hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Vũ Tài Lục » Nói Chuyện Tam Quốc[832] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   7.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Vũ Tài Lục

  Nói Chuyện Tam Quốc  MỤC LỤC 


   

  TỔNG LUẬN

  Toàn bộ lịch sử Trung quốc có bảy thời đại phân liệt:

  1- Xuân Thu chiến quốc.

  2- Hán Sở tranh hùng.

  3- Tam Quốc.

  4- Nam Bắc triều.

  5- Tùy Đường phân tranh.

  6- Ngũ đại thập quốc.

  7- Tống Kim phân lập.

  Thời đại Nam Bắc triều và Nam Tống, sự tranh chấp do dân tộc phân lập, quan niệm Trung Hoa và dị tộc nặng nên không đáng kể.

  Còn lại Xuân Thu chiến quốc, Hán Sở tranh hùng, Tùy Đường phân tranh, Ngũ đại thập quốc và Tam quốc, sự tranh chấp hoàn toàn nội bộ và riêng Tam quốc tính chất chính trị cao hơn hết. Vì vậy tuy Hán Sở, Tùy Đường, Ngũ Đại, Xuân Thu, đều được thành lịch sử diễn nghĩa, nhưng Tam Quốc chí diễn nghĩa vẫn được lưu truyền và yêu thích hơn hết. Các bản cổ kịch Trung hoa phần lớn rút ra từ Tam quốc nhiều hơn những sử khác. Các nhà soạn kịch danh tiếng đều rất ưa thích chuyện của Tam quốc. Tỉ dụ như Vương Hoa soạn vở Ngọa Long Cương.

  Vương Thực Phủ soạn vở: Lục Tích hoài quất, Tào Thực.

  Quan Hàn Khanh soạn vở: Đơn đao hội.

  Thượng Trọng Hiền soạn vở: Gia Cát Luận công.

  Cao Văn Tú soạn vở: Lưu tiên Chủ Tương dương hội v.v. và các vở nổi tiếng do các soạn giả vô danh như: Liên Hoàn kế, Bác Vọng thiêu đồn, Cách giang đấu trí v.v…

  Đến nhà Thanh, Tam quốc coi như sách gối đầu giường của các chính trị gia. Đầu nhà Thanh còn có Tổ Vũ trước tác cuốn "Độc sử phương yếu" bàn đến những chiến trận Tam quốc căn cứ vào địa lý học rất nhiều.

  Tại sao Tam quốc lại được chuộng như vậy?

  Có hai lẽ:

  Một là: Những sách diễn nghĩa về thời đại Xuân Thu chiến quốc quá ít tài liệu lại quá ít căn cứ, thêm nữa tình tự Xuân Thu chiến quốc rất phiền tạp, khó lòng làm cho người đọc mãn ý, thỏa thuê. Sở Hán, Tùy Đường thì ngắn quá, vả lại tranh chấp không có gì gay go. Còn Ngũ đại thập quốc thì lôi thôi, nhân tài của thời đại cũng tầm thường.

  Hai là: Tam quốc chính trị tuyệt cao. Tranh chấp cực gay go kỳ diệu. Các giá trị đều va chạm nhau ở thời đại này. Cái đạo đức của Quan Vũ va chạm với cái trí mưu, lão luyện của Tào Tháo. Cái trí mưu lão luyện của Tào Tháo va chạm với cái thiên tài của Gia Cát Khổng Minh. Tam quốc là thời đại mà sự vận động của phần tử trí thức rõ rệt nhất và cũng ly kỳ nhất, và khuyết điểm của phần tử trí thức Tam quốc thật là muôn mầu muôn vẻ. Quyết đoán quân cơ như Từ Thứ, Bàng Thống; hành quân dùng binh như Chu Du, Lục Tốn, Tư Mã Ý. Liệu người liệu việc như Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Nghiêm Nhan. Xung phong hãm trận kiêu dũng như Mã Siêu, Hứa Chử, Điển Vi, Lã Bố, Thái Sử Từ. Hai tài tương đương đấu trí như Đặng Ngải (với Chung Hội, hay Khương Duy?). Gàn dở như Nễ Hành. Huênh hoang như Khổng Dung v.v.v.

  Ngoài ra tất cả ai ai cũng yêu Tam quốc chí diễn nghĩa ở chỗ phóng khoáng của nhà văn La Quán Trung, đã phá được sự gò bó của sự thật lịch sử để mà tạo nên hứng thú nhiệt náo tình tiết ly kỳ. Mặc dầu ở đây mục đích của chúng ta là đi tìm một phương pháp khác với "Độc Tam Quốc chí Pháp" ghi trên đầu sách Tam quốc, nghĩa là chúng ta bàn luận, khơi đào kê khảo để hiểu nguyên nhân lịch sử chính trị, xã hội, tư tưởng cho mỗi sự kiện, mọi biến từng (tướng?) cục diện Tam quốc chứ không bị lôi cuốn bởi văn chương Tam quốc đến nỗi nghĩ rằng Thục Ngụy chỉ chiến không hòa hay Ngô Thục chỉ hòa nhiều hơn chiến và Ngô Ngụy chiến nhiều hơn hòa, là để chứng dẫn bút pháp tài tình của nhà văn.

  Tuy nhiên sau khi đã phân tích bản chất và hiện tượng, nguyên nhân và kết quả, căn cứ và điều kiện, khả năng và hiện thực cùng liên hoàn tính của chính cục Tam quốc rồi, chúng ta lại vẫn có thể trở về cái phóng dật của bản tính của người Đông phương đối với chính trị để mà ngâm ngợi mấy câu cổ phong:

  Phân phân thế sự vô cùng tận

  Thiên số mang mang bất khả đào

  Tam phân đỉnh túc dĩ thành mộng

  Hậu nhân bằng điếu không lao tao.

  (Ngẫm thế sự bời bời ngán nổi

  Cuộc tang thương biến đổi khôn lường

  Tam phân một giấc mơ màng

  Viếng đời gọi có mấy hàng nôm na).

  MỤC LỤC.

  LỜI NÓI ĐẦU

  NHỮNG VIỆC ĐI TRƯỚC TAM QUỐC

  Giai cấp mới – Bình dân tham chính – Ai diệt lục quốc – Hạng Võ đi ngược chiều lịch sử - Lưu Bang biết được thế lớn – Lưu Bang bỏ thế lớn – Văn hóa xung kích và Tam quốc.

  NHỮNG GIAI ĐOẠN CHỦ YẾU CỦA TAM QUỐC.

  Giai đoạn tiền Tam quốc từ 184 đến 220 – Giai đoạn xây dựng chính thức thế chân vạc – Giai đoạn ba nước tiêu diệt lẫn nhau và nhà Tấn thông nhất – Địa lý thời hậu Hán.

  MẦM LOẠN.

  Hoạn quan – Ngoại thích – Xung đột giữa phần tử trí thức và hoạn quan - Ẩn dật và ra mặt chống đối – Loạn Khăn vàng – từ Hoàng cân, hoạn quan đến quân phiệt - quân phiệt Đổng Trác – Những nguyên nhân thất bại – Luận về chính quyền và cái chết của Đổng trác – Điêu Thuyền và cái chết của Đổng Trác.

  PHẦN TỬ TRÍ THỨC.

  Lý luận Vilfredo Pareto – Phần tử trí thức đời Xuân thu đời Chiến quốc – Phần tử trí thức giao thời Tần Hán – Phần tử trí thức đời Tây Hán – Phần tử trí thức tại triều bị hoạn quan quật ngã – Vương Doãn một điển hình Ngụy trí thức cùng loại Vương Doãn – Văn hóa xung kích – Loạn Khương Hồ và kiêu binh.

  QUÁ TRÌNH TIÊU TRƯỞNG CỦA CÁC LỰC LƯỢNG

  Tình thế Châu U – Hậu quả của hành động mua giây thắt cổ - Lực lượng Tào Tháo trưởng thành – Khái quát thực trạng đấu tranh và liên hợp giữa các lực lượng – Chiến cục Tào Tháo và Đào Khiêm – Lưu Huyền Đức gặp cơ hội đầu tiên – Lã Bố thua – Một điều tuyến nứt rạn – Khổng Dung, chế độ danh sĩ đã hết – Tập đoàn Thái học sinh – Chính sách Tào Tháo sử đãi bọn danh sĩ – Tào Mạnh Đức cần vương – Nội tình việc đem vua về Hứa đô – Vụ chiếu chỉ đai áo Lưu huyền Đức – Hai người đàn bà có ảnh hưởng đến đời chính trị của Lưu Bị.

  CHIẾN TRANH VIÊN TÀO.

  Viên Thiệu dưới mắt La Quán Trung xét lại chiến dịch Quan Độ - Xét lại trường hợp Viên Thiệu – Lực lượng Viên Thiệu tiêu diệt ra sao – Điền Trù – Chính sách đồn điền là gì?

  TRẬN XÍCH BÍCH.

  Châu Du – Lỗ Túc - Cố Ung – Luận về Tôn Ngô – Mưu sĩ Tuân Úc – Luận về cái chết của Tuân văn Nhược – Tuân Úc, Nễ Hành, Trần Cung.

  CỤC DIỆN CHÍNH TRỊ ÍCH CHÂU VÀ KINH CHÂU

  Lã Mông là người thế nào – Quan vân Trường – Bàn luận về cái đức của Quan vân Trường.

  LUẬN VỀ TÀO THÁO.

  Chính thống và đạo thống – Tào Tháo là con người như thế nào – Gian thần thoán đoạt – Thời đại và xã hội mà Tào Tháo sinh trưởng – Trước hết Tào Tháo có nhân nghĩa để mà vận dụng không – Nhưng đáng kể nhất vẫn là con người chính trị của Tào Tháo – Tâm lý chính trị của Tào Tháo – Bàn về công việc tranh đoạt chính quyền của Tào Tháo – Bàn về cách sử dụng quyền uy của Tào Tháo – Nghi án Lã Bá Xa và Lưu Phúc.

  LUẬN VỀ GIA CÁT LƯỢNG.

  Tập đoàn trí thức Phương Nam – Tam cố thảo lư – Thiên tài chính trị - thất bại Kinh châu lần thứ nhất – Ngoại giao trên hết – Tư tưởng và tài cán quân sự - Cái tài mượn của Khổng Minh – Bàn về những thất bại của Khổng Minh – Thất thủ Nhai đình – Ngụy Diên tạo phản và tình hình Ba Thục.

  TƯ MÃ Ý CHIẾM NGÔI NGỤY

  Ngón đòn trí mạng của Tư Mã Ý – Kỹ thuật đảo chính của Trotzky đã được Tư Mã Ý thực hiện cả ngàn năm trước.

  KHƯƠNG DUY, ĐẶNG NGẢI VÀ CHUNG HỘI

  Thất bại của thỏa hiệp Chung Hội–Khương Duy – Nhu cầu thống nhất đã hủy diệt mưu đồ của Đặng Ngải.

  TIỀU CHU VÀ PHẦN TỬ TRÍ THỨC CUỐI TAM QUỐC

  Phần tử trí thức rời bỏ nhiệm vụ khiến cho chính trị thất bại – Tranh chấp Nho đạo và Phật giáo – Huyền học phái hưng thịnh do tâm lý chán ghét chiến tranh.

  TỔNG LUẬN

  So sánh Tam quốc với các bộ sử khác.

  SÁCH THAM KHẢO

  La Quán Trung (bản dịch của Bùi Kỷ)

  Chu Cốc Thành

  Tiền Mục

  Trịnh Chấn Đạt

  Mã Bân

  Khổng Minh

  Trình Triệu Hùng

  Trình Triệu Hùng

  Tào Tháo – Tào Thực

  Sái Cảnh Dương

  Từ Lượng Chí

  Nam cung Bắc

  Trường Kỳ Quân

  Hồ Thu Nguyên

  Từ Lương Chi

  Nhiệm Tất Minh

  Lã thái Công

  René Porak

  Malaparte

  J.W.Lapierre

  James Burnam

  J.Jacques Chevalier

  Machiavel

  Vilfredo Pareto


   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Lạc Đường Vào lịch Sử

  Nguyễn Mạnh Côn

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646374]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502171]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639423]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470998]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340382]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600266]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689429]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490724]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300092]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010118]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972320]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548811]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469852]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445476]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204030]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150479]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078419]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062479]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028644]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026274]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959332]
  25.Quỷ Bảo [921587]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907459]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905247]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876850]
  29.Hắc Nho [852012]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842898]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839983]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755905]
  33.Tru Tiên [747711]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744902]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661859]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622349]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592472]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557732]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536739]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455925]
  43.Thiên Đường [452663]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450741]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439762]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433957]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427313]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411806]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408041]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm