảm thấy khó chịu." Một bóng người thấp giọng thở dài nói.

  Một bóng người khác gật đầu tiếp: "Mỗi lần tam điện hạ nhìn lên bầu trời đêm, thần tình đó khiến tim ta đau nhói, vương gia ngài……ai!"

  "Quên đi, vương gia làm việc gì, chúng ta không khả năng hiểu được, chúng ta chỉ bảo vệ tốt tam điện hạ là được rồi."

  Đột nhiên…

  Tại sơn đạo xuất hiện một hắc đại hán lưng hùm vai gấu, đôi mắt to như chuông đồng, cưỡi trên một lão hổ hung mãnh màu đỏ thẫm, nhanh chóng phóng tới, nhìn thấy Tần Vũ từ xa đã cao giọng nói: "Tam điện hạ, đại điện hạ và nhị điện hạ tới rồi."

  "Đại ca và nhị ca đã tới!" Tần Vũ hai mắt hưng phấn phát sáng, lập tức chạy tới chỗ đại hán, trèo lên trên lưng hổ, khuôn mặt đỏ hồng lên, vội vàng thúc giục: "Vương thúc, nhanh lên, chạy nhanh lên về Vân Vụ sơn trang!"

  Đại hán nọ giữ lấy Tần Vũ, sau đó điều khiển liệt hổ cấp tốc hạ sơn, để lại sau lưng một đám bụi mù mịt.


   
   
   
  nguồn: tangthuvien.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Vào Nơi Gió Cát

  Nguyễn Thị Hoàng

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646836]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502829]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639957]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471681]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341272]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600893]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690030]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2496892]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300818]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010775]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972348]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549020]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470202]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445929]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204100]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150757]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078878]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062620]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028952]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026558]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959505]
  25.Quỷ Bảo [921865]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907656]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905346]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877085]
  29.Hắc Nho [852220]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843269]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840122]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756104]
  33.Tru Tiên [747835]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745345]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661957]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622482]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592513]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569436]
  39.Hoàn Hảo [557803]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536838]
  41.Tầm Tần Ký [512087]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456434]
  43.Thiên Đường [452719]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450987]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439837]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434060]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427542]
  48.Cậu Chó [417317]
  49.If You Are Here [411882]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408303]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm