hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Hằng Tâm » Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế[2690029] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.4/7 - 17 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Hằng Tâm

  Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế  MỤC LỤC 

  1. Đạo Mộ Tao Báo Ứng
  2. Thư Tạp Cầm Thú, Dị Thế Trọng Sanh
  3. Hiêu Trương Đích Bổn Tiễn
  4. Cầm Thú Dữ Mỹ Nam
  5. Câm Thú Phát Uy, Mỹ Nam Cật Biết
  6. Kế Hoạch Ác Độc
  7. Thượng Sàng, Thương Tễ Lộ Lộ
  8. U Nguyệt Nhi, Dâm Cụ Mật Thất
  9. Tam Cá Lưu Manh Đoán Kỵ Sĩ
  10. Hắc Sắc Trinh Khiết Hoa
  11. Kiếm Đinh Thiên Hạ - Ngự Phong Lôi
  12. Hoàng Gia Tư Lược Đoàn
  13. Ky Linh Hầu, Linh Ngưu Nhân Nô Đãi
  14. Thu Phục Linh Ngưu Chiến Sĩ, La Phi
  15. Nhân Tước Vị, Thúc Dục Sát Chất
  16. Cầm Thú Ly Đô, Quần Dân Hoan Hô
  17. Lạp Phỉ Nhĩ Cùng Băng Sương Cự Long
  18. Đả Kiếp,Chích Nhân Hỉ Hoan Đối Phương Đích Trang Bị
  19. Kỵ Sĩ Trùng Phong,Vũ Học Kinh Địch
  20. Nhân Tài,Trang Bị,Kim Tệ,Thông Sát
  21. Vong Linh Vu Sư Dữ Bảo Tàng
  22. Chiến Trận Ngũ Thức,Sơ Hiển Thần Uy
  23. Phong Mang Ngạo Thế Vs Thâm Uyên Lĩnh Chủ
  24. Ma Tộc Chí Bảo, Hắc Ám Ma Kiếm
  25. Hỗn Loạn Hoang Nguyên,Hồ Lô Sơn Cốc
  26. Cưỡng Gian Thành Thuận Gian
  27. Thiết Huyết Học Viện,Tĩnh Hương Đích Phiền Não
  28. Cầm Thú Nam Tước Cùng Hoàng Tử Bá Đạo
  29. Kỵ Sĩ Kinh Nhân,Hoàng Tử Cật Biết
  30. Phế Phủ Chi Ngôn,Hành Động Kế Hoa
  31. Đoàn Trưởng Cưỡng Gian Thiếu Nữ Nô Lệ
  32. Phong Thu Ca Xướng Nô Đãi Chủ Nghĩa
  33. Xạ Thủ Trung Đội, Chú Tạo Trung Đội
  34. Bạch Lang Chiến Sĩ,Linh Ngưu Chiến Sĩ
  35. Kẻ Phục Cừu, Diễm Vũ Tiêu Hồn
  36. Cốc Khẩu Công Phòng, Phát Tử Nhân Tài
  37. Kỵ Sĩ Khí Mã, Điện Thiểm Lôi Minh
  38. Đột Nhiên Đáo Lai Đích Viên Quân
  39. Diệt Địch Chước Hoạch,Tinh Anh Nhập Đoàn
  40. Tam Tiết Côn, Đạ Khả Đao
  41. Liệp Vật,Bỉ Nhĩ Thương Đoàn
  42. Cuồng Vọng Đả Kiếp, Tiến Như Vũ Hạ
  43. Linh Ngưu Bạch Lang Phục Binh, Hỗn Chiến Đồ Sát Tẩy Kiếp
  44. Bức Cung, Mộc Dục Tiêu Hồn
  45. Đại Sự Kiện,Ma Thú Tứ Ngược
  46. Bộ Tróc Ma Sủng,Kinh Văn Đề Thanh
  47. Mĩ Nữ Tuyết Lị,Liệt Diễm Tiêu Phong Mã
  48. Gia Đương Đa Liễu,Bất Xá Thượng Giao
  49. Lệnh Nhân Nan Đổng Đích Ma Thú Tụ Tập
  50. Lĩnh Tiên Trùng Phong, Chiêu Nhân Trào Tiếu
  51. Côn Ảnh Cuồng Đao Vs Tật Phong Cự Lang
  52. Mỹ Nữ Khởi Năng Thuyết Đắc Quá Lưu Manh
  53. Cật Ma Tinh Đích Hầu Tử Hoà Cự Long
  54. Vi Diệt Địch, Túng Hoả Phần Lâm
  55. Phách Địa, Cuồng Mãnh, Thú Nhân Kinh Địch
  56. Ma Nữ Trốn Thoát , Ngộ Thượng Thục Nữ
  57. Thất Trinh Li Khứ
  58. Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, Mỹ Nhân Mộng Hinh
  59. Lưu Manh Chẩm Yêu Cứu Mỹ Dã Bất Tượng Anh Hùng
  60. Từ Chức,Thất Vọng,Quái Dị
  61. Ma Kiếm Nhận Chủ
  62. Tá Kiếm Chi Cố, Chánh Ma Sơ Hợp
  63. Cầm Thú Nam Tước Trọng Hồi Đế Đô
  64. Cầu Hôn, Khó Xử
  65. Vô Sỉ Ác Xúc Đích Nan Triền Lưu Manh
  66. Cầm Thú Giảo Loạn Hôn Lễ,Lâu La Chấn Hám Nhãn Cầu
  67. Luyện Kim Thuật Sĩ Dữ Kì Đặc Quáng Mạch
  68. Mông Diện Nhân,Ám Hắc Cửu Kiếm Đoạt Mệnh Trảm
  69. Truyền Tống Quyển Trục
  70. Vọng Triều Sơn,Thâu Khuy、Thương Tễ Mộng Hinh
  71. Tư Lược Đoàn Vs Vong Linh Sanh Vật
  72. Khoáng Mạch, Khô Lâu Quỷ Dị Gian Trá
  73. Bất Tử Chi Khu, Địa Tinh Thất Tung Chi Mê
  74. Đại Phong Thu, Bí Mật Trú Địa
  75. Thỉnh Chức, Ám Hắc, Ma Nữ, Phong Nguyệt
  76. Mỹ Diễm Phong Tao, Dẫn Phát Sắc Dục
  77. Diệt Địch,Chước Hoạch,Kì Lạp Tư Cự Nhân
  78. Vô Sỉ Lưu Manh "Chinh Phục" Phong Tao Thục Nữ
  79. Phục Cừu,Mĩ Thực Gia Dữ Tham Lam Dong Binh
  80. Kinh Địch,Đồ Sát,Liêu Âm Thối
  81. Thâu Tình, Sa Than, Khủng Phổ Địa Chấn
  82. Tự Nhiên Tai Hại, Vong Linh Thánh Giới
  83. Diệt Vu Sư, Liên Minh Sa Mạc Bộ Lạc
  84. Thiết Huyết,Thâu Tình,Tung Tích,Ma Nữ
  85. Oanh Tạc Hắc Ám Giáo Đình
  86. Giam Thị Thủy Tinh Cầu,Sanh Mệnh Chi Tuyền
  87. Dẫn Dụ, Đồ Sát, Đại Trám
  88. Dâm Đãng Dã Chiến, Hải Tộc, Cự Giải, Bạch Sa
  89. Chém Giết, Thu Phục, Động Đất, Biển Gầm
  90. Nam Bắc Phân Cách, Quốc Vương, Giáo Hoàng, Kế Hoạch
  91. Thiên Vũ Điều Binh,Hắc Ưng 、Cương Giáp Phong Ngưu
  92. Phỉ Phỉ, Hải Tộc, Địa Tinh
  93. Thiết Chiến Xa, Hoả Thương, Hoả Pháo, Nô Lệ
  94. Địa Tinh Đại Lục, Trú Địa, Cuồng Bạo Tiết Dục
  95. Xích Loã Nữ Thần, Ác Xúc Niệm Đầu
  96. Đan Thuần Tinh Linh,Độc Khí Pháo Đạn
  97. Truyện Tống Thủy Tinh,Địa Để Đột Tập Lược Đoạt
  98. Phong Thu Hưu Chỉnh,Đại Chiến Bạo Phát
  99. Triền Miên,Gia Nông Pháo ,Sử Phôi Mục Tiêu
  100. Công Thành Chiến,Thâu Tập ,Viễn Trình Oanh Tạc
  101. Kiếm Phách Thiên Địa Phá Càn Khôn, Thượng Tương Thủ Cấp
  102. Kế Hoạch, Hợp Tác, Thích Khách Địa Đạo
  103. Lạc Thạch Kế, Kì Đãi Lĩnh Thưởng
  104. Phong Hậu Thưởng Tứ Dữ Dâm Đãng Tưởng Lệ
  105. Mĩ Nam Thất Ý,Lưu Manh Đắc Ý
  106. Khoách Sung Kế Hoa,Ma Thú Biến Động
  107. Dâm Đãng Tý Hậu,Lưỡng Quân Đại Chiến
  108. Lưu Manh Đoàn Trường"Trí Sái"Sỏa X Hoàng Tử
  109. Hoàng Tử Tử、Nguyên Suất Đảo ,Thiên Vũ Thảm Bại
  110. Kinh Biến,Thí Phụ Gian Mẫu Đích Nghịch Tử
  111. Bình Tức Bạn Loạn,Hoạt Tróc Súc Sanh
  112. Lạc Khắc Đích Dã Tâm, Dâm Đãng, Điền Loa Dữ Áp Chủy
  113. Đánh Cuộc, Lưu Manh Và Công Chúa
  114. Man Hoành Lưu Manh Chinh Phục Nữ Vương Tương Lai
  115. Bất Phục Giả,Ngã Đích Lão Bà Thị Nữ Vương
  116. Bí Oạt Nguyên Suất Phủ,Hoạt Tróc Ba Công Tước
  117. Oanh Phi Nguyên Suất Phủ Dữ Tương Quân Trướng
  118. Tương Hỗ Bất Tiết,Hạnh Phúc Đích Lưu Manh
  119. Khả Tiếu,Uy Hiếp,Thắng Lợi Trảo Bộ
  120. Thiên Vũ Cử Động, Nhất Nam Ngũ Nữ Liễu Tâm Nguyện
  121. Độc Kế,Ma Tộc Dư Nghiệt,Đông Bắc Cầu Viên
  122. Lưu Manh Dữ Giáo Hoàng
  123. Cự Long Nhận Tử,Đột Nhiên Đáo Lai Đích Tam Cổ Thế Lực
  124. Lưu Manh Hầu Tử,Oa Nang Giáo Hoàng,Ma Thú Vương Giả
  125. Long Vương Dữ Lưu Manh Liên Minh,Thánh Ma Thị Xá?
  126. Quang Ám Đồng Thể,Cổ Quái Cự Long
  127. Cung Đình Dâm Lạc, Thê Mỹ Thục Nữ Ý Ngoại Thâu Thính
  128. Ác Xúc, Các Hoài Quỷ Thai Đích Giao Dịch
  129. Võ Thuật Học Viện, Cầu Trợ Đặc Sứ
  130. Tòng Kim Dĩ Hậu, Nghịch Ngã Giả Tử!
  131. Khô Lâu Thành Viên, Tam Quốc Cử Động, Khuyến Thuyết Nhạc Mẫu
  132. Oanh Tạc Hoàng Cung, Cự Bức Kỵ Sĩ, Siêu Cấp Cường Giả
  133. Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu, Nhất Định Hủy Diệt
  134. Dương Uy Đại Lục, Mở Rộng Biên Chế, Nghỉ Dưỡng
  135. Thần Quang,Dâm Đãng Nam Nữ,Nhất Ngược Nhất Gian
  136. Vì Tranh Thần Khí, Cường Giả Tụ Tập
  137. Địa Để Lăng Mộ、Liệt Diễm Sáo Trang Dữ Hỏa Diễm Viên Vương
  138. Chánh Khí Cảm Ứng,Đại Quy Bổn Đế Quốc
  139. Dâm Đãng Đích Lưu Manh,Thánh Kiếm Dữ Thánh Giới
  140. Nhất Viên Chiến Quần Cường,Hỗn Loạn Đại Đồ Sát
  141. Hỗn Loạn Chiến Huốn, Sát, Sát, Sát
  142. Quy Giả Hiêu Trương Đăng Tràng Tư Lược Đoàn Kinh Địch Hiện Thân
  143. Lưu Manh Đại Hoạch Toàn Thắng, Chúng Cường Úc Muộn Cật Biết
  144. Chưng Khí Chiến Hạm,Phù Không Dâm Thiên Sử
  145. Hổ Kình Chiến Sĩ, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa
  146. Hiệp Trì Công Chúa,Thừa Long Ngự Nữ Đích Sắc Lang
  147. Sắc Lang Suýt Thành Thái Giám, Ma Tộc Quang Lâm
  148. Chủ Suất Tụ Tập, Các Hoài Tâm Tư
  149. Súc Sanh Dữ Tiện Hóa,Giả Công Dữ Chân Công
  150. Hầu Tử Miểu Cự Long,Ngoan Cường Đích Ma Tộc
  151. Lưu Manh Kinh Ma Tộc,Hoàn Mĩ Đích Chiến Tích
  152. Ám Hắc Đại Ma Vương, Dâm Đãng Tiểu Tiếu Thoại
  153. Hắc Ám Hàng Lâm, Quang Minh Quyến Luyến
  154. Giáo Hoàng Thật Lực, La Kiệt Thảm Tử
  155. Giáo Hoàng Bại, Sáo Trang Hiện, Kinh Đại Lục, Hàm Tiếu Vong
  156. Lưu Manh Vs Ma Vương
  157. Đại Tiểu Lưu Manh, Kích Bại Ma Vương
  158. Kinh Biến, Ma Thối, Vô Thị Thần Tượng Trình Dâm Uy
  159. Chư Quốc Chiến Loạn, Mất Mưu, Đẳng Khán Hảo Hí
  160. Vô Tình Hoàng Tử, Âm Hiểm Chủ Giáo, Giảo Hoạt Lưu Manh
  161. Chủ Giáo Hoàng Tử Vi Giáo Đình, Tiêu Sái Lưu Manh Đạp Long Hiện
  162. Huyền Băng, Đại Địa Hiển Thần Quang
  163. Đại Hốt Du, Pháo Chế Nữ Vương
  164. Ma Giới, Thần Giới, Long Ưng Kỵ Sĩ
  165. Quang Minh Liệt Diễm Tề Đăng Tràng, Phu Thê Liên Thủ Chiến Cửu Đầu
  166. Thánh Kiếm Ma Kiếm, Tru Cửu Đầu
  167. Phong Thu Khánh Chúc, Ngập Ngập Khả Nguy Đích Dực Nhân Vương Quốc
  168. Tạp Tư Đặc Lộ, Độc Kế Đa Đoan
  169. Sái Lưu Manh Đích Gian Trá Công Tước
  170. Dẫn Mỹ Nữ Thánh Khiết Tới Chốn Phong Nguyệt
  171. Liên Minh Bạch Hồ Mỹ Nhân, Thưởng Tễ Xích Lõa Thiên Sứ
  172. Chiến Huống Nguy Cơ, Lưu Manh Giá Đóa
  173. Đả Kiếp Liên Quân, Âm Hiểm Độc Kế
  174. Liên Hoàn, Phản Kích, Điên Cuồng, Chém Giết
  175. Vị Tri Truyện Tống Quyển Trục, Kinh Biến Cùng Thắng Lợi
  176. Vị Tri Địa Cảnh, Thần Khí Thất Linh
  177. Thế Giới Tối Nguy Hiểm, Tối Phục Tạp Đích Sanh Linh Tụ Tập Địa
  178. Thảo Chi Dị Năng, Hắc Hùng Dị Năng
  179. Lưu Manh Kiếm Tru Hắc Hùng, Hảo Tiếu Dữ Mỹ Đào Ly
  180. Cổ Quái Tổ Hợp, Thất Sắc Linh Châu
  181. Thủy Tinh Thánh Thụ, Lâm Trung Địa Động
  182. Phong Chi Dị Năng Năng Giả, Cổ Quái Oán Linh
  183. Thạch Chi Dị Năng, Bí Mật Thông Đạo
  184. Đắc Thánh Thụ, Tru Oán Linh, Thu Quát Thiểm Nhân
  185. Bạch Si Hoàng Đế Dữ Tham Lam Lưu Manh
  186. Hoàng Đế Tử,Hải Tặc Diệt ,Giả Chí Tôn Tức Tương Hiện Thế
  187. Nội Ưu Ngoại Hoạn,Lưu Manh Hoàng Đế Sơ Kiến Mĩ Lệ Hoàng Hậu
  188. Thương Tễ Mĩ Lệ Hoàng Hậu,Ý Dâm Lưỡng Vị Hoàng Phi
  189. Lão Tử Tối Thích Hợp Tố Hôn Quân
  190. Câu Tâm Đấu Giác,Mĩ Diễm Thái Hậu
  191. Thâu Lưu Xuất Cung, Đế Đô Binh Quyền, Hiền Phi Nương Nương
  192. Giang Hồ, Mỹ Nhân, Cừu Sát
  193. Kiếm Thuật Kinh Địch, Lưu Manh Sát Thủ
  194. Lợi Dụng Tranh Chấp, Đoát Thủ Binh Quyền, U Oán Cầm Âm
  195. Tinh Minh Hoàng Phi,Thiên Cơ Bí Thuật ,Đả Đổ Chinh Phục
  196. Hoàng Hậu 、Hoàng Phi ,Lưu Manh Dâm Hoàng
  197. Hoài Trung Nữ Mưu,Bạch Vũ Dực Vương
  198. Mưu Hại Trung Thần、Bạn Nghịch Thí Quân
  199. Tru Sát,Toán Mệnh
  200. Thần Bí Linh Hồn, Chư Thần Nghi Hoặc
  201. Các Hoài Quỷ Thai, Viên Trung Khóc Thanh
  202. Tam Hải Cục Thế,Vô Sỉ Sắc Lang ,Huyết Tẩy Hoàng Thành
  203. Cung Đình Đại Loạn, Ma Cung Cung Chủ, Thiên Ky Lão Nhân
  204. Chánh、Tà 、Ma, Hỗn Loạn Đại Chiến
  205. Hủy Diệt Thiên Khiển, Lưu Manh Đăng Tràng
  206. Hủy Thiên Diệt Địa Thương Khung Tuyệt, Sát!
  207. Tiễu Diệt Bạn Nghịch,Thùy Tiên Quan Vị
  208. Thâu Khuy Mỹ Diễm Thái Hậu Đích Lưu Manh
  209. Hoàng Kim Thủ Long Phù,Lưu Manh Hí Thái Hậu
  210. Phong Diệp Hào Để Đạt,Lạp Tháp Lão Đầu
  211. Chu Thị Trường Minh Đế, Nhất Cá Lão Thần Tiên
  212. Thần Tiên、Chiếu Xao Bất Ngộ, Khai Quốc Chí Bảo Thiên Tử Kiếm
  213. Lục Quốc Kết Minh, Cửu Đạo Long Ngâm
  214. Lưu Manh Hợp Kĩ Vs Cửu Long Vấn Đỉnh Vạn Chúng Phục Tru
  215. Bắc Phương Tiệp Báo, Toàn Lực Nghênh Chiến
  216. Binh Lâm Thành Hạ Bách Quan Sầu,Hoàng Đế Trướng Trung Nhạc Du Du
  217. Nhất Kiếm Chiến Thiên Quân
  218. Lưu Manh Phát Uy, Tư Lược Đoàn Diệt Địch
  219. Cửu Biệt Trọng Phùng,Đông Tây Tương Tụ
  220. Hạnh Phúc Của Lưu Manh
  221. Vũ Lâm Thịnh Hội,Câu Tâm Đấu Giác,Thần Tiên Tái Hiện
  222. Đại Hội,Ngẫu Ngộ,Phẫn Thanh,Danh Thần
  223. Ngạo Thị Quần Hùng
  224. Tu La Vô Tình Đồ
  225. Diên Phong Hỏa Bính, Long Hổ Loạn Vũ
  226. Phong Thần,Thản Bạch Hằng Tâm
  227. Ngoại Địch Dữ Tai Hoang
  228. Thảo Bao Tổng Đốc Dữ Lưu Manh Hoàng Đế
  229. Trừng Phạt、Ngự Sử、Tai Dân
  230. Thế Cục, Tây Hải
  231. Thánh Ma Và Băng Thổ
  232. Thất Hoàng Tụ Tập
  233. Nộ Chế Giang Hồ
  234. Như Ý Bình Thai, Thập Tứ Đế Long
  235. Biến Thái Quân Đội
  236. Vu Ma
  237. Thái Hậu, Giáo Chủ, Hai Tỷ Muội Xinh Đẹp
  238. Vô Sỉ
  239. Đế Long, Huyền Thạch, Thần Lực
  240. Tiện Tân Thời Đại

   

  Chương 1

  Đạo mộ tao báo ứng

  "Diệp Phong, chúng ta mau rời khỏi đây. Ở đây chẳng những chẳng kiếm chác được gì mà còn là nơi đại hung, mạch tượng phong thủy bên ngoài đúng là gạt người."

  Cổ mộ thạch thất tĩnh lặng tối đen, Phong Thủy Bán Điếu Tử Giang Minh dùng ánh sáng đèn pin quan sát bố trí xung quanh và những điêu khắc trên vách tường. Miệng liên tục thúc giục Diệp Phong rời đi.

  Hai bên hành lang thạch thất đều có những tượng điêu khắc lính gác, thân cao gần bằng người thường, dung mạo không giống nhau, điêu khắc sống động như thật.

  Diệp Phong ngậm thuốc lá, đang cân nhắc xem làm sao mang số tượng binh sĩ nặng nề này ra ngoài. Nghe Giang Minh nói rõ ràng hơi sửng sốt, liền hỏi lại

  "Phong Thủy Bảo Địa thế nào lại biến thành Đại Hung Chi Địa? Cửa đá phía trước lại có thể không có chút vật bồi táng sao?"

  "Loại Phong Thủy này ta nhất thời không thể nói cho ngươi hiểu rõ được, tóm lại cái mộ này rất quỷ dị. Theo quy mô của nó mà xét, vật bồi táng nhất định không ít, nhưng đến bây giờ ngay cả một cơ quan chúng ta cũng không phát hiện ra. Ta thấy không lôi thôi dài dòng nữa, tốt nhất là mau rời khỏi đây!" Giang Minh đáp lại, thân hình mập ú vì nóng vội mà hơi run lên.

  Diệp Phong nghe bảo chắc chắn có vật bồi táng, mỉm cười yên tâm, chỉ vào thanh trường kiếm màu đen dài bốn xích sau lưng, cười hắc hắc nói

  "Không có cơ quan là tốt còn yêu ma quỷ quái đều là truyền thuyết, không có thât. Vả lại dù là có thật đi nữa, ta cũng có thể tiêu diệt bọn chúng, chúng ta vất vả cực nhọc băng qua rừng rú nguyên thủy trong dãy Đại Hưng An để tìm mộ cổ không phải là vì những vật bồi táng sao? Đừng nghĩ đến yêu ma quỷ quái, nghĩ đến từ nay về sau phát tài phát lộc, ở nhà sang, ngủ với người đẹp, ngồi ôtô đúng là cuộc đời sung sướng."

  "Mặc dù yêu ma quỷ quái chỉ là truyền thuyết, nhưng có lẽ chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Nằm trong khu rừng nguyên thủy này còn có hai tòa mộ cổ, chúng ta đổi một đi." So với tài phú, Giang Minh có lẽ coi trọng mạng sống hơn, hắn tin rằng phong thủy bí thuật tổ tiên truyền lại không hề sai, nếu không bọn hắn đã chẳng tìm thấy được cổ mộ.

  "Gan lớn làm được việc lớn, gan nhỏ làm tiểu quỷ. Ngươi không thể giống loại gan bé đó chứ? Hơn nữa không phải hai ngôi mộ đó ngươi thấy không lớn bằng cái này sao? Muốn trộm thì trộm cái lớn, làm một lần là hòa vốn, trở về hưởng thụ nhân sinh, ta không thể cữ làm kẻ đào trộm mộ mãi được. Đi nhanh lên, vào thêm một gian thạch thất nữa xem thử."

  Diệp Phong tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn, không đợi Giang Minh mở miệng nói, lại tiến bước về phía thạch môn đằng trước. Mặt cười gian trá, trong lòng khẳng định tên tiểu quỷ nhát gan Giang Minh không dám tự ý ly khai, chỉ có thể cùng vào với hắn. Đối với yêu ma quỷ quái từ trước tới giờ hắn vốn chẳng tin.

  Giang Minh hiện giờ có cảm giác muốn khóc, thấm trách bản thân sao lại cùng tên vô lại không sợ trời không sợ đất này đi đào trộm mộ. Vậy chẳng phải mang cái mạng nhỏ này ra làm trò cười sao?

  Bất quá cảm khái vẫn hoàn cảm khái, hắn có lẽ nên nhanh chân theo sau Diệp Phong. Bởi vì muốn rời khỏi cổ mộ, hắn phải vượt qua một hành lang âm u tối đen như mực, tự hắn rời đi thì hắn không đủ dũng cảm.

  Diệp Phong là sinh viên năm 3 đại học kinh tế. Gia tộc nhiều đời truyền lại một bộ kiếm thuật cổ. Từ sáu tuổi hắn đã bị gia gia hắn bắt buộc học kiếm thuật, thổ nạp luyện khí.

  Thời cổ, mỗi đời Diệp gia đều là kiếm khách nổi danh. Bất quá hiện giờ khoa học kĩ thuật hiện đại, kiếm thuật không còn phong quang như trước, người nhà họ Diệp làm việc đều rất thấp kém. Đến thế hệ gia gia Diệp Phong, kinh doanh một tiệm ăn, một nhà năm miệng ăn đã có thể coi là chấp nhận được.

  Nhưng Diệp Phong từ nhỏ được hun đúc trong thời đại kim tiền, đối với điều kiện sinh hoạt của gia đình rất bất mãn. Hiện giờ hắn đang học đại học, gia đình mỗi tháng đều cho tiền sinh hoạt phí, chỉ đủ chi phí thường nhật, căn bản không dư dả đồng nào.

  Vào thời đại này, không có vẻ ngoài cao to đẹp trai, lại không có tiền bạc, mấy cô em xinh đẹp làm sao nguyện ý theo hắn đây? Trước mắt còn không tìm được một bạn gái, nỗi khổ "nam nhân trong trắng" của Diệp Phong, thực sự rất cảm khái.

  Mỗi lần nhìn thấy mấy tên đẹp trai hay giàu có cặp kè với các cô em xinh đẹp, tiểu tử này lại thấy khó chịu và hơi ganh ghét. Nếu không phải ngại gia gia hắn cảnh cáo không được tùy tiện gây khó dễ cho người khác, hắn chắc chắn vì tâm tính ganh tỵ này mà kiếm mấy tên đẹp mã hay giàu có không vừa mắt mà tống tiễn chúng vào bệnh viện.

  Lại nói, mấy ngày trước tên tiểu bàn tử Giang Minh này, ở trong trường tự khoe khả năng phong thủy của mình lợi hại thế này thế kia, chỗ nào có cổ mộ đều có thể tìm ra, cuối cùng đã thu hút không ít sự chú ý của đám nữ sinh.

  Diệp Phong thân là bạn cùng lớp với Giang Minh, hiểu rõ tên tiểu bàn tử này định hấp dẫn sự chú ý của đám nữ sinh. Nhưng khi nghe được hai chữ "cổ mộ" hắn liền nghĩ đến vật bồi táng đi kèm trong mộ.

  Bởi vậy tên tiểu tử xấu xa này liền nói với Giang Minh, bán vật bồi táng đi sẽ có vốn cưa cẩm đàn bà, đề nghị Giang Minh cùng hắn đi tìm cổ mộ để đào trộm vật bồi táng.

  Thói đời bây giờ, ngoại trừ nội tâm hoặc sinh lý có vấn đề, có rất ít nam nhân không háo sắc. Giang Minh là loại sắc lang hạ cấp có gan thèm mà không có gan tán, vả lại điều kiện gia đình cũng không phải tốt lắm. Nghe Diệp Phong nói tốt đẹp giàu sang gì đó, tên tiểu tử này lập tức động lòng mà đồng ý tham gia.

  Lúc đó, theo đề nghị của Giang Minh, hai tên bại loại nhân thời gian được nghỉ, đi tới nguyên thủy sâm lâm ở đông bắc dãy Đại An Hưng, ở vùng đất xa xôi không người, thăm dò tới lui thì phát hiện được ba ngôi mộ cổ. Nơi đang ở hiện giờ chính là ngôi mộ cổ lớn nhất.

  "Diệp Phong, lúc ở ngoài cổ mộ, ta thấy ngươi dùng kiếm đối phó với gấu sói thật lợi hại, có điều ngươi khẳng định kiếm thuật có thể đối phó với yêu ma quỷ quái chứ? Sao ta thấy ngươi một chút cũng không sợ ma quỷ vậy?" Đến trước cửa đá, Diệp Phong chuẩn bị đẩy cánh cửa ra, Giang Minh gấp gáp thăm dò.

  Ài, tên gan nhỏ đúng là gan nhỏ thật, trên đời này có ma quỷ cái gì chứ? Diệp Phong lắc đầu bất lực, nhưng vẫn quay đầu lại nói với Giang Minh

  "Yên tâm, ta tuyệt đối nắm chắc. Còn như ngươi hỏi ta vì sao không sợ quỷ quái, hắc hắc, kỳ thực ta cũng sợ một loại quỷ!"

  "Quỷ gì?"

  "Quỷ nghèo"

  "..." Giang Minh hoàn toàn bị Diệp Phong bỡn cợt đến nỗi không thốt lên lời, tự động lùi lại vài bước, nhắc nhở hắn đẩy cửa cẩn thận cơ quan.

  "Rẹet cạch..."

  Cùng âm thanh vang lên, cửa đá cao hai mét bị đẩy ra, không thấy xuất hiện bất kỳ cơ quan nào, phía sau cửa đá là một gian thạch thất tối tăm. Khi hai người bọn Diệp Phong chiếu đèn quan sát, ánh mắt liền lộ vẻ giật mình, sau đó là tham lam và sung sướng điên người!

  Diện tích thạch thất không lớn, đại khái khoảng 50 mét vuông, mặt đất bị phủ kín với các loại kim ngân châu báu, lấp lánh trong ánh đèn pin mê hoặc lòng người.

  Bất quá so với kim ngân châu báu, nổi bật nhất trong thạch thất có lẽ là chiếc quan tài bạch ngọc nằm ở chính giữa, khiến người nhìn vào cảm thấy không ổn, trong không gian thạch thất đen kịt, có vẻ rất quỷ dị. Phía sau quan tài có một bệ thờ, trên mặt có một quyển sách bìa sắt màu đen.

  "Ực!" Giang Minh nuốt nước miếng

  "Diệp Phong, chúng ta phát rồi, chúng ta phát tài rồi, số kim ngân châu báu này mang ra ngoài, chúng ta xài ba đời cũng không hết."

  "Gan lớn làm được việc lớn, gan nhỏ làm tiểu quỷ. Bây giờ tiểu tử ngươi biết câu nói đó không sai rồi chứ?" Diệp Phong cao hứng cười ha ha, bước vào thạch thất đặt cây bối đao xuống, tay vơ vét châu báu vào túi, không quay đầu đáp lại tiếng gọi của Giang Minh

  "Đừng đứng đần người ra đó, chúng ta trước hết lấy một ít ra ngoài. Không thể tưởng tượng lại có nhiều như vậy, đúng là may thấy con mẹ nó!"

  Việc này căn bản không cần hắn nhắc, Giang Minh cũng đã theo hắn tiến vào, vừa nghe hắn nói, tay không vẫn không ngừng vơ vét châu báu, miệng cười nói

  "Sai quá, ngu quá, biết thế này lẽ ra mang bao lớn hơn"

  "Ta thấy tên tiểu tử ngươi mất bò mới lo làm chuồng. Lúc mới tiền vào mộ, ta nghe hình như ngươi nói muốn theo quy củ cái gì đó, mới rồi còn giảng đạo đức, còn không muốn lấy hết hả?" Diệp Phong cười mỉa Giang Minh.

  "Đạo đức? Ta với ngươi phải nói rằng

  Đạo đức là cái thứ gì? Bao nhiêu tiền một kg?" Bắt đầu vơ vét tài bảo mà không gặp nguy hiểm gì, Giang Minh liền quẳng đạo đức lên chín tầng trời.

  "Tiểu tử ngươi học nhanh thật!" Diệp Phong buồn cười nói, đút bối đao vào vỏ, quan sát chiếc quan tài và quyển sách trên bệ thờ, hiếu kỳ bỏ bối đao xuống rồi bước tới.

  Quyển sách dài chừng 15 cm, có hình vuông. Trên bìa sách có khắc họa một con rồng phương Đông đang giương nanh múa vuốt.

  "Uy uy, tiểu bàn tử, đến đây xem sách gì đây!" Diệp Phong nghi hoặc cầm quyển sách lên, lật trang sách, mở miệng hỏi Giang Minh.

  Giang Minh đang làm đầy túi châu báu nghe thấy vậy liền buông bối đao tiến lại, vừa mở miệng muốn nói, quyển sách đột nhiên tỏa ra một cỗ hắc khí, nhanh chóng lan tỏa xung quanh, vây hắn và Diệp Phong vào trong.

  Diệp Phong kinh hãi thát sắc, liền muốn ném cuốn sách đi, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ hồ, miệng mũi không thể hít thở, chân mềm oặt, toàn thân ngã sập xuống đất.

  Còn Giang Minh đã đi sớm hơn hắn một bước, hai mắt trợn ngược nằm trên mặt đất, không còn thở nữa.

  Diệp Phong ngã xuống nhìn thấy Giang Minh đã chết, trong đầu thoáng qua một tia hối hận, liền đó thì nhắm mắt đoạn khí.

  Vừa lúc đó, phía trên thiết bì thư trong tay hắn đột nhiên xuốn hiện một lỗ đen đường kính nửa mét, phát ra một hấp lực mạnh mẽ quỷ dị, hút quyển sách vào đó, rồi tiêu thất vô tung.


   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tam Hạp Bửu Kiếm

  Thanh Phong

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646836]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502828]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639956]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471680]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341271]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600892]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690030]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2496890]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300818]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010775]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972348]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549020]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470202]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445929]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204100]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150757]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078878]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062620]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028952]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026558]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959505]
  25.Quỷ Bảo [921865]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907656]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905346]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877085]
  29.Hắc Nho [852220]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843269]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840122]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756104]
  33.Tru Tiên [747835]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745345]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661957]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622482]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592513]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569436]
  39.Hoàn Hảo [557803]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536838]
  41.Tầm Tần Ký [512087]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456434]
  43.Thiên Đường [452719]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450987]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439837]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434060]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427542]
  48.Cậu Chó [417317]
  49.If You Are Here [411882]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408303]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm